Till innehållet

Anvisning till dig som får corona eller influensa med svåra symtom under graviditet eller barnsängstid 

Mödrarådgivningens innehåll

Du kan ta kontakt med det egna områdets rådgivning genast i början av graviditeten, då menstruationen har uteblivit. Det första besöket på mödrarådgivningen sker oftast i graviditetsvecka 8-10. Din partner är välkommen med på rådgivningsbesöken.

Under graviditeten besöker ni hälsovårdares eller barnmorskas mottagning i allmänhet 8-9 gånger. Till dessa besök hör en omfattande hälsoundersökning av familjen  och minst två besök hos rådgivningsläkaren. Efter förlossning erbjuds ni ett hembesök. Efterundersökningen efter förlossningen görs av läkare eller hälsovårdare/barnmorska med utbildning för detta. Utöver dessa besök ordnas ytterligare besök enligt individuella behov.

Om ni vill veta mer om vad som sker på de olika rådgivningsbesöken, vilka undersökningar som görs och vilka teman som behandlas kan ni läsa mer på Institutet för hälsa och välfärds hemsida via länken nedan.

Periodiska hälsoundersökningar (Thl.fi)

Erkännandet av faderskap sker i första hand vid mödrarådgivningen och i andra hand hos barnatillsyningsmannen. Vart tredje barn föds i ett samboförhållande. I de här familjerna är det oftast klart vem barnets biologiska far är och den samboende fadern vill erkänna sitt faderskap. I sådana fall behövs inte ett separat besök hos barnatillsyningsmannen efter att barnet fötts.

Majoriteten av männen som sambor med modern kan erkänna sitt biologiska faderskap vid mödrarådgivningen före barnets födelse från och med början av 2016. Föräldrarna får information om hur erkännandet ska gå till i samband med att de besöker mödrarådgivningen. Erkännandet kan utföras efter att graviditeten varat i mer än 25 graviditetsveckor. Fadern lämnar personligen sitt erkännande av faderskapet till hälsovårdaren/barnmorskan i den blivande moderns närvaro och med hennes samtycke vid den mödrarådgivning som modern besökt under sin graviditet.
Både moderns och faderns identitet kontrolleras med ett lämpligt identitetsbevis i samband med erkännandet. Båda föräldrarna måste förstå vad erkännandet innebär och de rättsverkningar som följer av det.

Då faderskapet fastställs uppstår ett rättsligt giltigt släktskapsförhållande. Barnets föräldrar är underhållsskyldiga och barnet har rätt till underhåll fram till att han eller hon fyller 18 år. Efter det har barnet rätt till underhåll för utbildning om det anses vara rimligt. Barnet kommer att ha arvsrätt till sin far och faderns släktingar samt rätt till faderns efternamn.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fastställer faderskapet
Behandlingen av ärendet överförs från rådgivningen till barnatillsyningsmannen och därifrån vidare för att fastställas vid magistraten. Ett faderskap som erkänts före barnets födelse kan återkallas inom 30 dagar efter barnets födelse genom att detta meddelas barntillsyningsmannen. Efter tidsfristen på 30 dagar behandlar barnatillsyningsmannen ärendet och överför ärendet till magistraten. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickar beslutet om fastställelse av faderskapet per post direkt till föräldrarna. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan låta bli att fastställa faderskapet om det finns orsak att misstänka att den man som erkänt faderskapet inte är barnets far. Efter att faderskapet fastställts fastställer barnatillsyningsmannen avtalet om gemensam
vårdnad och skickar det per post till föräldrarna. Det är fortfarande inte möjligt att avtala om ensam vårdnad, underhåll, umgängesrätt eller boende vid mödrarådgivningen. Om dessa avtalas vid behov hos barnatillsyningsmannen
efter att barnet fötts.

Erkännandet av faderskap gäller inte gifta par eftersom faderskapet då bestäms på grundval av moderns äktenskap.

Papparådgivning

Graviditetstiden påverkar även dig som blivande pappa och den förändrade familjesituationen medför olika utmaningar i ditt liv. Att växa från man till far är en fysisk, psykisk och social process, under vilken även männen behöver handledning och stöd.

