Till innehållet

Mödrarådgivningens innehåll

Du kan ta kontakt med det egna områdets rådgivning genast i början av graviditeten, genast då menstruationen har uteblivit. Det första besöket på mödrarådgivningen sker oftast i graviditetsvecka 8-10. Din partner är välkommen med på rådgivningsbesöken.

Under graviditeten besöker ni hälsovårdares eller barnmorskas mottagning i allmänhet 8-9 gånger. Till dessa besök hör en omfattande hälsoundersökning av familjen  och minst två besök hos rådgivningsläkaren. Efter förlossning erbjuds ni ett hembesök. Efterundersökningen efter förlossningen görs av läkare eller hälsovårdare/barnmorska med utbildning för detta. Utöver dessa besök ordnas ytterligare besök enligt individuella behov.

Om ni vill veta mer om vad som sker på de olika rådgivningsbesöken, vilka undersökningar som görs och vilka teman som behandlas kan ni läsa mer på Institutet för hälsa och välfärds hemsida via länken nedan.

Periodiska hälsoundersökningar (Thl.fi)

Den som föder barnet är barnets mamma. Om mamman är gift när barnet föds är maken barnets pappa. Om mamman och pappan inte är gifta när barnet föds måste faderskapet fastställas. När två kvinnor får ett barn med hjälp av fertilitetsbehandling, kan den icke-biologiska mamman fastställas som barnets andra mamma genom erkännandet.

Vart tredje barn föds i ett samboförhållande. I de här familjerna är det oftast klart vem barnets biologiska far är och den samboende fadern vill erkänna sitt faderskap. I sådana fall behövs inte ett separat besök hos barnatillsyningsmannen efter att barnet fötts. Majoriteten av män som sambor med modern kan erkänna sitt biologiska faderskap vid mödrarådgivningen före barnets födelse från och med början av 2016.

Erkännandet av föräldraskap sker i första hand vid mödrarådgivningen och i andra hand hos barnatillsyningsmannen. Föräldrarna får information om hur erkännandet ska gå till i samband med att de besöker mödrarådgivningen. Erkännandet kan utföras efter att graviditeten varat i mer än 25 graviditetsveckor. Båda föräldrarna måste vara på plats. Bådas identitet kontrolleras med ett lämpligt identitetsbevis i samband med erkännandet. Båda föräldrarna måste förstå vad erkännandet innebär och de rättsverkningar som följer av det.

Då föräldraskapet fastställs, uppstår ett rättsligt giltigt släktskapsförhållande. Barnets föräldrar är underhållsskyldiga och barnet har rätt till underhåll fram till att hen fyller 18 år. Efter det har barnet rätt till underhåll för utbildning om det anses vara rimligt. Barnet kommer att ha arvsrätt till sin förälder som har erkänt föräldraskap och deras släktingar samt rätt till efternamn. Den som erkänner föräldraskapet blir automatiskt barnets vårdnadshavare.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fastställer faderskapet efter barnets födelse och skickar beslutet om fastställelse av föräldraskap per post direkt till föräldrarna. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan låta bli att fastställa faderskapet om det finns orsak att misstänka att den man som erkänt faderskapet inte är barnets far.  

Det är fortfarande inte möjligt att avtala om ensam vårdnad, underhåll, umgängesrätt eller boende vid mödrarådgivningen. Om dessa avtalas vid behov hos barnatillsyningsmannen efter att barnet fötts.

Papparådgivning

Graviditetstiden påverkar även dig som blivande pappa och den förändrade familjesituationen medför olika utmaningar i ditt liv. Att växa från man till far är en fysisk, psykisk och social process, under vilken även männen behöver handledning och stöd.

För blivande pappor i Vasa stad och Närpes ordnas papparådgivning. Syftet med papparådgivningen är att stöda männens hälsa och papparoll. Papparådgivningen erbjuder alla gravidas män, såväl partner till förstföderskor som omföderskor, en möjlighet att komma till papparådgivningen på ett enskilt besök. Under besöket får du bl.a diskutera faders- och föräldraskapets utmaningar och glädjeämnen, samt levnadsvanor som främjar den egna hälsan och välmåendet. Du har också möjlighet att göra en kroppssammansättningsmätning.

På övriga orter kan pappor också erbjudas enskilda besök på mödrarådgivningen vid behov, så kontakta er egen mödrarådgivning för att höra mer om möjligheterna.

Familjeförberedelse

Familjeförberedelsekurser erbjuds familjer som väntar sitt första barn. Målet är att förbereda familjen inför förlossningen, amningen, barnets vård och uppfostran samt föräldraskapet.

På er egen mödrarådgivning får ni information om hur och när familjeförberedelsen ordnas. Via länken kan ni även ta del av familjeförberedelsevideon.

Psykiskt stöd under graviditeten

Graviditetstiden, förlossningen och första tiden med babyn kan väcka många olika tankar, känslor och upplevelser till liv hos dig och/eller din partner och behov av extra psykiskt stöd kan uppstå. Mödrarådgivningen kan hjälpa dig/er vidare till rådgivningspsykolog, familjeterapeut, psykiatrisk sjukskötare eller annan stödform som finns i ditt/ert område.

