Till innehållet

Så här fakturerar vi

 1. Fakturan kommer från Österbottens välfärdsområde. Kom ihåg att använda referensnummer och rätt summa när du betalar.
 2. Ifall kunden inte betalar fakturan skickar Intrum Oy en påminnelse för den obetalda fakturan. Använd referensnumret och summan på påminnelsefakturan när du betalar.
 3. Ifall kunden fortfarande inte betalar trots betalningspåminnelsen skickar Intrum Oy ett första kravbrev.
 4. Ifall första kravbrevet inte betalas skickar Intrum Oy ett andra kravbrev.
 5. Ifall kunden efter två kravbrev inte betalar fakturan går ärendet vidare till utsökning

Avgiftstak 

Klientavgifternas maximibelopp (avgiftstak) är för en klient 762 euro per kalenderår (år 2024). När avgiftstaket har nåtts

 • får klienten i regel alla öppenvårdstjänster avgiftsfritt.
 • kan det för kortvarig sluten vård eller service på institution tas ut en s.k. avgift för uppehälle på högst 25,10 euro per vårddag.

I avgiftstaket ingår

 • avgifter för läkartjänster inom öppenvården vid hälsocentraler
 • avgifter för fysioterapi
 • avgifter för vård som ges i serie
 • poliklinikavgifter på sjukhus
 • avgifter för dagkirurgi
 • avgifter för kortvarig sluten vård och kortvarig service på en institution inom hälso- och sjukvården eller inom socialvården
 • avgifter för natt- eller dagsjukvård
 • avgifter för rehabilitering
 • avgifter för besök och vårdåtgärder inom mun- och tandvården (med undantag för tandtekniska kostnader för proteser, bettskenor, tandställningar och sömnapnéskenor)
 • avgifter för tillfällig hemsjukvård och hemsjukhusvård
 • avgifter för terapitjänster
 • avgifter som betalats med utkomststöd.
 • I avgiftstaket beaktas också tjänster som produceras som köpta tjänster, som välfärdsområdet har ansvar för att ordna.

I avgiftstaket medräknas inte avgifter för

 • sjuktransporter
 • läkarintyg
 • laboratorieundersökningar och bilddiagnostik som gjorts på remiss av privatläkare
 • socialvårdstjänster (med undantag av kortvarig sluten vård)
 • inkomstrelaterade tjänster
 • självrisken för servicesedlar
 • självrisken inom färdtjänsten
 • helt privata tjänster som välfärdsområdet inte ansvarar för att ordna.

I avgiftstaket medräknas inte heller avgifter som ersatts för patienten till exempel på basis av arbetsolycksfallsförsäkring. (Klientavgiftslagen 6 a §)

Uppföljning av klientavgiftstaket är på klientens ansvar. Av social- och hälsovårdens fakturor framgår om vårdavgiften beaktas i avgiftstaket eller inte. Vårdavgifter som ingår i avgiftstaket är markerade på ett sådant sätt på fakturan så att kunden lätt ska kunna hålla koll på sina kostnader som hör till avgiftstaket. Då kunden uppnått summan för avgiftstaket (762 euro) tar hen kontakt med välfärdsområdets patientreskontra (kontaktuppgifter finns på välfärdsområdets fakturor). Frikortet beviljas av den social- eller hälsovårdsenhet där kunden fått sin vård i samband med att summan för avgiftstaket uppnåddes. Frikortet skickas hem till kunden per post.

Nedsättning av klientavgift eller höjning av servicesedelvärde

Klientavgifter i social- och hälsovården kan efterskänkas eller nedsättas och värdet på en servicesedel kan höjas om klientavgifterna eller servicesedelns självriskandel äventyrar förutsättningarna för försörjning eller förverkligandet av försörjningsplikten (11 § i klientavgiftslagen och 8 § i lagen om servicesedlar). Efterskänkande och nedsättning av klientavgift ska prioriteras i förhållande till utkomststöd.