För blivande pappor i Vasa stad och Närpes ordnas papparådgivning. Syftet med papparådgivningen är att stöda männens hälsa och papparoll. Papparådgivningen erbjuder alla gravidas män, såväl partner till förstföderskor som omföderskor, en möjlighet att komma till papparådgivningen på ett enskilt besök. Under besöket får du bl.a diskutera faders- och föräldraskapets utmaningar och glädjeämnen, samt levnadsvanor som främjar den egna hälsan och välmåendet. Du har också möjlighet att göra en kroppssammansättningsmätning.

På övriga orter kan pappor också erbjudas enskilda besök på mödrarådgivningen vid behov, så kontakta er egen mödrarådgivning för att höra mer om möjligheterna.

Familjeförberedelse

Familjeförberedelsekurser erbjuds familjer som väntar sitt första barn. Målet är att förbereda familjen inför förlossningen, amningen, barnets vård och uppfostran samt föräldraskapet.

På er egen mödrarådgivning får ni information om hur och när familjeförberedelsen ordnas. Via länken kan ni även ta del av Vasa mödrarådgivnings familjeföreberedelsekurs, som för tillfället är förlagd till nätet.

Psykiskt stöd under graviditeten

Graviditetstiden, förlossningen och första tiden med babyn kan väcka många olika tankar, känslor och upplevelser till liv hos dig och/eller din partner och behov av extra psykiskt stöd kan uppstå. Mödrarådgivningen kan hjälpa dig/er vidare till rådgivningspsykolog, familjeterapeut, psykiatrisk sjukskötare eller annan stödform som finns i ditt/ert område.

Mer information

Via länkarna nedan kan du läsa mer om bland annat graviditet, förlossning, kost, mental hälsa, rusmedel, fosterdiagnostik samt träning under och efter graviditeten.

Förlossningsförberedelsen är till för er som väntar ert första barn. Då ni deltar bör ni ha minst 32 graviditetsveckor. Under förberedelserna håller en barnmorska föreläsning och tillsammans övar vi avslappning och andning.

Förlossningsförberedelse ordnas både på Vasa centralsjukhus och på distans via Teams. Ni hittar mer information samt anmälningsanvisningar via nedanstående länk.

Förlossningsförberedelse

Avgift för icke annullerad tid eller för sent avbokad tid
Ifall du inte kan komma på en bokad besökstid bör du avboka senast en
vardag före. Om du inte avbokar tiden och lämnar bort från besöket
debiteras en avgift på 51,50 euro. Avgiften debiteras av alla som fyllt 18
år. Ingen avgift debiteras om det finns en godtagbar orsak till att tiden
inte avbokades

Ta kontakt

Nedervetil rådgivning

Misterhultvägen 4
68410 Nedervetil

Tfn 040 489 2306 eller 040 489 2307, telefontid kl. 10.30–11.30

Mödra- och preventivtelefonrådgivning: tnf 06 786 1230, måndag-fredag kl. 8-11

Mödrarådgivning Jakobstad: Kållbyvägen 7/Bottenviksvägen 1, Pb 111, 68600 Jakobstad. Ingång H, våning 1

Mödrarådgivning Larsmo: Larsmo välfärdsstation, Videvägen 2B, 68570 Larsmo

Mödrarådgivning Esse: Esse välfärdsstation, Bärklarsvägen 3, 68810 Ytteresse

Mödrarådgivning Bennäs: Bennäs välfärdsstation, Vasavägen 1, 68910 Bennäs

Mödrarådgivning Nykarleby: Nykarleby rådgivning: Mathesiusgatan 9, ingång C, 66900 Nykarleby

Telefontid vardagar kl. 9–10

Maxmo mödrarådgivning, tfn 050 511 8853, Lötvägen 7, 66640 Maxmo

Oravais mödrarådgivning, tfn 050 597 8458, Öurvägen 25, 66800 Oravais

Vörå mödrarådgivning, tfn 050 563 9027, Läkarvägen 3, 66600 Vörå

Korsholms mödrarådgivning (Smedsby)
Korsholms hälsovårdscentral, Ingång C
Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm

Boka din första kontakt för att få en inskrivningstid till Korsholms mödrarådgivning via webbokningen.

