Till innehållet

Enligt 13 § i förvaltningsstadgan kan styrelsen organisera sig i sektioner. Styrelsen beslutar om sektionernas storlek, utser dess medlemmar jämte personliga ersättare samt väljer en ordförande för sektionerna.

Det finns sex sektioner imon Österbottens välfärdsområde.

Individsektion

Välfärdsområdesstyrelsen tillsätter en individsektion med uppgift att

 1. avgöra och ge utlåtanden om ärenden som gäller individen och som hör till välfärdsområdesstyrelsens verksamhetsområde, såvitt befogenheterna inte i lag, förordningar eller förvaltningsstadgan tilldelats någon annan myndighet eller tjänsteinnehavare
 2. å välfärdsområdesstyrelsens vägnar avgöra rättelseyrkanden som gjorts över en tjänsteinnehavares beslut i ärenden som gäller individen
 3. rapportera om utvecklingspunkter i servicesystemet till områdesstyrelsen; samt
 4. sköta övriga uppgifter som ålagts av välfärdsområdesstyrelsen.
OrdinarieErsättare
Carola Lithén, SFP, ordf.Karl-Gustav Svedjebäck, SFP
Jukka Jaatinen, vice ordf., Vänst.Tuula Öhman, Vänst.
Ann-Britt Backull, SFPGreger Forsblom, SFP
Marcus Suojoki, SFPLina Sjöskog, SFP
Markus West, SFPHeidi Hemming, SFP
Kurt Jäntti, SDPTarja Makkonen, SDP
Johanna Juthborg, SFPSandra Högström, SFP
Mari Hiltula, Saml.Peter Remahl, Saml.
Kari Laine, Sannf.Lauri Karppi, Sannf.

Personalsektion

Välfärdsområdesstyrelsen tillsätter en personalsektion med uppgift att

 1. utveckla och koordinera personal- och arbetsgivarpolitiken;
 2. följa upp och säkerställa tillgången på personal och personalens arbetsförmåga;
 3. bereda ett förslag till personalstrategi för styrelsen och fullmäktige;
 4. fatta beslut om inrättande och indragning av övriga tjänster, förutom ledande
  tjänsteinnehavares tjänster, och befattningar (vakanser) inom ramen för fastställd
  budget;
 5. fatta beslut om ändring av yrkesbeteckningar vilka får kostnadseffekter;
 6. fatta beslut om dispens från fastställda behörigheter;
 7. fatta beslut om tillämpandet av tjänste- och arbetskollektivavtal, till den del de kan
  prövas av välfärdsområdet;
 8. avge allmänna anvisningar om lönesättning;
 9. fatta beslut om prövningsbaserade löneförmåner;
 10. godkänna lokala tjänste- och arbetskollektivavtal som förhandlats fram;
 11. svara för koordineringen av välfärdsområdets samarbets- och arbetarskyddsverksamhet; samt
 12. sköta övriga uppgifter som ålagts av styrelsen.

Ärenden som behandlas i individsektionen är sekretessbelagda. Vid behandlingen av ärenden kan förutom ledamöterna, föredraganden och sekreteraren även personer till vars tjänst eller uppgifter enskilda ärenden har direkt anknytning till vara närvarande.

OrdinarieErsättare
Hans-Erik Lindqvist, SFP, ordf.Mikael Fredman, SFP
Jan Ray, SFPMarcus Suojoki, SFP
Nina Brännkärr-Friberg, SFPLinnea Strand, SFP
Jenni Ingo, SFPBirgitta Källberg, SFP
Aira Helala, SDP, vice ordf.Ralf Holmlund, SDP
Eva-Maria Strömsholm, SFPSari Somppi, SFP
Sauli Tuomela, Saml.Raija Kujanpää, Saml.
Kjell Heir, SFPKenneth Pärus, SFP
Matti Vahtera, Sannf. Esa Kannelmaa, Sannf.

