Till innehållet

Målsättning

I Österbotten implementeras och används en tvåspråkig modell med mångperspektiv för social rapportering, som en del av Österbottens välfärdsområdes kunskapsproduktion och kunskapsledning. Under ledning av Institutet för hälsa och välfärd (THL) skapas som ett nationellt samarbete en gemensam rapporteringsmodell, som i välfärdsområdena testas i målgruppen unga och unga vuxna.

Åtgärder

  • Delta i verksamheten inom nätverket för strukturellt socialarbete, koordinerat av THL.
  • Göra upp en genomförandeplan för Österbotten baserad på den genomförandeplan som skapats inom nätverket.
  • Välja metoder för att samla in information, informationskällor samt planera sammanställning av informationen för social rapportering.
  • Testa planen för att ta med informationen som en del av Österbottens plattform för ledning genom information.
  • Utbilda parterna i helheten som planerats.

Resultat

  • En genomförandeplan för Österbotten har färdigställts.
  • Pilotstudien har genomförts och erfarenheterna från den har dokumenterats och förslag för fortsatta åtgärder har utformats och ett implementeringsbeslut för hur åtgärderna ska införas har fattats.

Mer informationen om det nationella projektet finns i Innokylä

Genom strukturellt socialt arbete ska information om social välfärd och sociala problem förmedlas och sakkunskapen inom socialvården utnyttjas för att främja välfärd och hälsa.

Strukturellt socialt arbete omfattar

1) Produktion av information som bygger på klientarbetet inom socialvården och som gäller klienternas behov och behovens samhälleliga kopplingar samt verkningarna av den socialservice och den övriga socialvård som möter behoven.

2) Målinriktade åtgärder och åtgärdsförslag för att förebygga och rätta till sociala problem samt för att utveckla boende- och närmiljöerna för invånarna i välfärdsområdet.

3) Införlivande av sakkunskapen inom socialvården i välfärdsområdets andra sektorers planering och i den kommunala planeringen samt samarbete med privata serviceproducenter och organisationer genom utveckling av det lokala sociala arbetet samt det övriga utbudet av service och stöd.

Kontaktuppgifter

Irene Bäckman, projektchef
irene.backman@ovph.fi