Till innehållet

Organisation och beslutsfattande

Välfärdsområdes högsta beslutande organ är välfärdsområdesfullmäktige, som väljs i välfärdsområdesval. Fullmäktige tillsätter välfärdsområdesstyrelsen som leder välfärdsområdets verksamhet, förvaltning och ekonomi. Sex sektioner utsedda av välfärdsområdesstyrelsen deltar i beredningen och beslutsfattandet. Välfärdsområdets personal sköter den dagliga verksamheten. Föredragningslistor och protokollen är offentliga och du kan bekanta dig med dem här.

Organisation och beslutsfattande

Välfärdsområdesfullmäktige har godkänt välfärdsområdesstrategin för mandatperioden 2022-2026. Här kan du bekanta dig med det väsentligaste innehållet av strategin.

Föredragningslistor och protokoll Välfärdsområdesfullmäktige 4.9.2023 kl. 9.00 2.10.2023 kl. 9.00 27.11.2023 kl. 9.00 Välfärdsområdesstyrelse 28.8.2023 …

Här hittar du organens föredragningslistor och protokoll för år 2022. Du får fram redan publicerat …

Välfärdsområdesfullmäktige är det högsta beslutande organet i välfärdsområdet. Välfärdsområdesfullmäktige ansvarar för välfärdsområdets service från födseln …

Välfärdsområdesstyrelsen leder Österbottens välfärdsområdets verksamhet, förvaltning och ekonom

Enligt 13 § i förvaltningsstadgan kan styrelsen organisera sig i sektioner. Styrelsen beslutar om sektionernas …

Vissa förtroendevalda och tjänsteinnehavare ska lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar enligt kommunallagen (410/2015) § 84 och enligt lagen om välfärdsområden (611/2021) § 89. 

I Österbottens välfärdsområde har vi revisionsnämnden, nationalspråksnämnden och välfärdsområdesvalnämnden.

Här kan du läsa Österbottens välfärdsområdes kungörelser.

Ett tjänsteinnehavarbeslut är ett beslut som en tjänsteinnehavare ensam har fattat i något ärende. Enligt huvudregeln utövar fullmäktige beslutanderätt i samkommunen, men fullmäktige har med stöd av förvaltningsstadgan delegerat befogenheter till tjänsteinnehavare.

Dataskydd och behandling av personuppgifter i Österbottens välfärdsområde I Österbottens välfärdsområde behandlas personuppgifter i enlighet …