Ägarstyrningssektion

Välfärdsområdesstyrelsen tillsätter en ägarstyrningssektion med uppgift att 

 1. bereda principerna för ägarstyrningen och ägarstyrningsdirektivet för
  välfärdsområdesfullmäktige,
 2. bereda en uppdatering av ägarstrategin samt andra till ägarstyrningen centrala
  styrdokument för välfärdsområdesstyrelsen för att tillmötesgå de förändringar som
  skett i verksamhetsmiljön;
 3. bereda ärenden som berör bolagsbildningar eller aktieköp eller -försäljning till
  välfärdsområdesstyrelsen
 4. årligen fastställa verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som ges till dotter- och
  intressesammanslutningar samt komma med planeringsanvisningar/önskemål som
  behövs för att fastställa mål för nästa kalenderår;
 5. utse representanter till styrelser i bolag som ägs av välfärdsområdet;
 6. utse representanter till bolagsstämmor och aktieägarmöten för sammanslutningar
  som ägs av välfärdsområdet och till motsvarande andra möten för sammanslutningar
  i vilka välfärdsområdet har ägarandelar;
 7. ge anvisningar till de personer som företräder välfärdsområdet vid bolagsstämman
  eller i motsvarande organ om framförande av välfärdsområdets ståndpunkt i de frågor
  som behandlas;
 8. följa upp verksamheten i de dotter- och intressesammanslutningar som är föremål för
  välfärdsområdets ägande och vid behov ge förslag till åtgärder för att avhjälpa
  uppdagade brister till företagets ledning och årligen rapportera till
  välfärdsområdesstyrelsen;
 9. organisera avtalshanteringen gällande dotter- och intressesammanslutningar och se
  till att de avtal som ingåtts med sammanslutningar i tillräcklig utsträckning styr
  serviceproduktionen;
 10. godkänna förändringar av bolagsordningar, delägaravtal samt övriga avtal som berör
  förhållandet mellan välfärdsområdet samt dotter- eller intressebolag;
 11. kontinuerligt rapportera till välfärdsområdesstyrelsen om verksamheten i dotter – och
  intressesammanslutningarna genom av sektionen upprättade protokoll och årligen i
  form av årsberättelser; samt
 12. sköta övriga uppgifter som fastställts av välfärdsområdesstyrelsen.
OrdinarieErsättare
Gösta Willman, SFP, ordf. Terese Backlund, SFP
Johan Kullas, SFPAnna-Lena Ahlnäs, SFP
Samuel Broman, SFPMarkus West, SFP
Carina Storhannus, SFPSven Jerkku, SFP
Elin Härmälä, SDPJanina Hannus, SDP
Camilla Ribacka, SFPPauliina Peltorinne-Cederström, SFP
Sari Saarikoski, Saml.Jouni Lilja, Saml.
Gun Kapténs, SFPStefan Högnabba, SFP
Micael Westerholm, Sannf. vice ordf.Tero Sulkakoski, Sannf.

Sektion för intern kontroll och riskhantering

Välfärdsområdesstyrelsen tillsätter en sektion för intern kontroll och riskhantering med uppgift att

 1. svara för att den interna kontrollen organiseras och samordnas på ett sätt som tryggar
  en laglig och resultatrik verksamhet i välfärdsområdet;
 2. godkänna en årsplan för den interna revisionen, enligt vilken riskhanterings-, tillsyns-
  , egenkontroll-, lednings- och förvaltningsprocesserna utvärderas;
 3. svara för att riskhanteringen organiseras så att de väsentliga riskerna i
  välfärdsområdets verksamhet identifieras och beskrivs och så att konsekvenserna av
  att en risk realiseras, sannolikheten att en risk realiseras och möjligheterna att hantera
  risken bedöm;
 4. utfärda anvisningar om hur den interna kontrollen ska ordnas i praktiken och ta fram
  principer för den interna kontrollen för välfärdsområdesfullmäktige; samt
 5. bereda en beskrivning av den interna kontrollen och riskhanteringen för
  välfärdsområdesstyrelsen, vilken införs i verksamhetsberättelsen.
 6. bereda programmet för egenkontroll för styrelsen och fullmäktige
OrdinarieErsättare
Rolf Sund, SFPJohanna Smeds, SFP
Greger Forsblom, SFPSteve Nyholm, SFP
Mirja Högstrand, SFPJan-Anders Lundenius, SFP
Lisbeth Fagerström, SFPAnna-Lena Ahlnäs, SFP
Mari Viljamaa, SPDSven-Olof Nordlund, SDP
Anu Eloranta, GrönaIida Laurila, Gröna
Susanna Koski, Saml. ordf.Mikael Perjus, Saml.
Rasmus Mattus, SFPMarja Lindberg, SFP
Tero Frondelius, Sannf., vice ordf.Matti Vahtera, Sannf.

Sektion för räddningsväsendet

Sektionen för räddningsväsendet utgör ett kollegialt organ som avses i 28 § av räddningslagen (379/2011) samt fungerar som välfärdsområdets räddningsmyndighet och representerar välfärdsområdet samt för välfärdsområdets talan i ärenden som hör till sektionens befogenheter.

Sektionen för räddningsväsendet leder och utvecklar det verksamhetsområde som sorterar under sektionen samt svarar för servicetillgången samt för enhetligheten och kvaliteten i servicen samt för att servicen tillhandahålls i enlighet med riskerna, servicenivåbeslutet och linjedragningarna i välfärdsområdesstrategin.

Sektionen följer och utvärderar verkningsfullheten av servicen samt reserverar medlemmar och användare en möjlighet att medverka i planeringen och utvecklingen av servicen.
Sektionen för räddningsväsendet representerar välfärdsområdet och för välfärdsområdets tala i ärenden som hör till sektionens befogenheter.

