Till innehållet

projekt

18.11.2022 Inlägg

Nya metoder stöder personalen inom mental– och missbrukarvården

Delprojektet Psykosocialt välbefinnande anordnar, i samarbete med andra aktörer inom området, utbildningar för yrkesverksamma samt koordinerar metodhandledning och ger stöd i användningen av metoderna och i att förankra dem så att de blir en del av välfärdsområdets ordinarie verksamhet.
24.10.2022 Allmänt

Arbetssätten vid social- och hälsocentralernas mottagningar förenhetligas

Inom projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten utvecklas mottagningsverksamheten vid välfärdsområdets social- och hälsocentraler. Målsättningen är att kunderna på ett smidigt sätt ska få tillgång till rätt vård och att tillvägagångssättet vid mottagningarna ska vara det samma inom hela Österbottens välfärdsområde.
19.9.2022 Inlägg

Sjukskrivningar efter ingrepp blir mer individuella

Inom ramen för Arbetshälsoinstitutets nationella TYÖOTE-projekt pågår just nu arbetet med att utveckla vårdkedjorna i Österbottens välfärdsområde. Processen för vård, rehabilitering och återgång till arbetet kan snabbas upp om samarbetet mellan specialsjukvården, primärhälsovården och företagshälsovården förbättras. "Tanken är att företagshälsovården, utgående från patientens yrke, bedömer hur lång en sjukskrivning ska vara", berättar specialplanerare Susanna Heinonen som fungerar som ordförande i projektets operativa arbetsgrupp.
15.9.2022 Inlägg

Elektroniska familjecentrets Omaperhe-sidor tas snart i bruk

Förberedelserna för att ta i bruk det elektroniska familjecentrets Omaperhe-sidor pågår som bäst både i Österbottens välfärdsområde och i övriga Finland. Genom det elektroniska familjecentret får barn, unga och familjer tillgång till pålitlig och aktuell information samt vägledning.
15.8.2022 Allmänt

I Österbotten utvecklas en gemensam linje för servicehandledning till äldre

Inom servicehandledning med inriktning på äldre pågår arbetet med att utforma en enhetlig verksamhetsmodell för Österbottens välfärdsområde. ”Utgångsläget för arbetet ligger i hur vi hittills jobbat och hur vi framöver vill fungera i det nya välfärdsområdet. Tillsammans har vi diskuterat och gjort en grund för hur servicehandledningen ska fungera” berättar servicehandledningens projektchef Ann-Sofi Larsson.
11.8.2022 Inlägg

Inom TulKOTI-projektet utvecklas tjänster till hemmaboende äldre

Projektet Framtidens tjänster som stöder äldres boende hemma startade i april i år. I projektet arbetar för tillfället projektarbetarna Johanna Talvi och Madeleine Isuls samt projektchef André Åkerholm som i artikeln skriver om projektet och dess målsättningar.
10.6.2022 Inlägg

Kunderna är hörnstenar i utvecklingen

Genom att ta till vara kundernas erfarenheter kan personalens förståelse för kundernas servicebehov öka, och servicen kan utvecklas mot rätt håll och tillhandahållas vid rätt tidpunkt. För att få erfarenhetsbaserad kunskap samarbetar projektet Framtidens social- och hälsocentral i utvecklingsarbetet bland annat med representanter för äldrerådet, med erfarenhetsaktörer från olika organisationer, samt med kunder och familjer
10.6.2022 Inlägg

Den palliativa vården i Österbotten utvecklas och förbättras

Österbottens välfärdsområde deltar i ett projekt med syfte att utveckla tjänster och förbättra kvaliteten inom den palliativa vården. Utvecklingsöverläkare Heli Ylihärsilä, som ansvarar för projektets österbottniska del, berättar att fokus för utvecklingsarbetet ligger på hemsjukhusverksamheten och på att utveckla ett palliativt center.
10.6.2022 Allmänt

Projektet Prima Botnia kickades igång

Projektet Prima Botnia-Välmående Österbotten hade kick off den 25 maj. I evenemanget deltog representanter från olika verksamhetsområden inom Österbottens Välfärdsområde och målet var att gemensamt diskutera hur projektet kan utformas så att det är till störst nytta för organisationen och målgrupperna.