Ett beslut om att nedsätta eller efterskänka klientavgiften kan fattas utgående från en skild ansökan om utvärdering av behovet och helhetsbilden. En nedsättning av avgiften baseras på en kalkyl av inkomsterna och utgifterna. Nedsättningen och efterskänkandet gäller socialvårdens alla klientavgifter. Skyldigheten att nedsätta eller efterskänka avgifter gäller också alla inkomstrelaterade avgifter inom hälsovården, såsom långvarig anstaltsvård (över 3 månader). Skyldigheten att nedsätta eller eftersänka avgifter gäller inte hälso- och sjukvårdens fasta avgifter (t.ex. poliklinikavgifter, mun- och hälsovårdsavgifter, tillfällig hemsjukvård och hemsjukhusvård, serievårdsavgifter såsom fysioterapi).

När man utvärderar betalningsförmågan tas även maken/ makans eller sambons inkomster och utgifter i beaktande. Beslut om sänkning eller efterskänkning av avgiften görs från början av ansökningsmånaden. En sänkning görs t.ex. inte om klientens besparingar överstiger 4000 € eller parets gemensamma sammanlagda besparingar överstiger 8000 €.

Anhållan om nedsättning eller efterskänkning av klientavgift, eller om höjning av servicesedelns värde görs med blanketten:

Av ansökan bör det framgå vilken avgift anhållan om sänkning eller efterskänkning gäller, fr.o.m. vilken tidpunkt och grunderna för anhållan. Utredning med verifikat över inkomster och utgifter ska bifogas till ansökan. En bristfällig ansökan fördröjer behandlingen av ärendet.

Om en person vid sin död har obetalda räkningar till Österbottens välfärdsområde och man i bouppteckningen konstaterar att dödsboet är medellöst, så kan dödsboets förvaltare sända in bouppteckningen till välfärdsområdets patient- och klientreskontra. Om bouppteckningen visar att tillgångar saknas avskrivs obetalda fakturor.

Tilläggsinformation ges av klientavgiftssakkunniga: tfn. 06 218 5123, 06 218 5124 (kl. 9-11)

Begäran om omprövning av klient- och patientavgifter

Beräkning av individuella avgifter samt fakturering av klient- och patientavgifter sköts av avgiftsenheten vid Österbottens välfärdsområde.  

Om din patientfaktura innehåller sak- eller räknefel, kontakta enheten som vårdat eller betjänat dig för att kontrollera och korrigera eventuellt misstag.

Om du efter kontakt till vårdande enhet ännu är missnöjd med fakturan du fått har du rätt att besvära dig. Besvär ska lämnas in skriftligen till Österbottens välfärdsområde, Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa. I rättelseyrkan bör namn, kontaktuppgifter, vilken faktura rättelsen gäller samt grunderna för rättelsen framgå. Besvärstiden är 30 dagar från fakturans datum. Kopia på fakturan bör bifogas till rättelseyrkan.

Gällande omprövningsbegäran för klientavgift som bestäms enligt din betalningsförmåga, t ex avgift för serviceboende med heldygnsomsorg, så finns anvisningen för begäran om omprövning bifogad till beslutet. Ta i första hand kontakt med den person som fattat tjänsteinnehavarbeslutet, d.v.s. personen som undertecknat beslutet. Ifall du efter det fortfarande är missnöjd med klientavgiften, så gör du en omprövningsbegäran. Omprövningsbegäran ska göras skriftligen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Avgiftsenhetens kontaktuppgifter

Christine Widd, chef för avgiftsenheten, tfn. 044 727 1525, christine.widd@ovph.fi

Alina Söderman, controller, tfn. 040 661 0519, alina.soderman@ovph.fi

Sari Viinikka, klientavgiftssakkunnig, tfn. 06 218 5123 (kl. 9-11), sari.viinikka@ovph.fi

Elina Mäki, klientavgiftssakkunnig, tfn. 06 218 5124 (kl. 9-11), elina.susanna.maki@ovph.fi

Ta kontakt med försäljningsreskontra om du önskar ändra förfallodatum eller har andra frågor gällande fakturabetalningar. Kontakta oss före fakturans förfallodag.

