Till innehållet

Målgruppen för projektet är äldre som har ett konstaterat eller ett dolt behov av stöd, vård eller rehabilitering av den fysiska, psykiska eller sociala funktionsförmågan. Under Coronapandemin har vårdskuld uppstått både för äldre hemvårdsklienter och för äldre personer som ännu inte omfattas av olika hemvårdstjänster.

Åtgärderna och modellerna som utvecklas inom projektet har en digital inriktning. Målet är att förnya välfärdsområdets verksamhetsmodeller genom att införa möjligheten att uträtta ärenden digitalt, och på så sätt underlätta och påskynda tillgången till vård och tjänster samt till det stöd som  tillhandahålls i klientens eget hem.

Ett gemensamt tillvägagångssätt för att stödja närståendevårdarna i välfärdsområdet utvecklas. Alla modeller som utvecklas kommer att vara virtuella och tjänsterna är sådana som tillhandhålls i hemmet.

  • En databas med anvisningar som ger stöd till närståendevårdarna. Verktyg för att övervaka och utvärdera sitt eget välmående.
  • För närståendevårdarna en informationssäker medicinsk rådgivning på distans till sjukskötare och läkare. Inklusive Vivago-aktivitetsarmband för den som vårdas. Armbandet ger information om kundens välbefinnande, aktivitet och sömnrytm. Aktivitetsarmbandet ger värdefull information till vårdpersonalen om klientens hälsotillstånd och vårdbehov.
  • Virtuella kamratstödgrupper för närståendevårdarna och gruppsessioner via webbtjänsten Alvar för både närståendevårdaren och den som vårdas.
  • Under projektperioden kommer dessutom möjligheten till  familjevård för närståendevårdare i regionen att kartläggas.

  • Utveckling och utvidgning av Alvar-tjänsten i hela välfärdsområdet. Enhetlig tillgång till tjänster av hög kvalitet.
  • Distansvård inom hemvården
  • Gruppaktivitet som stöder det dagliga välbefinnandet och som är rehabiliterande.
  • Införande i hela välfärdsområdet av teknik och hjälpmedel som stöder hemmaboendet. t.ex. läkemedelsrobotar.
  • Nya arbetsbeskrivningar för yrkesverksamma, bl.a. teknologiambassadörer som ska hjälpa och stödja äldre och vårdpersonal att bli mer teknikkunniga för att kunna använda digitala hjälpmedel som gör att de äldre kan leva mer självständigt och tryggt i sina hem.

Verksamheten utvecklas inom välfärdsområdet och projektet tillhandahåller stöd för implementeringen.

Enhetliga verksamhetsmodeller för kund- och servicehandledning inom hela välfärdsområdet.

Andelen äldre i samhället förväntas öka, och det finns ett klart behov av att inom välfärdsområdet utveckla modeller för att förutse servicebehoven och tillgodose dem.

Rapporter visar att Coronapandemin har haft en stor social, fysisk och psykisk inverkan på de äldre. Den försämrade funktionsförmågan hos närståendevårdare anses till stor del bero på att pandemin orsakade isolering, minskad tillgång till tjänster samt att vårdtagarnas funktionsförmåga blev sämre.

Kontaktuppgifter

Anniina Lehtimäki, Projektchef
anniina.lehtimaki@ovph.fi, tfn 040 525 4793

Laura Pasma, Projektkoordinator för utveckling av hemvårdens distansvårdstjänster
laura.pasma@ovph.fi, tfn. 040 153 1963

Lotta Valkama, Projektkoordinator, närståendevårdarnas stödtjänster
lotta.valkama@ovph.fi, tfn 040 631 8024

Mikaela Bärs-Sunabacka, Teknologiambassadör hemvården
mikaela.bars-sunabacka@ovph.fi, tfn 040 137 1439

Felicia Nisula, Teknologiambassadör hemvården
felicia.nisula@ovph.fi, tfn 040 137 4788

Malena Byström, Teknologiambassadör närståendevården
malena.bystrom@ovph.fi, tfn 040 139 5790