Till innehållet

välfärdsområdet

11.5.2023 Allmänt

Närchefen är en viktig riktgivare i organisationen

Välfärdsområdesreformen har varit en stor förändring som medfört mycket positivt, men även utmaningar. För att möta utmaningarna är det viktigt att närcheferna har verktyg för att framgångsrikt kunna sköta sitt arbete. Det stöder också hela organisationen. Därför har kompetens för ledning och närchefer valts ut som ett av insatsområdena för utbildning år 2023.
10.5.2023 Allmänt

Tjänster som ges i hemmet utvecklas med ledning genom information

Det är just nu brist på hemservicepersonal. För att förbättra tillgängligheten skapas förutsättningar för närchefer att se över hur resurserna fördelas, hur arbetstiden används och hur den kan optimeras för att bättre möta hemservicens behov.
17.4.2023 Allmänt

I Österbotten finns en vilja till gemensamt delaktighetsarbete

I Österbotten finns en önskan om att ha etablerade strukturer för delaktighetsarbete. Särskilt samarbetet med organisationssektorn anses viktigt. Förutsättningen för samarbetet är en gemensam förståelse för vad delaktighet och inkludering innebär. Det här är några av de frågor som kom fram i utredningen om delaktighet i Österbotten. Utredningen ingår i förändringsprogrammet Sitra Lab 4, i vilket Österbottens välfärdsområde deltar tillsammans med Österbottens förbund och Österbottens föreningar r.f.
14.4.2023 Allmänt

Hemvårdens kunder får prova på att ge digital feedback

Med hjälp av elektroniska enkäter samlas feedback in från hemvårdens kunder, angående deras erfarenheter och upplevelser av hemvårdens tjänster och tjänsternas kvalitet. Under året kommer också anhöriga samt personal att få ge feedback om sina upplevelser av servicens kvalitet.
14.4.2023 Allmänt

Omaolo är en modern kanal för att uträtta ärenden

Användningen av tjänsten Omaolo utökas i Österbotten. Omaolo är en digital kanal för att uträtta ärenden inom social- och hälsovården. Den har varit i användning i Österbotten sedan hösten 2021. Med hjälp av symtombedömningar i Omaolo får invånarna instruktioner om vård och förfarande samt vid behov även digital kontakt med professionella inom hälsovården. Utöver symtombedömningen har Omaolo även andra delar som stegvis kommer att tas i bruk i Österbotten. Det handlar t.ex. om servicebehovsbedömningar och välbefinnandecoachning.
17.2.2023 Allmänt

I forskningen om barnreumatism uppmärksammas smärta och smärthantering

Många intressanta forskningsprojekt pågår inom välfärdsområdet. Ett av projekten berör barnreumatism och genomförs av barnläkare Maria Backström på barnkliniken på Vasa Centralsjukhus. I artikeln berättar hon om den forskning som pågår kring att mäta hur aktiv sjukdomen är samt kring smärt-coping strategier.