Information om graviditet och förlossning

Via länkarna nedan kan du läsa mer om bland annat graviditet, förlossning, kost, mental hälsa, rusmedel, fosterdiagnostik samt träning under och efter graviditeten.

Förlossningsförberedelsen är till för er som väntar ert första barn. Då ni deltar bör ni ha minst 32 graviditetsveckor. Under förberedelserna håller en barnmorska föreläsning och tillsammans övar vi avslappning och andning.

Förlossningsförberedelse ordnas både på Vasa centralsjukhus och på distans via Teams. Ni hittar mer information samt anmälningsanvisningar via nedanstående länk.

Förlossningsförberedelse

Omaperhe ger tillförlitlig information och stöd för familjeplanering och familjer. Den ger vägledning om egenvård och hjälper dig att hitta rätt familjecentertjänster för din familj.

Anvisning till dig som får corona eller influensa med svåra symtom under graviditet eller barnsängstid. 

Utdelning av jodtabletter på rådgivningen

Österbottens välfärdsområde distribuerar jodtabletter till familjer med barn under 3 år och gravida enligt Social- och hälsovårdsministeriets (SHM) anvisning för användning av jod i en situation med strålningsrisk.

Jodtabletterna distribueras i samband med ett vanligt rådgivningsbesök. Via mödrarådgivningen delas jodtabletter ut till den gravidas kommande barn. För den övriga befolkningen, det vill säga barn över 3 år och vuxna upp till 40 år, rekommenderas egen beredskap. Hushållen kan köpa jodtabletter på apoteket.

I jodtablettförpackningen finns doserings- och förvaringsinstruktioner som vårdnadshavaren bör bekanta sig med.

Avgift för icke annullerad tid eller för sent avbokad tid
Din besökstid bör avbokas senast föregående vardag. För senare avbokning eller icke-annullerad tid förbehåller vi oss rätten att debitera en avgift enligt i kraft varande prislista. Avgiften debiteras av alla som fyllt 18 år. Avgiften debiteras inte, om det finns en godtagbar orsak till att tiden inte avbokades, t.ex. läkarintyg.

Ta kontakt

(se kontaktuppgifterna genom att klicka på egen kommun)

Telefonnummer och -tider

Kronoby och Nedervetil mödrarådgivning, telefontid vardagar kl. 9.30–10.30
tel. 040 489 2304

Elektroniska tjänster

Du kan boka en telefontid till mödrarådgivning:

 • Första telefonkontakt för en inskrivningstid
 • Andra icke-bråskande ärenden
 • Besök efter BB

Skriv orsaken till bokningen i rutan för ytterligare information.

Adresser

Nedervetil mödrarådgivning
Misterhultvägen 4
68410 Nedervetil

Kronoby mödrarådgivning
Säbråvägen 1
68500 Kronoby

Telefonnummer och -tider

Mödratelefonrådgivning, vardagar kl. 8-11
tel. 06 786 1230

Familjeterapeut Anna-Maria Vibäck, telefontid vardagar kl. 11-11.30
tel. 050 313 5027 (även sms) eller 06 786 1246

Elektroniska tjänster

Du kan boka en telefontid till mödrarådgivning:

 • Första telefonkontakt för en inskrivningstid
 • Andra icke-bråskande ärenden
 • Besök efter BB

Skriv orsaken till bokningen i rutan för ytterligare information.

Du kan boka uppföljningsbesök till familjeterapeut:

 • Enskilda samtal
 • Föräldrasamtal
 • Parsamtal

Möjlighet till videomottagning. När du bokar tiden, skriv i rutan för ytterligare information om du vill ha besöket på distans.

Bokning av första besöket görs via din egen hälsovårdare eller via telefon till familjeterapeuten.

Adresser

Jakobstads mödrarådgivning
Kållbyvägen 7/Bottenviksvägen 1, Ingång H, våning 1
Pb 111
68600 Jakobstad

Larsmo mödrarådgivning
Videvägen 2B
68570 Larsmo

Esse mödrarådgivning
Bärklarsvägen 3
68810 Ytteresse

Bennäs mödrarådgivning
Vasavägen 1
68910 Bennäs

Nykarleby mödrarådgivning
Mathesiusgatan 9, ingång C
66900 Nykarleby

Telefonnummer och -tider

Oravais mödra- och preventivrådgivning, telefontid vardagar kl. 9.30-10.00
tel. 050 597 8458

Vörå mödra- och preventivrådgivning, telefontid vardagar kl. 9.30-10.00
tel. 050 563 9027

Maxmo mödra- och preventivrådgivning, telefontid vardagar kl. 9.30-10.00
tel. 050 597 8458 (Oravais) eller 050 563 9027 (Vörå)

Elektroniska tjänster

Boka din första telefonkontakt för en inskrivningstid till mödrarådgivningen:

Vi behöver information om när senaste mens börjat, tidigare graviditeter,  grundsjukdomar och mediciner. Inskrivningsbesöket på mödrarådgivningen infaller runt graviditetsvecka 8-9.

