Till innehållet

Mödrarådgivningens innehåll

Du kan ta kontakt med det egna områdets rådgivning genast i början av graviditeten, genast då menstruationen har uteblivit. Det första besöket på mödrarådgivningen sker oftast i graviditetsvecka 8-10. Din partner är välkommen med på rådgivningsbesöken.

Under graviditeten besöker ni hälsovårdares eller barnmorskas mottagning i allmänhet 8-9 gånger. Till dessa besök hör en omfattande hälsoundersökning av familjen  och minst två besök hos rådgivningsläkaren. Efter förlossning erbjuds ni ett hembesök. Efterundersökningen efter förlossningen görs av läkare eller hälsovårdare/barnmorska med utbildning för detta. Utöver dessa besök ordnas ytterligare besök enligt individuella behov.

Utdelning av jodtabletter via rådgivningarna inleds

Österbottens välfärdsområde inleder i juli -23 utdelningen av jodtabletter till familjer med barn under 3 år och gravida. Som bakgrund till detta är Social- och hälsovårdsministeriets uppdaterade anvisning om användningen av jod i situationer med strålningsrisk. Jodtabletterna delas ut till hushållen via ett vanligt rådgivningsbesök. Via mödrarådgivningen delas även jodtabletter ut till den gravidas kommande barn.

I jodtablettförpackningen finns doserings- och förvaringsinstruktioner som vårdnadshavaren bör bekanta sig med.

För den övriga befolkningen, det vill säga barn över 3 år och vuxna upp till 40 år, rekommenderas egen beredskap. Hushållen kan köpa jodtabletter på apoteket.

Den primära åtgärden i en strålningssituation är att ta skydd inomhus.

Jodtabletter används endast ifall Social- och hälsovårdsministeriet och räddningsmyndigheterna uppmanar till det. Räddningsmyndigheterna skickar ut varningsmeddelande eller informerar på annat sätt om det finns behov av skyddsåtgärder. I en strålningssituation ska man alltid i första hand söka sig inomhus och jodtabletter är en sekundär stödåtgärd.

Om ni vill veta mer om vad som sker på de olika rådgivningsbesöken, vilka undersökningar som görs och vilka teman som behandlas kan ni läsa mer på Institutet för hälsa och välfärds hemsida via länken nedan.

Periodiska hälsoundersökningar (Thl.fi)

Erkännandet av faderskap sker i första hand vid mödrarådgivningen och i andra hand hos barnatillsyningsmannen. Vart tredje barn föds i ett samboförhållande. I de här familjerna är det oftast klart vem barnets biologiska far är och den samboende fadern vill erkänna sitt faderskap. I sådana fall behövs inte ett separat besök hos barnatillsyningsmannen efter att barnet fötts.

Majoriteten av männen som sambor med modern kan erkänna sitt biologiska faderskap vid mödrarådgivningen före barnets födelse från och med början av 2016. Föräldrarna får information om hur erkännandet ska gå till i samband med att de besöker mödrarådgivningen. Erkännandet kan utföras efter att graviditeten varat i mer än 25 graviditetsveckor. Fadern lämnar personligen sitt erkännande av faderskapet till hälsovårdaren/barnmorskan i den blivande moderns närvaro och med hennes samtycke vid den mödrarådgivning som modern besökt under sin graviditet.
Både moderns och faderns identitet kontrolleras med ett lämpligt identitetsbevis i samband med erkännandet. Båda föräldrarna måste förstå vad erkännandet innebär och de rättsverkningar som följer av det.

Då faderskapet fastställs uppstår ett rättsligt giltigt släktskapsförhållande. Barnets föräldrar är underhållsskyldiga och barnet har rätt till underhåll fram till att han eller hon fyller 18 år. Efter det har barnet rätt till underhåll för utbildning om det anses vara rimligt. Barnet kommer att ha arvsrätt till sin far och faderns släktingar samt rätt till faderns efternamn.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fastställer faderskapet
Behandlingen av ärendet överförs från rådgivningen till barnatillsyningsmannen och därifrån vidare för att fastställas vid magistraten. Ett faderskap som erkänts före barnets födelse kan återkallas inom 30 dagar efter barnets födelse genom att detta meddelas barntillsyningsmannen. Efter tidsfristen på 30 dagar behandlar barnatillsyningsmannen ärendet och överför ärendet till magistraten. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickar beslutet om fastställelse av faderskapet per post direkt till föräldrarna. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan låta bli att fastställa faderskapet om det finns orsak att misstänka att den man som erkänt faderskapet inte är barnets far. Efter att faderskapet fastställts fastställer barnatillsyningsmannen avtalet om gemensam
vårdnad och skickar det per post till föräldrarna. Det är fortfarande inte möjligt att avtala om ensam vårdnad, underhåll, umgängesrätt eller boende vid mödrarådgivningen. Om dessa avtalas vid behov hos barnatillsyningsmannen
efter att barnet fötts.

