Till innehållet

Funktionshinderservice

Syftet med funktionshinderservice är att för personer med funktionsnedsättning främja förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället, samt att förebygga och undanröja hinder som funktionsnedsättningen medför

Här hittar du information gällande funktionshinderservice inom Österbottens välfärdsområde.

Kompetenscentret ger service till barn och vuxna med svåra funktionsnedsättningar.

Med stöd för närståendevård avses ordnande av vård och omsorg i hemförhållanden av en funktionshindrad eller person med långvarig sjukdom med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.