Till innehållet

Placeringarna är antingen brådskande eller öppenvårdsplaceringar. Behov av placering framkommer oftast utan förvarning. Familjevårdare tar hand om barnet i sitt hem så länge det finns behövs, oftast från några dagar till ca 3månader. Därefter återvänder barnet planenligt antingen hem eller till långvarigare vård utom hemmet. Av familjevårdare i kortvarig familjevård krävs det samma kunskaper, som av familjevårdare i övrigt.

Den kortvariga familjevårdens särdrag 

Där till krävs en förmåga att leva med en viss ovisshet. Den kortvariga familjevårdens särdrag är bland annat att ta emot barn med kort förvarning och lite förhandsinformation, att lugna och ge stöd åt ett barn i kris, ovisshet om placeringens längd, samt upprepade förändringar i familjen. På grund av uppdragets karaktär behöver åtminstone en av de vuxna vara hemma, eftersom barn kan komma när som helst och behöver då få en vuxens uppmärksamhet och närvaro. 

Familjevårdare får stöd till sin viktiga uppgift 

Vid sidan av det stöd som erbjuds alla familjevårdare får de kortvariga familjevårdarna dessutom ett intensivt stöd av familjevårdens socialhandledare, i placeringens olika skeden. Socialhandledarna hjälper och stödjer både genom samtal och med praktiska saker. Även barnets socialarbetare kan hjälpa till med saker som berör barnet. Till familjevårdare i kortvarig familjevård betalas ett löpande arvode på grund av att arbetet kräver jourberedskap. När ett barn placeras tillkommer vårdarvode och kostnadsersättning. 

Kontaktuppgifter

Familjevårdens socialhandledare Mikaela Forsberg, tfn. 040 194 0425,  mikaela.forsberg@ovph.fi 

Familjevårdens socialhandledare Essi Peurala tfn. 040 689 7756,  essi.peurala@ovph.fi 

Familjevårdens socialhandledare Tea Pettersson tfn. 040 6897852, tea.pettersson@ovph.fi

Sakkunnig i utvecklingspsykologi Pamela Antila, tfn. 040 632 4645,  pamela.antila@ovph.fi 

Chef för familjevården Jouni Riitijoki, tfn. 040 486 2419,  jouni.riitijoki@ovph.fi 

Relaterade tjänster