Till innehållet

Dataskydd och behandling av personuppgifter i Österbottens välfärdsområde

I Österbottens välfärdsområde behandlas personuppgifter i enlighet med de grunder som fastställs i dataskyddsförordningen. I regel grundar sig behandlingen av personuppgifter på en lagstadgad skyldighet, på en registrerad persons samtycke eller på att ett avtal  i vilket den registrerade är part måste genomföras. Erhållna personuppgifter behandlas endast för angivet ändamål.

Utlämnande av uppgifter

Uppgifter utlämnas inte regelbundet. Uppgifter utlämnas i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet (621/1999) till den som begär om dem. Uppgifter och handlingar är offentliga om de inte uttryckligen är sekretessbelagda enligt lag.

Uppgifter varken överförs eller utlämnas utanför EU eller EES.

Dataskyddsrättigheter i anknytning till behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har rätt att få veta för vilka syften och på vilket sätt personuppgifterna behandlas. Den registrerade har också rätt att få veta om personuppgifter som gäller hen behandlas. Om personuppgifter behandlas har den registrerade rätt att få en kopia av dessa uppgifter förutom om det finns en lagstadgad grund för att vägra att tillgodose denna rättighet.

Den registrerade har rätt att begära att få felaktiga uppgifter som gäller hen rättade. I vissa fall – exempelvis i fråga om nyhetsbrev kan den registrerade be att få sina personuppgifter raderade.

I Österbottens välfärdsområde fattas inga beslut som grundar sig på automatiskt beslutsfattande.

Dataskyddsombud

I Österbottens välfärdsområde finns det två dataskyddsombud. Om du behöver mer information om hur dina personuppgifter behandlas i välfärdsområde kan du kontakta våra dataskyddsombud via adressen dataskyddsombud@ovph.fi.

Vid behov kan du lämna in ett klagomål till Dataskyddsombudsmannens byrå om hur dina uppgifter behandlas i Österbottens välfärdsområde.

Dataskyddsbeskrivningar