Till innehållet

Rehabiliteringstjänster

Rehabiliteringstjänsterna erbjuds av sakkunniga till människor i olika åldrar; barn och ungdomar, personer i arbetsför ålder och äldre människor. Som sakkunniga fungerar läkare, fysioterapeuter, ergoterapeuter, talterapeuter, näringsterapeuter, hjälpmedelssakkunniga samt rehabiliteringshandledare. Rehabiliteringen hör alltid i stor utsträckning ihop med vården av sjukdomen och skadan. Vårt mål är att förbättra patientens funktionsförmåga och livskvalitet.

Målet med ergoterapin är att göra vardagen så välfungerande som möjligt för klienterna.

I Österbottens välfärdsområde finns flera hjälpmedelsutlåningar. Hjälpmedelsservicen är avgiftsfri för kunder som har en nedsatt funktionsförmåga som kräver användning av hjälpmedel.

Näringsterapeuternas tjänster inkluderar näringsterapi på sjukhus och i primärvården, näringshandledning och -rådgivning för patienter och klienter samt arbete som främjar befolkningens hälsa.

Rehabiliteringshandledning är en service som riktar sig till barn och vuxna med långtidssjukdom eller funktionshinder samt till deras anhöriga och närmiljö. Syftet med rehabiliteringshandledning är att stöda klientens funktionsförmåga och självständighet.

Till den fysiatriska polikliniken kommer klienter med läkarremiss från specialsjukvården, hälsovårdscentraler, företagshälsovården eller privata mottagningar.

Rehabiliteringen av äldre riktar sig till personer som bor hemma och vars fysiska, psykiska eller sociala funktionsförmåga har försämrats eller riskerar bli sämre. Genom den här verksamheten stöder vi äldre människor som bor hemma och deras anhöriga. För de äldre erbjuds gruppträning och rehabilitering som genomförs både hemma och på serviceboenden.

Kompetenscentret ger service till barn och vuxna med svåra funktionsnedsättningar.

En case manager är en klinisk specialistsjukskötare vars uppgift är att koordinera vården och tjänsterna mellan olika enheter eller organisationer.

På avdelningen för avancerad rehabilitering vårdas personer i behov av intensiv rehabilitering. Det finns en avdelning i Vasa och en i Jakobstad

Målet med fysioterapin är att tillsammans med klienten finna sätt att återfå och främja rörelse- och funktionsförmågan samt skapa förutsättningar för en så självständig vardag som möjligt.

Effektiverad hemrehabilitering är rehabiliterande vård som erbjuds hemma hos kunden efter en sjukhusvistelse. Målet med effektiverad hemrehabilitering är att kunden ska rehabiliteras och återfå sin styrka så att hen kan fortsätta leva ett självständigt liv trots insjuknandet.