Till innehållet

Vården baserar sig på att alla människor är likvärdiga och har rätt till god vård oberoende av ålder, tro, nationalitet, ras eller samhällsställning.

Vården kan ske på frivillig basis eller mot patientens egen vilja. Under observationstiden och vården kan patientens grundrättigheter begränsas. Målet är att skydda patienten. Begränsningarna grundar sig på mentalvårdslagen https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1990/19901116. Här finns mera information om psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja och information om patientens rättigheter https://valvira.fi/sv/social-och-halsovard/vard-oberoende-av-patientens-vilja

Akut psykiatriska avdelningens dörrar är låsta och rörelsefriheten är begränsad. Patienten kan beroende på sitt mående få frigång, det innebär att patienten kan röra sig fritt på sjukhusområdet. Gällande ärenden utanför sjukhusområdet samt permissioner, görs skild överenskommelse.

Medicineringen som är en del av vården, uppföljs och ändras vid behov av läkare.

Vårdtidens längd är individuell och kan variera beroende på sjukdomens art och symtom.

Hur får vård hos oss?

För att komma till avdelningsvård behöver man läkarremiss. Remissen kan fås tex. via den egna hälsovårdscentralen, mentalvårdsbyrån, psykiatriska polikliniken, samjouren, arbetshälsovården eller via privata sektorns läkarmottagning.

Remissen kan vara en vanlig remiss och då kommer man in frivilligt för vård eller en observationsremiss, som betyder att man inleder några dagars observationsperiod på avdelning oberoende av patientens egen vilja. 

Egenvårdare som stöd i vården

Egenvårdaren ansvarar för och planerar tillsammans med läkaren patientens helhetsvård. Egenvårdaren reserverar tid för patienten, lyssnar, samtalar samt hjälper till med praktiska saker. Egenvårdaren lyssnar till anhöriga och ser till att de kan delta i vården.

Egenvårdaren är en del av den mångprofessionella arbetsgruppen och fungerar också som patientens kontaktperson mellan vårdande enhet och olika myndigheter.

Under vården görs en psykiatrisk utvärdering och en mångprofessionell vårdplan upp. Under vårdtiden kan hembesök göras. Vi samarbetar med hemkommunens öppenvård och strävar till att ordna familjesamtal och/eller nätverksmöten.

Lämplig eftervård ordnas för patienten före utskrivning. Eftervården planeras tillsammans med patienten, enligt patientens hemort och vårdbehov

Till avdelningens personal hör: 

 • psykiatriska sjukskötare  
 • mentalvårdare och närvårdare 
 • avdelningsläkare 
 • avdelningssekreterare 
 • socialarbetare och psykolog 
 • anstaltsvårdare 

Vid behov kan även familjeterapeut, fysioterapeut, ergoterapeut, konditionsskötare och sjukhuspastor kopplas in

Avdelningens personal har tystnadsplikt samt kunnande för de båda inhemska språken. Tolktjänster används vid behov. 

Mobiltelefoner och bärbara datorer 

Du kan använda egna apparater på avdelningen. Ta dock i beaktande andra patienters integritet. Du kan även ta emot samtal på avdelningens patienttelefon, numret fås från kansliet.

Pengar och värdesaker  

Sjukhuset och personalen ansvarar ej för värdeföremål, pengar eller kläder. Inte heller för saker som lämnats (i förvaring) för uppbevaring. Undvik att ta onödiga föremål med till avdelningen.

Säkerhet 

Undvik att ta med farliga och vassa föremål (till exempel saxar, stickor, knivar) och glasföremål till avdelningen. För din egen och andras trygghet förvaras dessa i en låst låda på ditt rum.

Frigång 

(Avdelningen är en sluten avdelning.) Frigången kan begränsas beroende på måendet, samt överenskommelse med läkare och vårdpersonalen

Permissioner 

Alla permissioner överenskommes om på förhand med läkare och vårdpersonalen.

Avdelningens mattider 

 • Morgonmål klockan 8.00 
 • Lunch klockan 11.00 
 • Kaffe klockan 13.00 
 • Middag klockan 15.30 
 • Kvällsmål klockan 19.00 
 • Nattbit klockan 21.00

Besökstider

Besökstid varje dag mellan klockan 14 och 19 eller enligt överenskommelse. Besökstid mellan andra avdelningar klockan 14 och 15.

Kontaktinformation

Sandviksgatan 2-4, H-huset, 8. våning, 65100 Vasa
Vasa centralsjukhus, akutpsykiatrisk avdelning (öppet dygnet runt)
Telefonnummer

Avdelningsskötare Gunilla Richardsson

Biträdande avdelningsskötare Elisabeth Krooks