Till innehållet

Stöd och tjänster

Färdtjänst är en serviceform för den som på grund av långvarig funktionsnedsättning, skada eller sjukdom inte kan använda kollektivtrafik.

Med personlig assistant avses den nödvändiga hjälp som en person med svår funktionsnedsättning har behov av hemma eller utanför hemmet: i de dagliga sysslorna, i arbete och studier, i fritidsaktiviteter, i samhällelig verksamhet och i upprätthållande av sociala kontakter.

Anpassningsträning Anpassningsträning kan beviljas personer med funktionsnedsättning och närstående personer. Till anpassningsträning hör rådgivning, handledning …

En person med svår funktionsnedsättning ska ersättas för skäliga kostnader för ändringsarbeten i bostad samt för anskaffning av redskap och anordningar i bostaden om dessa åtgärder med hänsyn till funktionsnedsättningen eller sjukdomen är nödvändiga för att personen ska klara de funktioner som hör till normal livsföring.