Till innehållet

Beroendepsykiatriska avdelningen är indelad i beroendevård och psykiatriska vård. Avdelningen har 21 vårdplatser sammanlagt och erbjuder vård dygnet runt. Vården baserar sig på att alla människor är likvärdiga och har rätt till god vård oberoende av ålder, tro, nationalitet, ras eller samhällsställning. Vårdtidens längd är individuell och kan variera beroende på sjukdomens art och symtom.

Vi som har ansvar för patienten vård är en mångprofessionell arbetsgrupp.

  • Läkare
  • Sjukskötare, mentalvårdare/närvårdare
  • Socialarbetare
  • Avdelningssekreterare

Vid behov används familjeterapeutens, ergoterapeutens, fysioterapeutens, sjukhusteologens och motionsledarens tjänster. Personalen har tystnadsplikt och har beredskap att bemöta patienter på båda inhemska språken även tolktjänst finns att tillgå.

Beroendevården

Beroendevården har sammanlagt 11 vårdplatser, varav två vårdplatser är tillnyktringsplatser samt nio är avgiftnings- och avvänjningsvårdplatser. Beroendevården riktar sig till över 18-åriga vuxna patienter, som öppenvårdens tjänster inte förmår avgifta eller avvänja från rusmedel. Beroendevården är frivillig och bygger på en individuell vårdplan.

Beroendevården fungerar som en lågtröskel verksamhet, någon remiss behövs inte. Man ska ringa på förhand till telefonnummer 06 213 2400 och fråga om ledig plats.

Syftet med vården är att få ett slut på patientens långvariga missbruk. En vårdplan uppgörs för patienten med hänsyn till hens fysiska, mentala och sociala situation. Dessutom bedöms ett behov av eventuell fortsatt vård. Vid behov samarbetar vi med andra aktörer inom social- och hälsovården.

Tillnyktringsvård

Tillnyktringsvård erbjuds patienten i initialskedet av vården då hen är berusad. Syftet är att säkerställa att patienten tryggt klarar sig ur det akuta berusningstillståndet.

Avgiftnings- och avvänjningsvård

Syftet med avgiftningen och avvänjningen är att få ett slut på ett missbruk som pågått länge och att lindra abstinensbesvären. Akuta abstinenssymptom och komplikationer på grund av riklig användning av rusmedel behandlas vanligtvis med medicinering. Patienter som lider av läkemedelsberoende erbjuds ett läkarordinerat nedtrappningsschema av läkemedlen.

Under avgiftnings- och avvänjningsbehandlingen kan man reda ut patienternas akuta krissituationer och tillsammans med patienten göra upp en plan för den fortsatta vården för att stöda hens drogfrihet. Vården genomförs enligt patientens individuella behov.

Dessutom tar Beroendepsykiatriska avdelningen hand om uppstartningsperioden för substitutionsvården.

Psykiatriska vården

Psykiatriska vården har 10 vårdplatser. På avdelningen vårdas patienter som är vårdkrävande och som har både mentalvårds- och/eller rusmedelsberoende. Man behöver en remiss som fås via den egna hälsovårdscentralen, samjouren, arbetshälsovården eller via psykiatriska öppenvården för att komma till vården.

Vården kan ske på frivillig basis eller mot patientens egen vilja. Om vården sker mot patientens egen vilja så kan patientens grundrättigheter begränsas. Begränsningarna grundar sig på mentalvårdslagen.  Målet är att skydda patienten. Här finns mera information om psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja och information om patientens rättigheter.

Under vården görs en psykiatrisk utvärdering och en mångprofessionell vårdplan upp. Under vårdtiden kan hembesök göras. Vi samarbetar med hemkommunens öppenvård och strävar till att ordna familjesamtal eller nätverksmöten. Lämplig eftervård ordnas för patienten före utskrivning.

Psykiatriska vårdens dörrar är låsta. Patienten kan få frigång när måendet tillåter och det innebär att patienten kan röra sig fritt på sjukhusområdet. Gällande ärenden utanför sjukhusområdet samt permissioner, görs skild överenskommelse.

Medicineringen som är en del av vården, uppföljs och ändras vid behov av läkare.

Mobiltelefoner och egna datorer 

Du kan använda din telefon eller bärbara dator. Ta i beaktande andra patienters integritet. På beroendevården finns vissa telefontidpunkter som vi önskar att patienterna håller.

Pengar och värdeföremål

Sjukhuset eller personalen ansvarar inte för dina värdeföremål, pengar eller privata kläder, inte heller för föremål som lämnats för uppbevaring. Undvik därför att ta med onödiga föremål till avdelningen.

Trygghetsaspekter

Undvik att ta med farliga och vassa föremål (till exempel saxar, stickor, knivar) och glasföremål till avdelningen. För din egen och andras trygghet förvaras dessa i en låst låda på ditt rum.

Frigång 

Frigången kan begränsas enligt mående samt överenskommelse med läkare och personal.

Permissioner

Permissioner sker enligt överenskommelse med läkare och personal.

Måltider

Måltiderna äts i patientmatsalen på avdelningen.

Kontaktuppgifter

Beroendevården:

Kansliet 06 213 2400

Avdelningsskötare Sofia Storfors 044 323 2175

Biträdande avdelningsskötare Sara Korhonen 040 489 2854

Psykiatriska vården:

Kansliet 06 213 2200

Avdelningsskötare Sofia Storfors 044 323 2175

Biträdande avdelningsskötare Johanna Kujanpää 040 661 8580

Address

Beroendepsykiatriska avdelningen

H-huset, våning 7

Sandviksgatan 2-4

65100 Vasa

Öppethållningstider: Dygnet runt