Till innehållet
Allmänt

Påbörjandet av vård kan bli snabbare med terapinavigatorn

Terapinavigatorn är en webbtjänst, i vilken man anonymt kan fylla i en kartläggning angående utmaningar med den mentala hälsan. Användarnas erfarenheter visar att processen för att förstå klientens situation samt att få tillgång till vård snabbas upp.

Susanna Porttila jobbar vid ungdomsstationen Klaara i Vasa. Hon är med och testar och utvecklar bland annat kontaktkanalerna till Klaara. Sedan början av augusti har hon besvarat telefonsamtal och tagit emot e-blanketter. Hon rekommenderar personer som är över 18 år att fylla i frågeformuläret i terapinavigatorn.

– De viktigaste aspekterna och utmaningarna i klientens mående lyfts fram genom terapinavigatorn. Det hjälper både klienten och den professionella att sätta fokus på rätt saker.

Klienterna kan få tillgång till vård snabbare eftersom de efter att ha fyllt i terapinavigatorn kan få tid för ett första besök inom 1–2 veckor och nästa tid inom 2 veckor. Tidigare tog det 4–5 veckor att få en första tid.

Porttila ser fram emot att det i början av 2024 ska införas en motsvarande modell för ungdomar i Österbotten.

Sedan maj har terapinavigatorn redan använts över 400 gånger.

– Man har den 17 maj i år börjat samla in information om besöksmängden per välfärdsområde, men det är ändå frivilligt att fylla i det då man använder sig av terapinavigatorn. Så i verkligheten är antalet besök antagligen högre, berättar metodkoordinator Mervi Bro.

Terapinavigatorn har använts i Korsholm och Vörå sedan början av 2023

Merja Saartenoja och Cecilia Viklund i Korsholm har använt terapinavigatorn sedan början av 2023. De är båda sjukskötare och de jobbar vid psykosociala centret i Korsholm och Vörå.

Saartenoja anser att terapinavigatorn sparar tid och att det går snabbare att få vård, samt att patientsäkerheten ökar.

– Det är bra att kunden genast får information om sina symtom och möjligen även om sådant som personen själv inte tänkt på innan, berättar Viklund.

Enheterna och hela välfärdsområdet har nytta av digitaliseringen

Jaana Kilpiö, som leder det psykosociala centret för mittenområdet, berättar att införandet av terapinavigatorn innebär att en gemensam verksamhetsmodell skapas för enheten och i något skede förhoppningsvis för hela Österbottens välfärdsområde. Med hjälp av terapinavigatorn får man information om kundens mående redan före kundens första besök.

Det står klart att olika tjänster måste utvecklas kontinuerligt och i framtiden även digitaliseras. Det här är ett lysande exempel på hur det arbete som yrkesverksamma utför har kunnat bli mer digitalt och samtidigt komma närmare kunderna.

– Kunden får klarhet kring sin situation redan genom att fylla i formuläret. Vårdbedömningen kommer också igång snabbare och planeringen av kundens servicehelhet blir smidigare, sammanfattar Jaana Kilpiö.

De yrkesverksamma som använder sig av terapinavigatorn har varit nöjda med arbetsverktyget och de rekommenderar sina kollegor att använda det.

Jaana Kilpiö, enhetschef för psykosociala centret i mittenområdet.

Medborgarna runtom i Finland är nöjda

Terapinavigatorn har på olika håll i Finland börjat användas vid primärvårdsenheter inom mental- och missbrukarvården. Responsen som fåtts in från medborgarna angående terapinavigatorn visar att den varit till märkbar nytta för kunden i att greppa sin situation.

– Även om det handlar om ett verktyg för att bedöma vårdbehovet digitalt, så har den professionella en central roll i att möta kunden och fördjupa den information som terapinavigatorn gett. Avsikten är inte att ersätta de professionella med ett digitalt verktyg utan att skapa smidighet i vårdbedömningsprocessen och att frigöra arbetstagarna arbetstid så att den egentliga vården kommer igång snabbare. Det här är fram för allt till nytta för kunden, konstaterar Mervi Bro.

Terapinavigatorn

Terapinavigatorn är ett av de verktyg som ingår i verksamhetsmodellen Första linjens terapier. Med hjälp av verktyget kan styrningen av kunder till mentalvårdstjänster göras smidigare och vården påbörjas snabbare.

Utvecklingsarbetet kring verksamhetsmodellen Första linjens terapier pågår nationellt och även Österbottens välfärdsområde är med i det här utvecklingsarbetet.

Till tjänsten