Till innehållet

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat Österbottens välfärdsområde sammanlagt 9 351 000 euro i statsunderstöd för att under perioden 1.1.2023–31.12.2025 genomföra projektet Prima Botnia-Välmående Österbotten.

Med finansieringen ska tillgängligheten till tjänster inom social- och hälsovården förbättras och vård- och serviceskulden orsakad av coronapandemin brytas.

Projektets målgrupper:

  • Unga och unga vuxna, som har redan identifierade eller oidentifierade mentala störningar eller missbruksstörningar.
  • Äldre som har ett konstaterat eller ett dolt behov av stöd, vård eller rehabilitering av den fysiska, psykiska eller sociala funktionsförmågan.
  • Närståendevårdare.
  • Unga och unga vuxna med neuropsykiatriska störningar.
  • Målgrupper för Programmet för arbetsförmåga är kunder inom TE-byråernas och kommunernas sysselsättningstjänster, som är arbetslösa arbetssökanden med nedsatt arbetsförmåga samt arbetslösa personer i arbetsför ålder som inte är arbetssökande vid TE-byrån.
  • Målgrupper för IPS-arbetsträning är personer i arbetsför ålder som drabbats av psykiska störningar samt personer som återhämtar sig från psykiska störningar; som man kan främja återgången och tillgången till arbetsmarknaden för, samt främja att personerna hålls kvar på arbetsmarknaden.

Projektet som helhet

Kontaktuppgifter

Jenny Björndahl-Öhman, chef för projektkontoret
jenny.bjorndahl-ohman@ovph.fi, +358 40 352 1168