Till innehållet
Allmänt

Teknologiska lösningar stöder hemmaboende äldre

Inom projektet Framtidens tjänster som stöder boende hemma för äldre (TulKOTI) har teknologikappsäckar samt en hjälpmedelskatalog sammanställts. Projektets målgrupp är hemmaboende äldre som inte uppfyller kriterierna för hemvård, därför har syftet varit att hitta alternativa lösningar för att stöda ett tryggt och säkert hemmaboende.

Inom ramen för projektet TulKOTI har projektarbetarna Mikaela Guldén, Matilda Henriksson och Rebecka Sjöberg sammanställt teknologikappsäckar samt en hjälpmedelskatalog, som främst fokuserar på teknologiska hjälpmedel. Inom projektet har man även jobbat för att öka de äldres digitala kunskaper.

Hjälpmedelskatalogen och teknologikappsäckarna innehåller sådana hjälpmedel som införskaffas på egen hand. De teknologier som kräver någon form av uppföljning eller vidarekoppling sköts av anhöriga eller andra närstående. Exempel på teknologier som ingår i katalogen och kappsäcken är trygghetsklockor, påminnande smartdosetter, trygghetsarmband med GPS-funktion, dörrvaktsystem samt teknologi relaterad till brandsäkerhet i hemmet.  

Hjälpmedelskatalog och teknologikappsäck ingår i de förebyggande tjänsterna

Hjälpmedelskatalogen Hjälpmedel som stöder ett tryggt hemmaboende – med fokus på teknologiska hjälpmedel riktar sig främst till äldre men även andra målgrupper kan hitta hjälpmedel som underlättar vardagen. Eftersom teknologin utvecklas och förändras ständigt, beskrivs produkterna i hjälpmedelskatalogen i mer allmänna ordalag. För att underlätta anskaffningen av teknologierna finns sökord som kan användas då man söker produkten och även typ av inköpsställe där produkterna hittas.  

– Vi hoppas att hjälpmedelskatalogen ska vara till nytta för all personal som kommer i kontakt med äldre som har ett behov av hjälpmedel, säger Guldén.

Hjälpmedelskatalogen är en del av de förebyggande tjänsterna och därför kommer den att vara tillgänglig för alla på välfärdsområdets hemsida under rubriken Seniorrådgivning. Hjälpmedelskatalogen kommer också att vara tillgänglig för personalen på välfärdsområdets intranet.

– En tryckt katalog skulle säkert passa målgruppen bättre, men eftersom utbudet av teknologi förändras i rask takt har vi valt att endast göra den i elektronisk form för att uppdatering av katalogen ska kunna göras smidigare. Katalogen är dock utformad så att vårdpersonalen kan skriva ut enstaka sidor och ge dem till kunden, berättar Sjöberg.

Utgående från innehållet i hjälpmedelskatalogen har sju teknologikappsäckar skapats. Teknologikappsäckarna placeras ut hos personal som jobbar med äldre runtom i välfärdsområdet.

I Teknologikappsäcken finns olika teknologiska hjälpmedel, som de äldre kan införskaffa på egen hand för att säkra ett tryggare hemmaboende.

Hjälpmedlen som finns i teknologikappsäckarna kommer att vara tillgängliga för personalen för utbildningsändamål eller för att visa åt äldre och deras anhöriga.

– Genom att kunna demonstrera teknologin hoppas vi att tröskeln för att använda den minskar och att äldre blir medvetna om det breda utbudet av teknologiska möjligheter som finns tillgängliga på marknaden, säger Henriksson.