Till innehållet

En allvarlig psykisk störning behöver inte innebära marginalisering från arbetsmarknaden

Under 2010-talet har främjandet av sysselsättningen för delvis arbetsföra lyfts fram som ett särskilt sysselsättningspolitiskt fokus och utvecklingsmål. I till exempel mentalvården riktas fokus i allt högre grad mot ramverket för inriktningen på återhämtning, som betonar de egna resurserna, funktionsförmågan och deltagandet i samhället för personer som insjuknat i psykiska störningar.

Sysselsättningsstöd (IPS arbetsträning) har identifierats som en sysselsättningsprocess som passar alla arbetsföra där arbetsförvaltningens eller andra normala servicesystems åtgärder inte är tillräckliga.

IPS är:

  • En förkortning av de engelska orden ”Individual Placement and Support”, svensk översättning Placera och träna.
  • En verksamhetsmodell utvecklad i USA för att stödja anställning av personer som lider av allvarliga psykiska störningar.
  • Arbetsträning inom sysselsättningsstöd, som är en del av ramverket för återhämtningsorientering.
  • Verksamheten är baserad på undersökt information och evidens.

Enligt verksamhetsmodellen IPS – Placera och träna! främjar arbetsträning återvändande eller inträde på arbetsmarknaden och kvarhållning i arbete för personer som rehabiliteras för psykiska störningar. I tjänsten söker vi en anställning på den öppna arbetsmarknaden som matchar den arbetssökandes intressen, resurser och kompetens.
Inom arbetsträning finns det två kundgrupper: arbetstagare och arbetsgivare.

Som stöd för kundgrupperna finns en arbetstränare som fungerar som en förbindande länk. Den arbetssökande får nödvändigt stöd för att sysselsättas och arbetsgivarna får till exempel stöd i frågor som rör arbetets anpassning. Arbetsträning är en kostnadsfri och obegränsad tjänst för båda kundgrupperna.

Arbetsträningen genomförs i samarbete med klienten, psykiatriska vården och rehabiliteringen, Arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) och kommunernas sysselsättningstjänster.

Projektet administeras av Österbottens välfärdsområde och är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. Uppföljningen av verksamheten ansvarar social- och hälsovårdsministeriet (SHM) för och verksamheten finansieras av Europeiska unionen.

Institutet för hälsa och välfärd koordinerar och stödjer de regionala IPS-projekten samt utreder verksamhetsmodellens driftsättning och effektivitet. Verksamheten implementerar den nationella strategin för psykisk hälsa. 

Projektperiod: 1.1.2023 – 31.12.2024

Projektstatus: Pågående

Finansierat av: Social- och hälsovårdsministeriet/ EU

Projektfinansiering: 344 000 euro

Del i projektet: Österbottens välfärdsområde i samarbete med Vasa stads sysselsättningstjänster, TE-byrån, THL, FPA

Kontaktuppgifter

Tanja Kaivonen, projektkoordinator/teamledare, tel. 040 359 0865, tanja.kaivonen@ovph.fi

Mer information