Till innehållet

Du kan få hjälp av en vårdare från hemservice för barnfamiljer om du behöver hjälp i hemmet och har ett eller flera barn som inte är i dagvård. Du kan till exempel behöva hjälp med barnskötsel för att kunna uträtta ärenden eller vara trött och behöva få vila.

En vårdare inom hemservice för barnfamiljer har hand om barnen tillsammans med föräldrarna, ger uppfostringsråd, stöd i föräldraskapet, i hanteringen av vardagsrutiner och stöd som syftar till att förbättra familjens förmåga att fungera i förändrade livssituationer.

Hemservice kan ges tillfälligt eller under längre tid på basen av bedömning av servicebehovet eller klientplan.

Kriterier för beviljande av hemservice

 • Det finns under 18 åriga barn i familjen
 • Särskilt hjälpbehov som berör graviditet och nedsatt funktionsförmåga på grund av graviditet eller förlossning
 • Flerlingsfamiljer, som har behov av stöd i vardagen
 • En förälders överraskande insjuknande, utmattning eller annan krissituation i familjen
 • Rådgivning fostran av barn
 • Stärkande av familjens vardagsrutiner
 • Akuta förändringar i livet och stödande av familjens egen funktionsförmåga i förändringssituationer
 • Stödjande av växelverkan mellan förälder och baby
 • Skada eller långvarig sjukdom hos föräldern eller barnet
 • Stöd och handledning till familjer som lider risk för utslagning
 • Annat särskilt behov som utvärderas tillsammans med andra instanser som arbetar med familjer

Hemservice för barnfamiljer beviljas inte i följande situationer

 • Vård av barn som insjuknat akut, ifall föräldern har rätt att stanna hemma och sköta barnet
 • Enbart städning
 • Dagvård är den primära servicen för enbart barnomsorgsbehov i fråga om barn i dagvårdsålder
 • Barnomsorgsbehov för små skolbarn som beror på morgon-, eftermiddags-, semestertider eller daghemmets sommarstängning.
 • P.g.a. distansarbete som utförs hemma, studier eller hobbyn
 • För sjukvårdsliga situationer, t.ex. medicingivning
 • Behov av skjuts för barn eller förälder

För regelbundna besök, fler än 2 besök per vecka, betalar klienten en månadsavgift som baserar sig på bruttoinkomsterna, familjens storlek och servicens mängd. För övriga besök erläggs en besöksavgift som baserar sig på besökets längd (förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården).

Blanketter

Telefonkommunikation 

Besöksadress: Socialcentralen, Vörågatan 46, 65101 Vasa 

Hemservice för barnfamiljer serviceledaren, telefontid må – to kl 8.30 – 13.00 och fre kl 8.30 – 11.00. Telefon  040 483 6487

Hemservice för barnfamiljer serviceledaren, telefontid må – to kl 9.00 – 13.00 och fre kl 9.00 – 11.00. 

Telefon  040 483 6492