Till innehållet
Fredrikaklinikens team

Fredrikakliniken

Vårdmodell bygger på en djupgående förståelse av ätstörningar och hur dessa påverkar både den insjuknade och hela den omgivande familjen. Kärnan i vården är ett vänligt respektfullt bemötande och att inte ge efter för ätstörningen. Patienten har en aktiv roll i sitt eget tillfrisknande. 

Vid Fredrikakliniken arbetar ett mångprofessionellt team med bred erfarenhet av ätstörningar.

Vården vid Fredrikaklinken är avgiftsfri och kräver inte remiss. För rådgivning och nyanmälningar ska man i första hand kontakta polikliniken. Fredrikakliniken har inget kansli, utan telefonnumren är direkt till våra behandlare. De kan inte alltid svara genast, men ifall ingen svarar lönar det sig att skicka ett sms med önskan om att bli uppringd.  

  • 046-923 5382 (polikliniken, måndag-fredag) 
  • 050-436 7468 (polikliniken, måndag-torsdag) 
  • 050-502 3116 (verksamhetsledare Rasmus Isomaa)

Polikliniken

Ätstörningspolikliniken är en öppenvårdsmottagning för alla former och svårighetsgrader av ätstörning. Vården bygger på en individuell vårdplan som görs upp på basen av en utredningsperiod. Vården innefattar regelbundna besök hos en behandlare, oftast samma behandlare genom hela vårdprocessen. Utöver de regelbundna besöken finns även möjlighet vid behov till läkarbesök samt närings- och fysioterapi.

Vården vid polikliniken är avgiftsfri och kräver inte remiss för personer inom Österbottens välfärdsområde. Ifall du är orolig över ditt eget eller någon närståendes ätbeteende eller ätstörningstankar kan du ta kontakt direkt med oss. Ifall du är bosatt på en ort utanför Österbottens välfärdsområde behöver du remiss av en läkare för att kunna få vård hos oss. Tag kontakt med verksamhetsledare Rasmus Isomaa för att närmare diskutera möjlighet till vård på kliniken.

Vården inleds med en utredningsperiod. Under utredningsperioden träffar du i regel både din blivande behandlare och läkare. Syftet med utredningsperioden är att få en inblick i och förståelse för just din situation och dina svårigheter. På basen av den förståelsen byggs sedan din individuella vård upp. Familjen är en viktig resurs för tillfrisknande och vi önskar att familjen finns med i vården redan från början. Familj definieras utgående från patientens livssituation.

Vår målsättning

Målsättningar för vården görs alltid upp individuellt för varje patient. Vår övergripande målsättning med vården är att du skall börja må bra igen både fysiskt och psykiskt, att kunna acceptera och respektera dig själv såsom du är, utveckla en positiv självbild och en egen identitet, bli trygg att leva ditt eget liv med skola/studier eller arbete, med familj och vänner. Du skall börja äta normalt dvs. äta regelbundet, mångsidigt och tillräckligt och på längre sikt nå ett avspänt och accepterande förhållande till mat och till din kropp.

Dagavdelning

Fredrikaklinikens dagavdelning är till för patienter med svår ätstörning. En vårdperiod på dagavdelningen kan bli aktuell då vården på polikliniken inte är tillräcklig.

Dagavdelningen har sex vårdplatser och är öppen mellan kl. 8 och 15 på vardagar. Vården inleds med en utredningsperiod omfattande fyra veckor. Syftet med utredningsperioden är att få en inblick i och förståelse för patientens situation och svårigheter. På basen av den förståelsen byggs sedan den individuella vården upp. Den typiska vårdperioden på dagavdelningen efter utredningsperioden är åtta veckor. Därefter diskuterar och utvärderar vi gemensamt det fortsatta vårdbehovet.

Vården på Fredrikaklinikens dagavdelning bygger på frivillighet och eget ansvar. Målsättningen är att stegvis utmana ätstörningstankar och – beteenden på gemensamt överenskomna sätt. Vården är tidsbegränsad och målinriktad. För att kunna tillgodogöra sig vården och få bästa möjliga nytta borde patienten:

  • vara tillräckligt somatiskt stabil, dvs. inte vara i behov av akut avdelningsvård
  • kunna äta med hjälp av tillgängligt stöd
  • ej ha ett aktivt självskadebeteende eller vara akut självmordsbenägen, dvs. kunna ta ansvar för sin egen trygghet och sitt eget liv

Familjen är en viktig resurs för tillfrisknande och vi önskar att familjen finns med i vården redan från början. Familj definieras utgående från patientens livssituation.

I vården på dagavdelningen ligger fokus på förändring. Vi strävar efter att stöda dig att börja äta regelbundet, mångsidigt och tillräckligt och på längre sikt nå ett avspänt och accepterande förhållande till mat och kropp.

Målet med behandlingen är också att den unga igen skalll våga börja leva sitt eget liv med skola/studier eller arbete, med familj och vänner. Efter en vårdperiod på dagavdelninegn fortsätter oftast vården på vår poliklinik.

Familj och närstående

Samarbetet till familjen och andra närstående är viktigt för oss på Fredrikakliniken. Utgångspunkten är att de närstående är en värdefull resurs för tillfrisknande, inte en orsak till sjukdomen. Vi behöver arbeta tillsammans för att hjälpa ert barn eller er närstående att kämpa mot sin sjukdom.

I början upplever alla föräldrar rädsla och osäkerhet, maktlöshet. Varför äter hen inte? Varför mår hen dåligt? Vad är det här riktigt fråga om? Hur skall vi ta itu med det här? Dessa reaktioner är vanliga, men för att på bästa sätt möjliggöra tillfrisknande behöver alla, såväl inom familjen som tillsammans med vården, jobba i samma riktning. Som föräldrar eller närstående kan ni bäst hjälpa genom att söka kunskap om ätstörningar för att bättre kunna förstå och hjälpa.

Utbildning, stöd och råd för anhöriga ges via webbutbildningarna STÄRKA på Kunskapscentrum för ätstörningar och Tukea syömishäiriöön sairastuneen läheisille på Mielenterveystalo.

Kontaktinformation

050-502 3116 (verksamhetsledare Rasmus Isomaa)  

046-923 5382 (polikliniken, måndag-fredag) 
050-436 7468 (polikliniken, måndag-torsdag) 

050-302 9035 (dagavdelning) 

Adress

Kållbyvägen 7/Bottenviksvägen 1 
Pb 111, 68601 Jakobstad