Till innehållet

Barnpolikliniken informerar

Vi önskar att ni alltid kommer friska till barnpolikliniken. På detta sätt skyddar vi våra patienter samt personalen. Om barnet eller föräldern har förkylningssymptom eller någon annan smittosam sjukdom, avboka barnets mottagningstid. I Vasa kan ni avboka tiden under telefontiden må-fre kl. 9.00-10.00 på tel. 06 213 1922 eller via barnets egen ansvarsvårdare. Vårdarnas telefonnummer finns under kontaktuppgifter lägre ner på sidan eller i kallelsebrevet. I Jakobstad kan ni avboka tiden via avdelningssekreteraren, tel. 06 7862151, eller sjukskötaren på polikliniken, tel. 06 786 2158.

Vi tackar er för samarbetet!

Välkommen till barnpolikliniken

Vi ger en helhetsbetonad vård med jämlikhet och rättvisa som utgångspunkt. Grunden för vår verksamhet är att möta alla patienter och deras anhöriga på ett värdigt och hänsynsfullt sätt. Vårt mål är att ge högklassig och effektiv vård som utgår från barnets och familjens synpunkt. 

Vi har läkare, sjukskötare, avdelningssekreterare, specialmedarbetare och lokalvårdare i vår arbetsgrupp. Vi samarbetar med barnavdelningen, barnneurologiska enheten, barnpsykiatriska polikliniken och avdelningen, samt olika undersökningsenheter. 

För att ditt barn skall kunna få en tid till barnpolikliniken behöver vi en remiss. Den kan skrivas av en läkare på hälsovårdscentralen eller av rådgivnings-, skol- eller privatläkare. Vår barnläkare uppskattar sedan hur brådskande remissen är och på basen av det blir ert barn kallat på besök till barnpolikliniken. Första besöket är oftast till läkarmottagning. Ifall vidare besök behövs, kan även skötarmottagningar komma ifråga. 

Vänligen kom till polikliniken i god tid för att hinna anmäla er och ha tid att gå igenom Kanta-tjänster. 

På barnpoliklinikens mottagning i Jakobstad sköter vi bland annat astmautredningar och -kontroller. Vi gör uppföljningar till exempel efter avdelningsvistelse, samt månads- och årskontroller för barn med specialdiagnoser. Vi gör också olika typer av belastningar och ger läkemedelsinfusioner.

Vi sköter barn som har eller misstänks ha allergi och som därför behöver undersökningar, vård och uppföljning, som till exempel: 

• Allergiundersökningar 

• Hyposensibilisering 

• Födoämnesprovokationer 

• Vård av atopisk hud 

• Allergikontroller 

• Rådgivning och uppföljning gällande tillväxt och näring av allergiska barn 

På läkarmottagningen planerar man nödvändiga undersökningar och åtgärder för att hitta orsaken till allergisymptom och kunna påbörja vården. Läkaren, skötaren och familjen gör planeringen tillsammans. Då man misstänker allergi, kan man till exempel ta olika blodprov. För vissa undersökningar, till exempel födoämnesprovokationer,  får man reservera flera timmar. Hyposensibilisering kan pågå till och med i flera år och därför är det viktigt att både barnet och föräldrarna förbinder sig vid vården.  

Vi genomför multiprofessionellt samarbete där läkaren och skötaren vid behov konsulterar till exempel hudpolikliniken eller näringsterapeuten.   

Mera information om allergier via länken nedan:

Mottagningen för astmasjukdomar besöks av barn och ungdomar som har eller misstänks ha astma. Astma är den vanligaste långtidssjukdomen hos barn i de västerländska länderna. Då man har astma, har man inflammation i luftrörens slemhinnor och en ökad känslighet för sammandragning i luftrören. 

De vanligaste symtomen vid astma är hosta, andnöd, slemsekretion och vinande andning. Man kan ha astmasymtom året om eller periodiskt. Astma kan förorsakas av infektioner, allergener (pollen, pälsdjur), yttre omständigheter (ansträngning, kallt, varmt eller fuktigt väder, damm) samt kemikalier (tobaksrök, luftföroreningar). 

