Till innehållet

Arbetet för att främja välfärd och hälsa har som mål att stöda människors möjligheter att upprätthålla välfärd och hälsa samt förebygga problem. Till arbetet hör bland annat främjande av psykisk hälsa, säkerhet, likabehandling och delaktighet samt förebyggande av sjukdomar, olyckor och marginalisering. Arbetet med att främja välfärd och hälsa kan ses som ett paraply under vilket många olika verksamheter finns. För att kunna nå målsättningarna med arbetet för att främja välfärd och hälsa krävs det ett smidigt samarbete mellan olika aktörer och parter.

Målsättningarna med utvecklingsarbetet

Målet med utvecklingsarbetet är att skapa ett multidisciplinärt servicekoncept för välfärd samt att utveckla och implementera tjänster som stärker förebyggandet och tidig identifiering av problem. Med servicekoncept avses en verksamhetsmodell med vars hjälp välfärdsområdets, kommunernas och tredje sektorns tjänster för välfärd och hälsa lätt kan hittas av såväl yrkespersoner som kunder:

  • Skapa en digital ”servicebricka”, alltså en plattform där olika aktörers tjänster samlas.
  • Kundstyrningen utvecklas så att yrkespersoner kan styra kunderna till tjänster som främjar välfärd och hälsa.
  • Regionala tjänster för välfärd och hälsa utvecklas och digitala tjänster som främjar välfärd och hälsa, såsom verktyg för egenvård, blir fler.

Målgruppen för utvecklingsarbetet är särskilt unga och unga vuxna, som har identifierade eller oidentifierade utmaningar i det mentala välbefinnandet, samt äldre med konstaterade eller dolda behov av stöd, vård eller rehabilitering för den fysiska, psykiska eller sociala funktionsförmågan. Även övriga kundgrupper som är i en särskilt sårbar ställning har nytta av servicekonceptet.

Samarbete är kärnan i utvecklingsarbetet

Samarbetet mellan olika aktörer, på såväl regional som nationell nivå, har en central roll i främjandet av välfärd och hälsa. Välfärdsområdet, kommunerna och tredje sektorn har ett tätt samarbete. I utvecklingsarbetet deltar befolkningen, yrkesverksamma, ledning samt organisationer. På nationell nivå sker utvecklingsarbetet i ett nära samarbete med Institutet för välfärd och hälsa (THL).

Kontaktuppgifter

Jessica Nygård, projektchef
jessica.nygard@ovph.fi, +358 40 681 9094

Kirsi Laitila, projektkoordinator
kirsi.laitila@ovph.fi, +358 40 523 6814

Nina Herrgård, projektkoordinator
nina.herrgard@ovph.fi, +358 40 184 2026