Till innehållet

Socialvårdstjänster för barn, unga och familjer

I barn- och familjesocialt arbete stöder man familjer, såväl barn som vuxna, i livets olika problemsituationer. Bakom problemen kan finnas omständigheter som till exempel en familjemedlems insjuknande, svårigheter med uppfostran, tonårens utmaningar, problem med växelverkan eller rusmedel.

På familjerådgivningen erbjuds mångsidig sakkunnighjälp vid utmaningar i familjelivet. Familjerådgivningen har som uppgift att stöda en positiv utveckling hos barn samt att bidra till att familjerna är välmående och fungerande.

Hemservicen ger stöd i föräldraskapet genom att hjälpa till med barnskötsel och vardagliga praktiska sysslor i hushållsarbetet. Vid kartläggningen av hemservicebehovet utgår man från familjens individuella situation och behov. 

Förebyggande familjearbete Pippi riktar sig till barnfamiljer i Vasa, som upplever utmaningar och förändringar i …

Adoptionsrådgivning ges för att bevaka barnets bästa samt hjälpa barnet, barnets biologiska föräldrar och adoptivföräldrar.