Till innehållet

Rehabiliteringstjänster

Rehabiliteringstjänsterna erbjuds av sakkunniga till människor i olika åldrar; barn och ungdomar, personer i arbetsför ålder och äldre människor. Som sakkunniga fungerar läkare, fysioterapeuter, ergoterapeuter, talterapeuter, näringsterapeuter, hjälpmedelssakkunniga samt rehabiliteringshandledare. Rehabiliteringen hör alltid i stor utsträckning ihop med vården av sjukdomen och skadan. Vårt mål är att förbättra patientens funktionsförmåga och livskvalitet.

På avdelningen för avancerad rehabilitering vårdas personer i behov av intensiv rehabilitering. Det finns en avdelning i Vasa och en i Jakobstad

Målet med fysioterapin är att tillsammans med klienten finna sätt att återfå och främja rörelse- och funktionsförmågan samt skapa förutsättningar för en så självständig vardag som möjligt.

Till den fysiatriska polikliniken kommer klienter med läkarremiss från specialsjukvården, hälsovårdscentraler, företagshälsovården eller privata mottagningar.

Målet med ergoterapin är att göra vardagen så välfungerande som möjligt för klienterna.

Kompetenscentret ger service till barn och vuxna med svåra funktionsnedsättningar.

I Österbottens välfärdsområde finns flera hjälpmedelsutlåningar. Hjälpmedelsservicen är avgiftsfri för kunder som har en nedsatt funktionsförmåga som kräver användning av hjälpmedel.

Näringsterapeuternas tjänster inkluderar näringsterapi på sjukhus och i primärvården, näringshandledning och -rådgivning för patienter och klienter samt arbete som främjar befolkningens hälsa.

Rehabiliteringshandledaren fungerar som kontaktperson mellan familjen, sjukhuset, daghemmet och skolan och arrangerar eller deltar i multiprofessionella samarbetsmöten om barnets särskilda behov eller klientens rehabilitering. 

Rehabiliteringen av äldre riktar sig till personer som bor hemma och vars fysiska, psykiska eller sociala funktionsförmåga har försämrats eller riskerar bli sämre. Genom den här verksamheten stöder vi äldre människor som bor hemma och deras anhöriga. För de äldre erbjuds gruppträning och rehabilitering som genomförs både hemma och på serviceboenden.