Till innehållet

Privata serviceproducenter får sälja socialvårdstjänster utan moms endast i de fall att verksamheten är godkänd av och under socialmyndigheters tillsyn. Läs mera om anmälningspliktig service

  • Företaget har gjort en anmälan om tillhandahållande av andra än dygnet runt tjänster till Österbottens välfärdsområde/ enheten för kvalitet och tillsyn. Ur anmälan bör framkomma i vilken/vilka kommuner serviceproducenten verkar. Anmälan måste göras även angående tillhandahållande av stödservice inom hemservicen, t.ex. städtjänster. 
  • Om serviceproducenten är verksam i flera kommuner utanför välfärdsområdet måste anmälan göras till alla dessa kommuner. 
  • Företaget har gjort upp ett serviceavtal med klienten. 
  • Företaget har gjort upp en serviceplan med klienten ur vilken det framgår hurudan service klienten behöver och hur ofta.
  • Företaget har en ansvarsperson som svarar för servicekvaliteten.
  • Företaget ska ha en plan för egenkontroll.
  • Efter att din verksamhet som socialvårdsproducent är godkänd kan klienten kontakta dig för att köpa service.

Då ovannämnda kriterier uppfylls kan ditt företag fakturera klienten den givna servicen utan moms. Momsandelen av priset är 24 %. Klienten kan därtill deklarera hushållsavdraget i sin skattedeklaration.

Verksamheten övervakas av enheten för kvalitet och tillsyn.

Ifall verksamheten upphör, ändras eller om ansvarsperson byts ska det meddelas till enheten för  kvalitet och tillsyn.

Producenter som vill bli godkända som privata socialvårdproducenter ska lämna in

  • Ifylld ansökningsblankett med bilagor
  • Plan för egenkontroll (inom sex månader från att verksamheten påbörjats)

Mera information om hur du går tillväga finns på Regionförvaltningsverkets hemsida.

Skattemyndigheterna ger information om hur du som producent ska agera i fråga om beskattning. Skatteförvaltningen har gett en instruktion om momsbeskattning av socialvårdstjänster (604/40/2011) som har trätt i kraft 1.10.2011. 

Läs mera:

www.vero.fi/sv

Momsbeskattningen av privata socialvårdstjänster

Momsbeskattning av socialvårdstjänster (detaljerade skatteanvisningar)