Till innehållet

Coronapandemin har försämrat tillgången till tjänster inom alla välfärdsområden, så även i Österbotten. Avsikten med projektet är att hitta lösningar för hur serviceskulden kan brytas samt hur tjänsterna inom missbrukar- och mentalvården kan utvecklas så att de ännu bättre motsvarar kommuninvånarnas behov.

Utgångspunkten för att bryta serviceskulden är att i hela välfärdsområdet förenhetliga servicen och processerna kring hur invånarna får tillgång till vård och service. Tillgången till olika tjänster och tillgängligheten förbättras bland annat genom att nya digitala lösningar, som stöder servicen, utvecklas och tas i bruk. Centralt i projektet är att stärka servicen på primärnivån.

I projektet kommer även samarbetet med kommunerna och tredje sektorn att utvecklas. För att undvika att olika problem eskalerar sätts tyngdpunkten för kommuninvånarnas välmående på det förebyggande arbetet.

Projektet kommer att verka i tätt samarbete med serviceproducenterna.

Kontaktuppgifter

Mari Viljamaa, projektchef
mari.viljamaa@ovph.fi, +358 40 6116 857