Till innehållet

Prima Botnia – Välmående Österbotten

Österbottens Välfärdsområde har beviljats statsunderstöd för projektet Prima Botnia-Välmående Österbotten. Med finansieringen ska tillgängligheten till tjänster inom social- och hälsovården stärkas.

Prima Botnia-projektet har som målsättning att i bruk mångsidiga digitala kanaler, som möjliggör kommunikation mellan kunderna och personalen samt distanstjänster.

Målsättningen för den helhet som ingår i begreppet Främjande välfärd och hälsa är att stöda förverkligandet av vårdgarantin, genom att stärka det förbyggande arbetet och identifiera problem i ett tidigt skede.

Delprojektets målsättning är att främja de äldres välbefinnande och funktionsförmåga samt att förbättra tillgång till de tjänster som äldre behöver.

Projektets mål är att minska vård- och serviceskulden för "nepsy-ungdomarna" samt att förbättra tillgången, tillgängligheten och snabbheten för tillgång till vård genom att förnya servicestigen.

Det digitala familjecentret samlar alla tjänster åt barnfamiljer på en och samma plattform och bemöter kundens informationsbehov i ett tidigt skedde av processen. Det digitala familjecentrets tjänster ska vara pålitliga och lättåtkomliga.

Projektets syfte är att som en del av utvecklingen av socialvården stärka det strukturella socialarbetet samt kongruensen i ledning genom information både på regional och på nationell nivå.

Avsikten med projektet är att hitta lösningar för hur serviceskulden kan brytas samt hur tjänsterna inom missbrukar- och mentalvården kan utvecklas så att de ännu bättre motsvarar kommuninvånarnas behov.

Här hittar du en tjänst som är riktad till unga som bekymrar sig för sin mentala hälsa, sina förhållanden, sitt utseende och sin hälsa. För föräldrar innehåller tjänsten material kopplat dill den egna orken och oron över barnet eller barnen.

Syftet med projektet är att stödja delvisarbetsföra arbetslösa och långtidsarbetslösa att komma i arbete och stanna i arbete, samt att förhindra förlängningen av arbetslösheten och arbetsoförmåga.