Till innehållet

Funktionshinderservice

Syftet med funktionshinderservice är att för personer med funktionsnedsättning främja förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället, samt att förebygga och undanröja hinder som funktionsnedsättningen medför