Till innehållet
Allmänt

SHQS-kvalitetscertifikatet för Österbottens välfärdsområde omfattar nu alla tjänster

Certifikatet som beviljades januari 2023 omfattar nu också räddningsväsendet, specialomsorgsenheterna vid Eskoo och Kårkulla samt Kronobys social- och hälsovårdsservice samt Korsnäs socialservice.

Under år 2023 anordnades totalt åtta tvådagarsauditeringar. Verksamhets- och ledningsprocesserna har under året utvärderats utgående från kriterierna i SHQS-programmet av ett externt auditörsteam. I kriterierna iakttas även nationella lagar och rekommendationer.

Auditeringarna resulterade i ett stort antal begäran om tilläggsprestationer, vilket krävde utvecklingsåtgärder innan certifikatet kunde utökas och fortsätta. I synnerhet ledningen, närcheferna och sakkunniga inom välfärdsområdet har arbetat med dessa åtgärder under hela året.

Interna auditeringar är organisationens eget utvecklingsverktyg. Under år 2023 granskade de interna auditeringarna bland annat genomförandet av läkemedelssäkerheten, kännedomen om kanalerna för kundrespons och användningen av respons som en del av utvecklingen av tjänsterna.

Kvalitetsarbetet fortsätter som en del av det dagliga arbetet

Under år 2024 kommer underhållsauditeringar att genomföras, utvecklingsarbetet att fortsätta och redan vidtagna åtgärder att utvärderas och uppföljas. I början av året genomfördes redan en stickprovsbaserad auditering av hem- och boendeservice samt sjukhusservice. Varje verksamhetsområde kommer att auditeras under året.

– Vi vill framföra ett stort tack till välfärdsområdets personal för att de engagerar sig i kvalitetssystemet och förbinder sig till våra gemensamma mål. Kvalitetsarbetet gör vi tillsammans för våra kunder, tackar välfärdsområdets kvalitetsdirektör Mari Plukka.

SHQS-kvalitetscertifikat är ett intyg över den högklassiga vård som välfärdsområdet tillhandahåller inom social- och hälsovården. Certifikatet är i kraft till 26.1.2026. Certifikatet beviljas av Labquality Ab, ett finländskt bolag som erbjuder utvärderings-, certifierings- och utbildningstjänster för social- och hälsovården.