Erkännandet av faderskap gäller inte gifta par eftersom faderskapet då bestäms på grundval av moderns äktenskap.

Papparådgivning

Graviditetstiden påverkar även dig som blivande pappa och den förändrade familjesituationen medför olika utmaningar i ditt liv. Att växa från man till far är en fysisk, psykisk och social process, under vilken även männen behöver handledning och stöd.

För blivande pappor i Vasa stad och Närpes ordnas papparådgivning. Syftet med papparådgivningen är att stöda männens hälsa och papparoll. Papparådgivningen erbjuder alla gravidas män, såväl partner till förstföderskor som omföderskor, en möjlighet att komma till papparådgivningen på ett enskilt besök. Under besöket får du bl.a diskutera faders- och föräldraskapets utmaningar och glädjeämnen, samt levnadsvanor som främjar den egna hälsan och välmåendet. Du har också möjlighet att göra en kroppssammansättningsmätning.

På övriga orter kan pappor också erbjudas enskilda besök på mödrarådgivningen vid behov, så kontakta er egen mödrarådgivning för att höra mer om möjligheterna.

Familjeförberedelse

Familjeförberedelsekurser erbjuds familjer som väntar sitt första barn. Målet är att förbereda familjen inför förlossningen, amningen, barnets vård och uppfostran samt föräldraskapet.

På er egen mödrarådgivning får ni information om hur och när familjeförberedelsen ordnas. Via länken kan ni även ta del av familjeförberedelsevideon.

Psykiskt stöd under graviditeten

Graviditetstiden, förlossningen och första tiden med babyn kan väcka många olika tankar, känslor och upplevelser till liv hos dig och/eller din partner och behov av extra psykiskt stöd kan uppstå. Mödrarådgivningen kan hjälpa dig/er vidare till rådgivningspsykolog, familjeterapeut, psykiatrisk sjukskötare eller annan stödform som finns i ditt/ert område.

Mer information

Via länkarna nedan kan du läsa mer om bland annat graviditet, förlossning, kost, mental hälsa, rusmedel, fosterdiagnostik samt träning under och efter graviditeten.

Förlossningsförberedelsen är till för er som väntar ert första barn. Då ni deltar bör ni ha minst 32 graviditetsveckor. Under förberedelserna håller en barnmorska föreläsning och tillsammans övar vi avslappning och andning.

Förlossningsförberedelse ordnas både på Vasa centralsjukhus och på distans via Teams. Ni hittar mer information samt anmälningsanvisningar via nedanstående länk.

Förlossningsförberedelse

Anvisning till dig som får corona eller influensa med svåra symtom under graviditet eller barnsängstid 

Avgift för icke annullerad tid eller för sent avbokad tid
Ifall du inte kan komma på en bokad besökstid bör du avboka senast en
vardag före. Om du inte avbokar tiden och lämnar bort från besöket
debiteras en avgift på 51,50 euro. Avgiften debiteras av alla som fyllt 18
år. Ingen avgift debiteras om det finns en godtagbar orsak till att tiden
inte avbokades

Ta kontakt

Nedervetil mödrarådgivning

Misterhultvägen 4
68410 Nedervetil

Tfn 040 489 2304, telefontid kl. 9.30–10.30

Mödra- och preventivtelefonrådgivning: tfn 06 786 1230, måndag-fredag kl. 8-11

Jakobstads mödrarådgivning
Kållbyvägen 7/Bottenviksvägen 1, Ingång H, våning 1
Pb 111
68600 Jakobstad

Larsmo mödrarådgivning
Videvägen 2B
68570 Larsmo

Esse mödrarådgivning
Bärklarsvägen 3
68810 Ytteresse

Bennäs mödrarådgivning
Vasavägen 1
68910 Bennäs

Nykarleby mödrarådgivning
Mathesiusgatan 9, ingång C
66900 Nykarleby

Familjeterapeut Anna-Maria Vibäck, telefontid vardagar kl. 11-11.30, tfn 050 313 5027 (även sms) eller 06 786 1246

Boka din första telefonkontakt för en inskrivningstid till mödrarådgivningen via webbokningen (Oravais mottagningen). Vi behöver information om när senaste mens börjat, tidigare graviditeter,  grundsjukdomar och mediciner. Inskrivningsbesöket på mödrarådgivningen infaller runt graviditetsvecka 8-9.

Telefontid vardagar kl. 9.30–10.