Astmadiagnosen hos barn baseras på symtom och i mån av möjlighet på olika lungfunktionstester. Syftet med astmavården är symtomfrihet, normal funktion av lungorna och förebyggande av förvärringsperioder. 

Astmaskötaren har en viktig roll i att göra barnet och föräldrarna insatta i astmans egenvård, vilka situationer som kan förorsaka astmasymtom och grundprinciper i medicineringen. Besök hos astmaskötaren kan ibland ersätta läkarbesök. 

Det finns även God medicinsk praxis-rekommendation för barnastma (på finska).

Mera information om astma kan hittas i Hälsobyn.fi

På endokrinologiska mottagningen sköts barn och ungdomar som har eller misstänks ha störningar i inresekretoriska körtlar och hormonerna de producerar. De vanligaste orsakerna är: 

• diabetes 

• hypo- eller hyperthyreos 

• tillväxtstörningar 

• för tidig eller försenad pubertet 

• övervikt (>60%) 

På endokrinologiska mottagningen följer man upp barnets tillväxt och mående, går igenom matvanor och planerar eventuell medicinering tillsammans med familjen. 

På diabetesmottagningen följer man upp barnets tillväxt, mäter långtidssockret, kollar injektionsställena och följer med blodsockerbalansen med hjälp av uppföljningsinformationen. 

Vårdteamet vid diabetes består av läkare, diabetesskötare, näringsterapeut, socialarbetare, psykolog, rehabiliteringsskötare och familjeterapeut.  

Endoskötaren har egen mottagning där hon ger handledning om tillväxthormoner och övervikt. Hon gör även olika hormonala belastningstest. 

Diabetesskötaren lär barn och ungdomar och deras familjer att sköta diabetes, går till exempel igenom injektionsteknik och hur man kan hålla en bra blodsockernivå. Hon stöder familjen i att lösa problem i vardagen så att egenvården fungerar bra.  

På barnpolikliniken sköts kirurgiska patienter som kommit med remiss från annat vårdställe eller som efterkontroll från barnavdelningen.  

Patienterna kan ha varierande kirurgiska/ortopediska problem, till exempel: 

• Bråck 

• Förhudsproblem och testikelproblem 

• Hudförändringar 

• Felställningar 

• Skolios och andra ortopediska problem i tillväxten 

• Klumpfot 

• Höftproblem 

Barnkirurgen har mottagning en gång/vecka. Konsulterande barnkirurger/ortopeder från universitetssjukhus kommer cirka en gång/månad.  

Sjukskötare är med på mottagningen och assisterar läkare vid behov i olika åtgärder. 

På njurpolikliniken undersöks och vårdas barn och ungdomar som har njur- eller urinorganssjukdomar. Sådana sjukdomar är till exempel 

• njurarnas strukturella förändringar eller utvecklingsstörningar 

• upprepade urinvägsinfektioner 

• njurinfektioner och insufficiens 

• blod i urinen 

• dagvätning 

• dialys- eller njurtransplantationspatienter 

På mottagningen följer vi även med barnets tillväxt, kollar blodtryck, planerar undersökningar och tar vid behov urinprov. 

På barnpolikliniken finns det även en familjepoliklinik, som är ämnad för familjer som har en utmanande livssituation och där barnet därför behöver extra uppföljning av tillväxt och utveckling. På mottagningen finns vanligtvis samma läkare och skötare som barnet har träffat tidigare. 

På mottagningen för reumasjukdomar undersöks och vårdas barn och ungdomar under 16 år med barnreuma eller bindvävssjukdomar, samt ledsymtom som kräver undersökningar eller uppföljning.  

Till besöken hör reumaskötarens mottagning, läkarundersökning och vid behov även ultraljudsundersökning. Ibland behövs magnetundersökningar och de görs på röntgenavdelningen. Även blodprov hör till uppföljningsundersökningarna. Lokalbehandling av lederna görs i samband med läkarmottagningen eller vid annan överenskommen tidpunkt. Vi har möjlighet att använda lustgas. Vid behov kan lokalbehandlingarna göras på dagkirurgiska avdelningen i anestesi. 

