Till innehållet

Främjande av vårdgarantin och minskning av vård-, rehabiliterings- och serviceunderskottet

Utveckling av kundstyrningen

Kundstyrning omfattar handledning, information och rådgivning om social- och hälsovården samt utvärdering av service- och vårdbehov. Kundstyrning är en central process i välfärdsområdets verksamhet, eftersom man med en väl fungerande kundstyrning kan rikta tjänsterna ändamålsenligt samt påskynda tillgången till service. 

Projektets målsättning är att:

  • förenhetliga kundservicecentralens verksamhet och öka den regionala jämställdheten
  • främja förverkligandet av enhetlig utvärdering av vård- och servicebehov
  • möjliggöra användningen av olika kontaktkanaler för områdets invånare
  • öka vård- och servicekedjornas smidighet, i synnerhet i tjänster riktade till projektets målgrupper.

Utvidgning av Omaolo-tjänsten

Omaolo är en elektronisk tjänst, med hjälp av vilken medborgaren kan bedöma behovet av vård och service och få handledning till vården eller servicen samt till tjänster som främjar välfärd och hälsa. En del av Omaolos tjänster har tagits i bruk i Österbotten och syftet är att inom projektet Prima Botnia utvidga Omaolo-tjänsten så att den omfattar hela regionen.

Projektet har som målsättning att ta i bruk följande delar i Omaolo;

  • symptombedömningar
  • servicebedömningar
  • delen ”Annan kontakt”
  • förhandsuppgifter för regelbundna kontroller
  • välbefinnandekontroll.

Införande av digitala tjänster som främjar vårdgarantin

Medborgarnas digitala tjänster

Utvecklingen av digitala tjänster inom social- och hälsovården har varit relativt långsam jämfört med många andra branscher. Dagens medborgare förväntar sig ändå snabb service och möjlighet att självständigt sköta ärenden via nätet. Om kunderna självständigt kan sköta ärenden frigörs även personalens tid till dem som behöver tjänster som kräver personliga möten.

Prima Botnia-projektet har som målsättning att i bruk mångsidiga digitala kanaler, som möjliggör kommunikation mellan kunderna och personalen samt distanstjänster. Chat, elektroniska blanketter och distansmottagningar är exempel på kanaler, med hjälp av vilka medborgaren kan sköta sina ärenden oberoende av tid och plats.

Målet är att tillgängligheten till vård och service blir smidigare och snabbare.

Personalens digitala system

Smidiga och välfungerande serviceprocesser förutsätter att även personalen har tillgång till datasystem som tjänar deras arbete. Digitala arbetsredskap som möjliggör mångprofessionellt och regionalt samarbete främjar såväl personalens effektiva arbete och ork i arbetet som smidigheten på tjänsterna som kunderna får.

Projektets målsättning är att främja personalens digitala kunnande och mångprofessionella och platsoberoende samarbete samt att utveckla en regional modell för konsultationer mellan olika yrkesgrupper.

Kontaktuppgifter

Sofi Nyman, projektchef, digitala tjänster
sofi.nyman@ovph.fi, +358 40 149 5210

Elina Kurtti, projektchef, Omaolo-tjänsten
elina.kurtti@ovph.fi, +358 40 195 5372