Vasa centralsjukhus fakturor:

Kontakta försäljningsreskontran via Österbottens välfärdsområdes växel tfn. 06 218 1111.

Försäljningsreskontrans telefontid vardagar kl. 9-12.

Välfärdsområdets övriga fakturor (ej Vasa centralsjukhus):

tfn. 06 213 1880 (vardagar kl. 10-12) e-postadress klientfakturering@ovph.fi

Kristinestad och Kaskö: tfn 040 675 5048

Närpes: tfn 040 650 8037

Malax och Korsnäs: tfn 040 650 8039

Vasa och Laihela: tfn 040 615 2477, 06 218 2136 telefontid kl. 9-11

Korsholm och Vörå: tfn 044 424 9262

Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Larsmo och Kronoby: tfn 06 786 2012

Kristinestad:  tfn 040 675 5048

Närpes, Malax och Korsnäs: tfn 040 650 8037

Vasa och Laihela: tfn 06 218 2154

Korsholm och Vörå: tfn 044 424 9262

Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Larsmo och Kronoby: tfn 06 786 2012

Kristinestad och Kaskö: tfn 040 675 5048

Närpes: tfn 040 650 8037

Malax och Korsnäs: tfn 040 650 8039

Vasa och Laihela: tfn 040 675 5048

Korsholm och Vörå: tfn 044 424 9262

Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Larsmo och Kronoby: tfn 06 786 1310

Vasa centralsjukhus: tfn 040 194 9096, tfn 040 541 7249, telefontid kl. 9-12

Malmska sjukhuset: tfn 06 786 2012

Kristinestad: tfn 040 675 5072

Närpes och Kaskö: tfn 040 160 0668

Malax och Korsnäs: tfn 040 650 8065

Laihela: tfn 040 525 9191

Vasa: tfn 06 218 2153, tfn 06 218 2154, tfn 06 218 2135, tfn 06 218 2136, telefontid kl. 9-11

Korsholm: tfn 040 589 3167

Vörå: tfn 050 355 1378

Nykarleby och Larsmo: tfn 06 786 2741

Jakobstad: tfn 06 786 2688

Pedersöre: tfn 06 786 2647

Kronoby: tfn 040 675 5072

Kristinestad och Kaskö: tfn 040 675 5072

Närpes: tfn 040 160 0668

Malax och Korsnäs: tfn 040 650 8065

Vasa: tfn 06 218 2153, tfn 06 218 2135, tfn 06 218 2136, tfn 06 218 2154 (intervallvård), telefontid kl. 9-11

Korsholm: tfn 040 589 3167

Vörå: tfn 050 355 1378

Nykarleby: tfn 06 786 2636

Jakobstad: tfn 050 345 9792, 06 786 2636 (intervallvård)

Pedersöre: tfn 06 786 2636

Larsmo: tfn 06 786 2647, telefontid kl. 9-11

Kronoby: tfn 040 675 5072

Hela Österbotten: tfn 06 218 2136, tfn 040 615 2477, telefontid kl. 9-11

Hela Österbotten: tfn 040 668 6981

Kristinestad och Kaskö: tfn 040 675 5072

Närpes: tfn 040 160 0668

Malax och Korsnäs: tfn 040 650 8065

Vasa och Laihela: tfn 040 615 2477, 06 218 2135 telefontid kl. 9-11

Korsholm: tfn 040 589 3167

Vörå: tfn 050 355 1378

Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Larsmo och Kronoby: tfn 050 345 9792

Pixnekliniken: tfn 040 6508112 (tisdag – torsdag)

Hela Österbotten: tfn 040 610 6221, tfn 040 668 6981