Till innehållet
Allmänt

En allvarlig psykisk störning är inte ett hinder för anställning

I utvecklingsprojektet IPS – Sijoita ja valmenna! (Placera och träna!) testas IPS-arbetsträning som en del av rehabiliteringen för personer som lider av allvarliga psykiska störningar i Österbottens välfärdsområde. Målet är att främja att personer i psykiatrisk rehabilitering återvänder eller kommer ut på arbetsmarknaden och stannar där.

IPS-arbetstränaren är klientens stöd

IPS-verksamhetsmodellen är en metod för stödd sysselsättning som baseras på forskning och internationella kvalitetskriterier. Förkortningen IPS kommer från metodens engelska benämning Individual Placement and Support.

I centrum av IPS-arbetsträningsmodellen finns två kunder: en arbetssökande och en arbetsgivare. Den sammanfogande länken är IPS-arbetstränaren, som fungerar som stöd för båda grupperna. IPS-arbetstränaren hjälper till med introduktionen för jobbet, ger ekonomisk rådgivning och är med som stöd under hela processens gång. IPS-arbetstränaren ger dessutom vägledning i sysselsättningsfrämjande aktiviteter såsom att påbörja studier. Arbetsträningen fortsätter även efter att anställningen inletts under den tid som behövs.

Tjänsten är avsedd för personer i arbetsför ålder och klienterna som hänvisas till tjänsten ska ha en egen önskan att jobba eller börja studera. De arbetssökande klienterna ska även ha ett regelbundet vårdförhållande inom primära eller specialiserade vården under hela arbetsträningen.

IPS-arbetsträningen är annars en öppen tjänst, för personer som lider av allvarliga psykiska störningar, men under projektperioden (1.6.2023–31.8.2024) begränsas målgruppen så att klienterna hänvisas till arbetsträningen med en remiss från en psykiatrisk vårdenhet. I oktober är tanken att klientmålgruppen utvidgas till den specialiserade sjukvården.

IPS-arbetstränarna Eija Seppelin, Tanja Kaivonen och Nita Nåhls. 

De första intrycken av arbetsträningen

Arbetsträningens klientarbete började i augusti och enligt IPS-arbetstränarna Eija Seppelin och Nita Nåhls har arbetet med klienterna kommit igång bra.

– Klienterna har varit motiverade och engagerade i tjänsten och samarbetet med vårdenhetens personal har fungerat fint. Gemensamt överenskomna arbetssätt har skapat en god grund för samarbetet och klienterna har kommit från vårdenheten som avtalat och planerat, berättar Seppelin.

– Arbetsgivarna har generellt haft en positiv inställning, men de behöver mera information om ämnet, såsom att det är frågan om sysselsättning i lönearbete på den öppna arbetsmarknaden, fortsätter Nåhls.

– ­Det här är helt klart en tjänst som man har väntat på och förhoppningsvis får tjänsten fortsättning efter projektets slut. Kostnaderna för IPS ligger nämligen i linje med andra sysselsättningsfrämjande tjänster, men effektiviteten av verksamheten är dubbelt så stor som för referenstjänsterna, berättar Kaivonen.

Målet är att IPS-arbetsträning ska förbli en permanent tjänst i välfärdsområdet efter att projektet avslutas.

Läs mer om Utvecklingsprojektet IPS – Sijoita ja valmenna!