Till innehållet

projekt

10.6.2022 Inlägg

Kunderna är hörnstenar i utvecklingen

Genom att ta till vara kundernas erfarenheter kan personalens förståelse för kundernas servicebehov öka, och servicen kan utvecklas mot rätt håll och tillhandahållas vid rätt tidpunkt. För att få erfarenhetsbaserad kunskap samarbetar projektet Framtidens social- och hälsocentral i utvecklingsarbetet bland annat med representanter för äldrerådet, med erfarenhetsaktörer från olika organisationer, samt med kunder och familjer
10.6.2022 Inlägg

Den palliativa vården i Österbotten utvecklas och förbättras

Österbottens välfärdsområde deltar i ett projekt med syfte att utveckla tjänster och förbättra kvaliteten inom den palliativa vården. Utvecklingsöverläkare Heli Ylihärsilä, som ansvarar för projektets österbottniska del, berättar att fokus för utvecklingsarbetet ligger på hemsjukhusverksamheten och på att utveckla ett palliativt center.
10.6.2022 Allmänt

Projektet Prima Botnia kickades igång

Projektet Prima Botnia-Välmående Österbotten hade kick off den 25 maj. I evenemanget deltog representanter från olika verksamhetsområden inom Österbottens Välfärdsområde och målet var att gemensamt diskutera hur projektet kan utformas så att det är till störst nytta för organisationen och målgrupperna.
16.5.2022 Allmänt

Nya verksamhetsmodeller inom hemvården genom teknologi

Inom samkommunen för Österbottens välfärdsområde utvecklas verksamhetsmodeller som möjliggör en ökad användning av välfärdsteknologi och hälsovårdsteknologi inom hemvården. Olika former av  teknik som förbättrar säkerheten för klienter som bor hemma och som stöder självständigt hemmaboende testas och tas i bruk inom Österbottens KATI-projekt. På bilden Tony Pellfolk och Tatu Karppinen.
12.5.2022 Allmänt

Välfärdsområdet har beviljats statsunderstöd från programmet för hållbar tillväxt

Österbottens Välfärdsområde har beviljats statsunderstöd för projektet Prima Botnia-Välmående Österbotten. Med finansieringen ska tillgängligheten till tjänster inom social- och hälsovården stärkas. Målgrupperna under år 2022 är unga och unga vuxna personer som har identifierade eller oidentifierade mentala störningar eller missbruksstörning, samt äldre med ett konstaterat eller ett dolt behov av stöd, vård eller rehabilitering av den fysiska, psykiska eller sociala funktionsförmågan.
6.5.2022 Allmänt

Rådgivning om levnadsvanor för äldre testas i välfärdsområdet

De kognitiva sjukdomarna ökar i takt med att befolkningen blir äldre, men genom att ändra levnadsvanorna går det att påverka riskfaktorerna. I välfärdsområdet har man nu börjat testa en mångformig modell för rådgivning om levnadsvanor. Försöket samordnas av projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten.
11.4.2022 Allmänt

Projektbyråns verksamhet stöder utvecklingsarbetet i välfärdsområdet

Projektbyrån påbörjade sin verksamhet i januari 2022 i samband med att Österbottens Välfärdsområde startade. Tanken är att både större och mindre utvecklingsprojekt ska finnas samlade vid projektbyrån och målsättningen är att projektbyråns verksamhet ska stödja utvecklingsarbetet i organisationen. Via projekten utvecklas nya metoder och processer som i slutändan ska ge klienterna och patienterna bättre service och vård.
7.4.2022 Allmänt

Kundorienterad verksamhet stärks genom mångprofessionalitet

Inom ramen för projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten arrangerade man en tredelad seminarieserie för direktörerna och cheferna inom social- och hälsovården i Österbotten. Syftet med seminarieserien var att lära dem kunskaper och färdigheter som de behöver i organiseringen och ledningen av den mångprofessionella verksamheten social- och hälsovårdstjänsterna i Österbotten.