Till innehållet

För serviceproducenter

Här kan du som en privat social- eller hälsövårdstjänsteproducent göra egenkontrollanmälan om sådana missförhållanden som har framkommit i tjänsteproducentens egen eller i en underleverantörs verksamhet som i väsentlig grad eller allvarligt har äventyrat klient- och patientsäkerheten.

Den egenkontrollanmälan som du har skickat kommer att vidarebefordras till enheten för kvalitet och tillsyn i Österbottens välfärdsområde för kännedom.

Lagen om tillsynen över social- och hälsovården trädde i kraft den 1 januari 2024. Till följd av lagen flyttades behandlingen av anmälningar i anslutning till social-och hälsovården helt över till Valvira och Regionaförvaltningsverket. Välfärdsområden hanterar inte längre anmälnings- och tillståndsärenden och gör inte förhandsinspektioner av verksamhetsutrymmen inom privata hälsovården.

Försäljning av hemservice och stödtjänster (bl.a. måltids-, klädvårds-, städ-, bad-, och följeslagartjänster eller tjänster som främjar socialt umgänge) kan vara utan moms ifall servicen säljs som socialvårdsservice till en klient som behöver socialomsorg.

Genom servicesedlar främjas valfriheten och möjligheterna för dem som anlitar social- och hälsovårdstjänster att skaffa …

Här hittar du registret över serviceproducenter i Österbottens välfärdsområde.

Sidan är till för att ge serviceproducenterna i Österbottens välfärdsområde information i form av anvisningar. Anvisningarna baserar sig på Österbottens välfärdsområdes allmänna anvisningar.