Till innehållet
Allmänt

Projektet Prima Botnia kickades igång

Projektet Prima Botnia-Välmående Österbotten hade kick off den 25 maj. I evenemanget deltog representanter från olika verksamhetsområden inom Österbottens Välfärdsområde och målet var att gemensamt diskutera hur projektet kan utformas så att det är till störst nytta för organisationen och målgrupperna.

Projektet Prima Botnia-Välmående Österbotten har beviljats 1 633 500 euro i statsunderstöd för år 2022. För att komma igång med projektet ordnades den 25 maj en projekt-kick off. I evenemanget deltog personer från olika verksamhetsområden inom Österbottens Välfärdsområde. Avsikten med evenemanget var att presentera projektet samt att föra en diskussion kring hur projektet kan utformas så att det är till störst nytta för organisationen och målgrupperna.

– Projekttiden är bara det här året och därför är det viktigt att vi kommer snabbt i gång. Vi behöver skapa en tydligare bild av målsättningarna och det som vi ska åstadkomma i år och vi måste fundera på vilka arbetsgrupper som behöver finnas för att jobbet ska bli gjort, säger chefen för projektbyrån Jenny Björndahl-Öhman i den inledande presentationen av projektet.

Finansiering för en fortsättning på projektet under åren 2023–2025 söks under september.

Prima Botnia-projektets målsättningar och målgrupper

Projektet ska vara förankrat i verksamheten

Under diskussionen lyftes vikten av att projektet blir förankrat i verksamheten fram. Målet måste vara att de metoder och verktyg som utvecklas inom projektet också ska kunna tas i bruk långsiktigt i verksamheten. För att det ska vara möjligt, bör det även finnas personal ute på enheterna som är involverade i projektet och det bör finnas vikarieresurser så att deltagande i ett projekt inte medför en ökad arbetsbörda.

– Personer, som även efter projektet jobbar kvar i verksamheten, bör delta i projektarbetet. Genom de personerna fås kunskap om var problemen finns och hur processerna ser ut i verkligheten, påpekar sektordirektör Pia-Maria Sjöström.

En viktig del av Prima Botnia-projektet är att identifiera de grupper som blivit hårdast drabbade av corona-pandemin och att utarbeta åtgärder så att vårdskulden kan minskas för dem som är i en sårbar ställning. I utredningsarbetet tas arbetstagarnas kunskap till vara, men även informationsledningen spelar en viktig roll i sammanhanget. Informationsledningen finns hela tiden som ett stöd för projektet och den statistik som tas fram ligger till grund för utvecklingsarbetet.

Samarbete med andra projekt

I Österbottens Välfärdsområde pågår redan ett antal projekt inom vilka tillgänglighet och utveckling av elektroniska tjänster är centrala teman, t.ex. inom projektet Framtidens social- och hälsocentral. För att projekten ska följa samma linje är det väsentligt att ha en gemensam helhetssyn.

– Det är viktigt att projekten samarbetar sinsemellan, så att samma saker inte utvecklas på varandra men med olika finansiering, säger Jenny Björndahl-Öhman.

För att få en översikt av projekten kan Prima Botnia ha samma styrgrupp som Framtidens social- och hälsocentral. På så sätt fås en överblick och tjänsteinnehavare som finns i verksamheten blir involverade i projektet.