Till innehållet

Bestämmelsen om redogörelse för bindningar är till för att främja öppenhet och transparens i det kommunala beslutsfattandet. Syftet är att man med hjälp av ett register över bindningar på förhand kan förhindra att det uppstår situationer där förtroendet för en tjänsteinnehavare eller förtroendevald kan äventyras. Registret över bindningar offentliggörs i välfärdsområdets allmänna datanät, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. Revisionsnämnden ansvarar för och övervakar registret för bindningar och tillkännager det till fullmäktige. Personens uppgifter avlägsnas från registret när förtroendeuppdraget eller tjänsteåliggandet har upphört. 

Vad är en bindning? 

Med bindningar avses kopplingar som kan påverka beslutsfattandet. Förtroendevalda och tjänsteinnehavare ska redogöra för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet.  
 
Redogörelser ska också lämnas för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.  

Vem ska anmäla bindningar? 

Förtroendevalda som är skyldiga att redogöra för sina bindningar är: 

  • styrelsens ledamöter och ersättare 
  • ordföranden och vice ordförandena i fullmäktige  
  • ordföranden och vice ordförande i nämnderna  

Tjänsteinnehavare som är skyldiga att lämna en redogörelse är: 

  • välfärdsområdets direktör 
  • föredragande och föredragandes ersättare i styrelsen, nämnder och sektioner 

Redogörelsen ska inlämnas inom två månader efter att personen valts till ett förtroendeuppdrag eller ett uppdrag.  

Länk till välfärdsområdets bindningsregister

(Välj Pohjanmaan hyvinvointialue|Österbottens välfärdsområde i rullisten).