Din egen hälsovårdare/barnmorska har telefontid vardagar kl. 9.30–10. Telefonnummer hittar du i ditt mödrarådgivningskort.

Vid övriga ärenden, ring under telefontiden till:

I Hälsovårdare tfn 06 218 4092

II Hälsovårdare tfn 06 218 4096

III Hälsovårdare tfn 06 218 4102

IV Hälsovårdare tfn 06 218 4063

Tidsbokning till hälsovårdare under telefontid kl. 11-11.30.

Vasa stads mödrarådgivningar är koncentrerade till Dammbrunnsvägen 4, byggnad 3, 3. vån, förutom Lillkyros mödrarådgivning.

Ingång från dammen.

Gerby, Storviken, Infjärden, Dragnäsbäck och Västervik
I hälsovårdare tfn 040 187 1812
II hälsovårdare tfn 040 482 5186

Sandviken, Högbacken och Sunnanvik
I hälsovårdare tfn 040 482 5207
II hälsovårdare tfn 040 179 9575

Roparnäs, Orrnäs, Bobäck, Vapenbrödrabyn, Melmo, Aspnäs och Impivaara
I hälsovårdare tfn 040 482 5179
II hälsovårdare tfn 040 136 9143

Brändö, Skogsberget, Forskärr, Hemstrand, Stenhaga, Vöråstan och Västerängen
I hälsovårdare tfn 040 482 5187
II hälsovårdare tfn 040 187 6635

Centrum, Sundom, Korsnäståget, Gamla Vasa, Runsor, Kråklund, Kapellbacken och Höstves
I hälsovårdare tfn 040 482 5161
II hälsovårdare tfn 040 482 5135

Fax 06 317 1014

Lillkyro
Lillkyro hälsostation, Lillkyrovägen 18
Hälsovårdare tfn 040 482 5207

Fax 06 312 1005

Elektroniska tjänster

Logga in i eHälsoservice-portalen med dina nätbankkoder eller mobilcertifikat. För att kunna använda eHälsoservicen bör man fylla i avtal om skötsel av ärenden elektroniskt, välj : E- Blanketter. Från meddelanden kan du skicka och läsa meddelanden.

Om det uppstår tekniska problem då du avänder eHälsoservicen, skicka e-post till eterveys@ovph.fi

Laihela hälsostation
Vallinmäentie 43
66400 Laihela

Du kan ta boka tid till mödrarådgivningens hälsovårdare på tfn 040 184 2313 under telefontiden kl. 11.00-11.30. Då kan du även fråga om resultat på ordinerade laboratorieprov.

Elektroniska tjänster

Via eHälsovservice-portalen kan du t.ex. skicka och ta emot web-meddelanden till /från mödrarådgivningen

Malax rådgivning

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral, Stampvägen 2, 66100 Malax

Malax mödrarådgivning: tfn 050 530 5248 måndag-torsdag kl.12–12.30

Petalax mödrarådgivning: tfn 040 650 8029 torsdag-fredag kl.12-12.30

Bergö mödrarådgivning: tfn 040 650 8029 fredag kl. 12-12.30

Korsnäs hälsogård, Norrbyvägen 9, 66200 Korsnäs

Korsnäs mödrarådgivning: tfn 050 464 1646 måndag–fredag kl 12.00–12.30

Närpes familjecenter, Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Kaskö-mammorna får sin mödravård i Närpes.

Telefontid: Måndag-Fredag kl. 9.30-10.00

Tfn 06 218 7601 / mödrarådgivning

Måndag – Fredag kl. 8-12 kan du även lämna ringbud så blir du uppringd senast följande arbetsdag.

Kristinestads rådgivning, Familjecenter, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Tidsbeställning och telefonrådgivning må-fre 8.30-9.30 på tfn 06 218 6012

Anna Andtfolk 040 198 3868                               
Esmy Nevala 040 084 7760

Överskötare Susann Granlund, tel. 044 424 9105, susann.granlund@ovph.fi