Välfärdsområdesstyrelsen tillsätter en sektion för räddningsväsendet med uppgift att

 1. lägga fram förslag till beslutet om räddningsväsendets servicenivå till
  välfärdsområdets välfärdsområdesstyrelse;
 2. bedöma och övervaka hur räddningsväsendets servicenivå har uppnåtts i enlighet
  med räddningsväsendets program för egenkontroll;
 3. verkställa och uppfölja utvecklingsplanen i beslutet om räddningsväsendets
  servicenivå;
 4. lägga fram förslag till välfärdsområdesstyrelsen om hur beredskapen och
  beredskapsplanen ska verkställas i samarbete med verksamhetsområdena;
 5. besluta om begäran om omprövning som berör beslut som fattats av
  räddningsmyndigheten;
 6. besluta om användning av tvångsmedel som står till räddningsmyndighetens
  förfogande, såsom föreläggande och utdömande av vite i den utsträckning en
  enmannamyndighet anser att en bredare prövning behövs för ett beslut;
 7. bereda förslag till släckvattenplan och övriga planer som fullmäktige besluter om
  enligt räddningslagen;
 8. fastställa planer som krävs enligt stadganden om räddningsväsendet; samt
 9. Ge sitt förslag till den del av välfärdsområdets investeringsplan som gäller
  räddningsväsendet (delplan för räddningsväsendet).
OrdinarieErsättare
Mia West, SFP, ordf.Tage Svahn, SFP
Niclas Sjöskog, SFPErik Nyberg, SFP
Hans-Erik Lindgren, SFPJan Ray, SFP
Gun Granlund, SFPMarja Forsén, SFP
Kari Koskela, SPD, vice ordf.Minna Andrejeff, SDP
Jenni Ingo, SFPRebecca Kjellman, SFP
Leena Tulimaa, Saml.Petra Hakoniemi, Saml.
Katarina Näs, SFPNiclas Dahl, SFP
Jorma Malinen, Sannf.Asko Salminen, Sannf.
Henrik Huhta, Saml.Ilmari Heinonen, Saml.
Martin Byggmästar, KDErica Granholm, KD
Anna Caldén, SDPKarita Blom, SDP
Monica Sirén-Aura, SFPMarja Lindberg, SFP

Sektion för främjande av välbefinnande och hälsa och kontaktytor

Välfärdsområdesstyrelsen tillsätter en sektion för främjande av välbefinnande och hälsa samt kontaktytor med uppgift att

 1. det organ som enligt 7 § av lagen om ordnande av social- och hälsovård
  (612/2021) ska ansvara för främjandet av hälsa och välfärd samt ansvara för de
  förhandlingar som avses i 7 §;
 2. förhandla med kommunerna om samarbetet, målen och arbetsfördelningen som
  hänför sig till skötseln av välfärdsområdets övriga uppgifter;
 3. svara i främjandet av hälsa och välfärd för sin del för samarbetet med
  kommunerna i området, andra offentliga aktörer, privata företag och allmännyttiga
  samfund;
 4. sätta i sin strategiska planering upp mål för främjandet av hälsa och välfärd och
  fastställer åtgärder som stöder målen;
 5. bereda en regional välfärdsberättelse och välfärdsplan för
  välfärdsområdesstyrelsen och välfärdsområdesfullmäktige i samarbete med
  välfärdsområdets kommuner samt följer invånarnas levnadsförhållanden, hälsa
  och välfärd och de faktorer som påverkar dessa i varje område och inom varje
  befolkningsgrupp;
 6. bereda övriga program och planer som hör samman med servicestrategin och
  välfärdsplanen, till den del de omfattar främjade av hälsa, välfärd och kontaktytor;
 7. lämna årligen en rapport till välfärdsområdesstyrelsen om invånarnas hälsa och
  välfärd, de faktorer som påverkar dessa och de åtgärder som har vidtagits;
 8. uppskatta konsekvenserna av välfärdsområdets beslut för människors hälsa och
  välfärd; samt
 9. planera åtgärder som främjar verksamhetsförutsättningarna och
  påverkningsmöjligheterna för de organisationer som utför hälso- och
  välfärdsfrämjande arbete.
 10. besluta om beviljande av understöd till föreningar.
OrdinarieErsättare
Gun Kapténs, SFP, ordf.Margareta Rodas, SFP
Katarina Näs, SFPSteve Nyholm, SFP
Åsa-Britt Forth-Snellman, SFPPatrick Ehnström, SFP
Robert Sjöström, SFPSofia Mitts-Björkblom, SFP
Kenth Vikström, SFPKim Yli-Pelkola, SFP
Maria Tokou, SFPHans-Erik Lindgren, SFP
Ramieza Mahdi, SFPLars-Erik Nylund, SFP
Arja Miettinen, SDP, vice ordf.Esa Makkonen, SDP
Bernhard Bredbacka, SDPAnna-Lena Aspegren-Törnroos, SDP
Aleksi Koivisto, CMilla Mattila, C
Andreas Hjulfors, KDMay-Gret Axell, KD
Kai Luoma, Saml.Anne-Marie Viinamäki, Saml.
Asko Salminen, Sannf.Jorma Malinen, Sannf.