Adresser

Oravais mödra- och preventivrådgivning
Öurvägen 25
66800 Oravais

Vörå mödra- och preventivrådgivning
Läkarvägen 3
66600 Vörå

Telefonnummer och -tider

Korsholms mödra- och preventivrådgivning, telefontid vardagar kl. 9.30–10.00
I hälsovårdare tel. 06 218 4096
II hälsovårdare tel. 06 218 4102
III hälsovårdare tel. 06 218 4063

Din egen hälsovårdare/barnmorska har telefontid vardagar kl. 9.30–10. Telefonnummer hittar du i ditt mödrarådgivningskort.

Elektroniska tjänster

Boka din första kontakt för att få en inskrivningstid till Korsholms mödrarådgivning:

Adress

Korsholms mödra- och preventivrådgivning
Korsholms hälsovårdscentral, Ingång C
Gamla Karperövägen 17 B
65610 Korsholm

Telefonnummer och -tider

Tidsbokning till hälsovårdare under telefontid kl. 11-11.30.

Gerby, Storviken, Infjärden, Dragnäsbäck och Västervik
I hälsovårdare tfn 040 187 1812
II hälsovårdare tfn 040 482 5186

Sandviken, Högbacken, Sunnanvik och Lillkyro
I hälsovårdare tfn 040 482 5207
II hälsovårdare tfn 040 179 9575

Roparnäs, Orrnäs, Bobäck, Vapenbrödrabyn, Melmo, Aspnäs och Impivaara
I hälsovårdare tfn 040 482 5179
II hälsovårdare tfn 040 136 9143

Brändö, Skogsberget, Forskärr, Hemstrand, Stenhaga, Vöråstan och Västerängen
I hälsovårdare tfn 040 482 5187
II hälsovårdare tfn 040 187 6635

Centrum, Sundom, Korsnäståget, Gamla Vasa, Runsor, Kråklund, Kapellbacken och Höstves
I hälsovårdare tfn 040 482 5161
II hälsovårdare tfn 040 482 5135

Adress

Vasa mödrarådgivning
Dammbrunnsvägen 4, byggnad 3, tredje våningen
65100 Vasa

Ingång från dammen (karta).

Elektroniska tjänster

Logga in i hälsovårdens tidsbokning med dina nätbankkoder eller mobilcertifikat. För att kunna använda tidsbokningen bör man fylla i ett avtal om skötsel av ärenden elektroniskt, välj : E-blanketter. Från meddelanden kan du skicka och läsa meddelanden.

Telefonnummer och -tid

Laihela mödra- och preventivrådgivning, telefontid vardagar kl. 11.00-11.30
tel. 040 184 2313

Du kan ta boka tid till mödrarådgivningens hälsovårdare under telefontiden. Då kan du även fråga om resultat på ordinerade laboratorieprov.

Adress

Laihela mödra- och preventivrådgivning
Vallinmäentie 43
66400 Laihela

Elektroniska tjänster

Via den elektroniska tjänsten kan du till exempel skicka och ta emot meddelanden till/från mödrarådgivningen.

Telefonnummer och -tid

Malax mödra- och preventivrådgivning, telefontid vardagar kl. 12-12.30
tel. 050 530 5248

Adress

Malax mödra- och preventivrådgivning
Malax-Korsnäs hälsovårdscentral
Stampvägen 2
66100 Malax

Telefonnummer och -tider

Korsnäs mödra- och preventivrådgivning, telefontid vardagar kl. 12.00–12.30
tel. 050 464 1646

Adress

Korsnäs mödra- och preventivrådgivning
Korsnäs hälsogård
Norrbyvägen 9
66200 Korsnäs

Telefonnummer och -tider

Närpes mödra- och preventivrådgivning, telefontid vardagar kl. 9.30-10.00
tel. 06 218 7601

Elektroniska tjänster

Instruktioner

Måndag – Fredag kl. 8-12 kan du även lämna ringbud så blir du uppringd senast följande arbetsdag.

Kaskö-mammorna får sin mödravård i Närpes.

Adress

Närpes mödra- och preventivrådgivning
Närpes familjecenter
Närpesvägen 4
64200 Närpes

Telefonnummer och -tider

Tidsbeställning och telefonrådgivning, telefontid vardagar kl. 8.30-9.30
tel. 06 218 6012

Hälsovårdarna
Anna Andtfolk 040 198 3868                               
Esmy Nevala 040 084 7760

Elektroniska tjänster

Du kan boka en telefontid till mödrarådgivning:

 • Första telefonkontakt för en inskrivningstid
 • Andra icke-bråskande ärenden

Skriv orsaken till bokningen i rutan för ytterligare information.

Adress

Kristinestads mödra- och preventivrådgivning, Familjecenter
Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad

Mödra- och preventivrådgivningarnas avdelningsskötare

Vikarierande Maria Pettersson, maria.pettersson@ovph.fi 
Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Vörå, Korsholm

Marjaana Carlsson, marjaana.carlsson@ovph.fi 
Vasa, Laihela, Malax-Korsnäs, Närpes

Överskötare Susann Granlund, tel. 044 424 9105, susann.granlund@ovph.fi