Till innehållet

Avgiftstak 

Klientavgifternas maximibelopp (avgiftstak) är för en klient 692 euro per kalenderår. När avgiftstaket har nåtts

 • får klienten i regel alla öppenvårdstjänster avgiftsfritt.
 • kan det för kortvarig sluten vård eller service på institution tas ut en s.k. avgift för uppehälle på högst 22,80 euro per vårddag (2022).

I avgiftstaket ingår

 • avgifter för läkartjänster inom öppenvården vid hälsocentraler
 • avgifter för fysioterapi
 • avgifter för vård som ges i serie
 • poliklinikavgifter på sjukhus
 • avgifter för dagkirurgi
 • avgifter för kortvarig sluten vård och kortvarig service på en institution inom hälso- och sjukvården eller inom socialvården
 • avgifter för natt- eller dagsjukvård
 • avgifter för rehabilitering
 • avgifter för besök och vårdåtgärder inom mun- och tandvården (med undantag för tandtekniska kostnader för proteser, bettskenor, tandställningar och sömnapnéskenor)
 • avgifter för tillfällig hemsjukvård och hemsjukhusvård 
 • avgifter för terapitjänster 
 • avgifter som betalats med utkomststöd.

I avgiftstaket beaktas också tjänster som produceras som köpta tjänster, som kommunen har ansvar för att ordna.

I avgiftstaket medräknas inte avgifter för

 • sjuktransporter
 • läkarintyg
 • laboratorieundersökningar och bilddiagnostik som gjorts på remiss av privatläkare
 • socialvårdstjänster (med undantag av kortvarig sluten vård)
 • inkomstrelaterade tjänster
 • självrisken för servicesedlar
 • självrisken inom färdtjänsten
 • helt privata tjänster som kommunen inte ansvarar för att ordna.

I avgiftstaket medräknas inte heller avgifter som ersatts för patienten till exempel på basis av arbetsolycksfallsförsäkring. (Klientavgiftslagen 6 a §)

Uppföljning av klientavgiftstaket är inom Österbottens välfärdsområde på klientens ansvar. När avgiftstaket uppnås utfärdas på begäran ett frikort till klienten. Taket för läkemedelskostnader är 592,16 euro (år 2022, räknas per kalenderår) och sköts av FPA.

Fakturering 

Beräkning av individuella avgifter samt fakturering av klient- och patientavgifter sköts av avgiftsenheten vid Österbottens välfärdsområde.  

Om du är missnöjd med den faktura du fått från Österbottens välfärdsområde har du rätt att besvära dig. Rättelseyrkandet kan lämnas in av den som beslutet avser eller den vars rätt, skyldighet eller förmån direkt påverkas av beslutet.

Besvären skall framställas skriftiligen och skickas till Österbottens välfärdsområde, Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa.

I rättelseyrkandet ska uppges namn och andra kontaktuppgifter till den som yrkar på rättelse, fakturan eller det beslut som rättelseyrkander gäller, hurudan rättelse samt på vilka grunder rättelsen yrkas. Besvärstiden är 30 dagar från fakturans datum.