Oravais mödrarådgivning
Öurvägen 25
66800 Oravais
tfn 050 597 8458

Mödrarådgivning Vörå
Läkarvägen 3
66600 Vörå
tfn 050 563 9027

Maxmo mödrarådgivning
tfn 050 597 8458 (Oravais) eller tfn 050 563 9027 (Vörå)

Korsholms mödrarådgivning (Smedsby)
Korsholms hälsovårdscentral, Ingång C
Gamla Karperövägen 17 B, 65610 Korsholm

Boka din första kontakt för att få en inskrivningstid till Korsholms mödrarådgivning via webbokningen.

Din egen hälsovårdare/barnmorska har telefontid vardagar kl. 9.30–10. Telefonnummer hittar du i ditt mödrarådgivningskort.

Vid övriga ärenden, ring under telefontiden till:

  • I Hälsovårdare tfn 06 218 4092
  • II Hälsovårdare tfn 06 218 4096
  • III Hälsovårdare tfn 06 218 4102
  • IV Hälsovårdare tfn 06 218 4063

Tidsbokning till hälsovårdare under telefontid kl. 11-11.30.

V

Vasa mödrarådgivning
Dammbrunnsvägen 4, byggnad 3, tredje våningen
65100 Vasa

Ingång från dammen.

Grafisk karta över området kring Dammbrunnen.

Gerby, Storviken, Infjärden, Dragnäsbäck och Västervik
I hälsovårdare tfn 040 187 1812
II hälsovårdare tfn 040 482 5186

Sandviken, Högbacken, Sunnanvik och Lillkyro
I hälsovårdare tfn 040 482 5207
II hälsovårdare tfn 040 179 9575

Roparnäs, Orrnäs, Bobäck, Vapenbrödrabyn, Melmo, Aspnäs och Impivaara
I hälsovårdare tfn 040 482 5179
II hälsovårdare tfn 040 136 9143

Brändö, Skogsberget, Forskärr, Hemstrand, Stenhaga, Vöråstan och Västerängen
I hälsovårdare tfn 040 482 5187
II hälsovårdare tfn 040 187 6635

Centrum, Sundom, Korsnäståget, Gamla Vasa, Runsor, Kråklund, Kapellbacken och Höstves
I hälsovårdare tfn 040 482 5161
II hälsovårdare tfn 040 482 5135

Elektroniska tjänster

Logga in i eHälsoservice-portalen med dina nätbankkoder eller mobilcertifikat. För att kunna använda eHälsoservicen bör man fylla i avtal om skötsel av ärenden elektroniskt, välj : E- Blanketter. Från meddelanden kan du skicka och läsa meddelanden.

Om det uppstår tekniska problem då du avänder eHälsoservicen, skicka e-post till eterveys@ovph.fi

Laihela mödrarådgivning
Vallinmäentie 43
66400 Laihela

Du kan ta boka tid till mödrarådgivningens hälsovårdare på tfn 040 184 2313 under telefontiden kl. 11.00-11.30. Då kan du även fråga om resultat på ordinerade laboratorieprov.

Elektroniska tjänster

Via eHälsovservice-portalen kan du till exempel skicka och ta emot web-meddelanden till/från mödrarådgivningen

Malax mödrarådgivning
Malax-Korsnäs hälsovårdscentral
Stampvägen 2
66100 Malax

Telefontid:
Malax mödrarådgivning tfn 050 530 5248 tisdag-fredag kl.12–12.30
Petalax mödrarådgivning tfn 050 530 5248 tisdag-fredag kl.12-12.30
Bergö mödrarådgivning tfn 050 530 5248 tisdag-fredag kl. 12-12.30

Korsnäs mödrarådgivning
Korsnäs hälsogård
Norrbyvägen 9
66200 Korsnäs

tfn 050 464 1646 vardagar kl. 12.00–12.30

Närpes mödrarådgivning
Närpes familjecenter
Närpesvägen 4
64200 Närpes

Kaskö-mammorna får sin mödravård i Närpes.

Telefontid vardagar kl. 9.30-10.00 tfn 06 218 7601

Måndag – Fredag kl. 8-12 kan du även lämna ringbud så blir du uppringd senast följande arbetsdag.

Elektronisk tidsbokning

Kristinestads rådgivning, Familjecenter
Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad

Tidsbeställning och telefonrådgivning vardagar kl. 8.30-9.30 tfn 06 218 6012

Anna Andtfolk 040 198 3868                               
Esmy Nevala 040 084 7760

Mödra- och preventivrådgivningarnas avdelningsskötare

Yvonne Sundström, yvonne.sundstrom@ovph.fi 
Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Vörå, Korsholm

Marjaana Carlsson, marjaana.carlsson@ovph.fi 
Vasa, Laihela, Malax-Korsnäs, Närpes

Överskötare Susann Granlund, tel. 044 424 9105, susann.granlund@ovph.fi