Till innehållet

Revisionsnämnden

Revisionsnämnden har nio (9) ledamöter. Välfärdsområdesfullmäktige utser en ordförande och vice ordförande för nämnden bland ledamöterna. Ordföranden och vice ordföranden ska vara fullmäktigeledamöter, medan övriga ledamöter kan utses bland övriga valbara personer. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Revisionsnämnden ska i enlighet med de uppgifter som föreskrivs i lagen om välfärdsområden svara för granskningen av förvaltningen och ekonomin, utvärderingen av målen, resultaten och ändamålsenligheten i välfärdsområdets och välfärdsområdeskoncernens verksamhet och ekonomi samt övervaka att skyldigheten att redogöra för bindningar iakttas. Revisionsnämnden ska dessutom för välfärdsområdesfullmäktige lägga fram ett förslag om huruvida bokslutet kan godkännas och de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet. 

Utöver vad som bestäms i 125 § i lagen om välfärdsområden ska revisionsnämnden: 

 1. godkänna revisionsnämndens utvärderingsplan,
 2. följa hur revisorns revisionsplan utfaller och hur revisorn utför sina uppgifter samt vid behov komma med förslag om hur revisionen kunde utvecklas,
 3. se till att revisionen får de resurser som behövs för att revisionen ska kunna utföras i den omfattning som god offentlig revisionssed förutsätter,
 4. komma med initiativ och förslag om hur uppgifterna för revisionsnämnden, revisorn, internrevisionen samt Statens revisionsverk kunde samordnas på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt,
 5. ansvara för informationsgången gentemot fullmäktige. 

Revisionsnämnden fattar beslut om:

 1. ordnandet av granskningen av förvaltningen och ekonomin, samt beredningen av nödvändiga ärenden som hör till fullmäktiges befogenheter,
 2. budgetförslaget av revisionen och användningen av anslagen, anskaffningen och utförandet av revisionens tjänster,
 3. anställningen av personal som lyder under revisionsnämnden, med undantag av den tjänsteinnehavare som ansvarar för revisionen av välfärdsområdet, och som utses av fullmäktige,
 4. revisionens interna förvaltning och arbetsfördelning samt
 5. upphandlingsbefogenheterna för tjänsteinnehavaren som ansvarar för granskningen av välfärdsområdet. 

Revisionsnämnden informerar i första hand välfärdsområdesfullmäktige om frågor som gäller nämndens uppgifter. Övrig information ges på det sätt som revisionsnämnden beslutar. I informationsgivningen iakttas i tillämpliga delar de allmänna anvisningar om principerna för information som godkänts av välfärdsområdesstyrelsen. 

Ordinarie       Ersättare
Mikael Gädda (ordf)Kenth NedergårdSFP
Maria Palm    Ove BergmanSFP
Gunilla JusslinLinda PellfolkSFP
Kari HäggblomKirsti IkolaSDP
Barbro Kloo   Sture EricksonSFP
Hanna StrandbergKenneth HolmgårdSFP
Antti Tuomela (varapj.)Johanna AhopeltoSaml.
Heimo HokkanenPihla KaunismäkiKD
Jukka MäkynenJuha RantalaSF

Nationalspråksnämnden

Nationalspråksnämnden har nio (9) ledamöter. Välfärdsområdesfullmäktige väljer ordförande och vice ordförande för nämnden bland ledamöterna i nämnden. Ordföranden och vice ordföranden ska vara fullmäktigeledamot eller ersättare. Vice ordföranden kan utses bland övriga valbara personer. Varje ledamot har en personlig ersättare. Till medlemmar i nämnden väljs personer som hör till den språkliga minoriteten i välfärdsområdet.

Österbottens majoritetsspråk är svenska och minoritetsspråk är finska.

Välfärdsområdesfullmäktige tillsätter en nationalspråksnämnd med uppgift att

 1. utreda, bedöma och uttala sig om hur välfärdsområdesfullmäktiges beslut påverkar hur de språkliga rättigheterna tillgodoses i praktiken;
 2. utreda, bedöma och fastställa behovet av tjänster som tillhandahålls på minoritetsspråket samt följa upp tillgången till och kvaliteten hos dessa tjänster; samt
 3. på basis av utredningar, utvärderingar och uppföljning lägga fram förslag för välfärdsområdesstyrelsen om åtgärder för utveckling av tjänsterna och servicekedjorna för den språkliga minoriteten samt om kraven på personalens språkkunskaper och utvecklingen av språkkunskaperna.
 4. följa upp och rapportera hur de språkliga rättigheterna förverkligas i enlighet med förvaltningsstadgans § 11.

Ledningens förvaltningschef är föredragande i nationalspråksnämnden. Om föredraganden är frånvarande eller jävig föredras ärendet av hens ställföreträdare.

OrdinarieErsättare
Lindberg MarjaYli-Pelkola KimSFP
Ala-Heikkilä Sari (ordf.)Heinänen AnjaSDP
Pääjärvi-Myllyaho RiittaAro ErkkiSaml.
Kaunismäki TomiIsuls PäiviKD
Sipinen HelinäKarppi PäiviSF
Knuutti TeemuKoskinen SamiCent.
Tuominen JuuliaNärvä TuulaGrön.
Kinnari Raimo OSjöman SatuVänst.
Harju Jukka   Korpi SeppoSDP

Välfärdsområdesvalnämnden

Välfärdsområdesvalnämnden har fem (5) ledamöter. Välfärdsområdesfullmäktige väljer ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter för nämnden. Välfärdsområdesfullmäktige väljer utöver ordinarie ledamöter för nämnden även fem (5) ersättare som placeras i den ordning som de ersätter de ordinarie ledamöterna. Bestämmelser om valnämnden stadgas skilt i vallagen.

Välfärdsområdesfullmäktige tillsätter en välfärdsområdesvalnämnd som ska sköta de uppgifter som nämnden förordnats i vallagen (714/1998).

Förvaltningschefen är föredragande i välfärdsområdesvalnämnden. Om föredraganden är frånvarande eller jävig föredras ärendet av hens ställföreträdare.

OrdinarieErsättare
Hans Frantz, SFP, ordf.Minna Ingram, Cent.
Marjatta Kiviranta, SDPAntti Haarala, Vänst.
Leena Ollila, Saml.Mirva Gullman, Gröna
Ilmo Eerola, SFEva Lillmangs, SFP
Eva-Maria Eklund, viceordf, KDMartti Suomi, SDP

Nämnden för proportionella val

Välfärdsområdesfullmäktige väljer vid behov för sin mandattid en valnämnd för förrättandet av proportionella val. Nämnden har fem (5) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.

Välfärdsområdesfullmäktige utser en ordförande och en vice ordförande för nämnden bland de valda ledamöterna.

Fullmäktiges protokollförare är sekreterare för nämnden om inte välfärdsområdesfullmäktige beslutar något annat.

OrdinarieErsättare
Jenni Ingo, ordförande, SFPMinna Niemi, Cent.
Jorma Kivimäki, viceordf., SDPHarri Moisio, Vänst.
Marko Heinonen, Saml.Lotta Alhonnoro, Gröna
Helinä Sipinen, SFRobert Sjöström, SFP
Andreas Hjulfors, KDArja Miettinen, SDP