Reumaskötaren handleder och stöder barnet och familjen, ger information om läkemedel och lär ut injektionsteknik. Reumaskötaren ger också biologiska läkemedelsinfusioner och fungerar som kontaktperson för familjerna.  

I vården vid barnreuma deltar också psykolog, fysioterapeut, socialarbetare, ögonläkare och vid behov tandläkare. 

Till barnhjärtmottagningen kommer barn i alla åldrar för utredning vid misstanke om hjärtfel eller uppföljning för de som har ett konstaterat hjärtfel. 

Symtom som utreds är bland annat: 

• biljud från hjärtat 

• rytmavvikelser 

Sjukdomar som uppföljs är bland annat: 

• avvikelser i hjärtats anatomi 

• hjärtmuskelsjukdomar 

• ärftliga hjärtsjukdomar hos barn 

Vid utredning och uppföljning av hjärtsjukdomar görs oftast: 

• EKG dvs hjärtfilm 

• Blodtrycksmätning 

• Ultraljud av hjärtat 

• Holter-EKG dvs långtidsregistrering av EKG 

• Belastnings-EKG 

På barnhjärtmottagning jobbar en barnläkare, en barnkardiolog som konsulterande läkare, samt en sjukskötare. Rehabiliteringshandledaren kan handleda, stöda och ge råd till hjärtsjuka barn, unga och familjen. 

Många barn, särskilt sådana som kommer på grund av biljud, är helt friska och behöver ingen uppföljning. Av hjärtfelen eller anatomiska avvikelser är många lindriga. De flesta hjärtfel som kräver operation eller åtgärd kan idag opereras med goda resultat. Åtgärder och operationer för barn med hjärtsjukdomar är centraliserade till Helsingfors, Barnkliniken. 

I Hälsobyn kan du hitta mera information om hjärtsjukdomar hos barn  

Sydänlapset ja aikuiset ry –potilasjärjestö 

Vården av cancersjuka barn påbörjas vanligtvis vid universitetssjukhus. Fortsatt vård genomförs vid Vasa centralsjukhus och i mån av möjlighet i barnets eget hem med hjälp av barnhemsjukhuset. Detta på grund av till exempel infektionsrisken.  

De vanligaste cancersjukdomar hos barn är: 

  • leukemi 
  • lymfom 
  • hjärntumörer 

På tarmpolikliniken undersöks och vårdas barn och ungdomar som har sjukdomar i matsmältningskanalen. Barnet kan ha till exempel diarré eller förstoppning, magont, kräkningar eller barnet kan ha gått ner i vikt. Orsaken till sådana symtom kan vara bland annat 

• keliaki 

• reflux 

• laktosintolerans 

• inflammatorisk tarmsjukdom 

• helikobakteriesjukdom 

På mottagningen går man igenom måltidsvanor, saker förknippade med tarmfunktionen och följer även barnets tillväxt och utveckling. Vid behov kan man göra endoskopiska undersökningar, till exempel gastroskopi, kolonoskopi eller kapselendoskopi. 

På mottagningen för nyfödda vårdar vi nyfödda och spädbarn som behöver uppföljning gällande tillväxt och utveckling.  

På mottagningen för nyfödda har läkare, skötare och fysioterapeut gemensam mottagning. På mottagningen observeras barnets utveckling, tillväxt och hela familjens mående och ork.  

Skötaren stöder, ger råd och handleder föräldrarna angående babyns sjukdom och vård, till exempel gulhet, dålig viktuppgång, näring, amnings- och matningsproblem samt hantering av barnet. 

Via barnpolikliniken sköts även magnetundersökningar för barn som på grund av barnets ålder eller annan orsak kräver sövning. Vanligtvis görs magnetundersökningen i anestesi för barn under 7 år, eftersom barnet måste kunna hålla sig stilla under hela undersökningen. Anestesi kan komma i fråga även åt äldre barn, om barnet inte klarar undersökningen utan sövning. 

Familjen får på förhand information om dagens lopp och nödvändiga förberedelser per post eller via en applikation som man kan ladda i sin telefon. På undersökningsdagen förbereds barnet för anestesi och man sätter en kanyl. Efter undersökningen följer man med barnets mående. Barnet bjuds på ett litet mellanmål före hemfärden. Observera att barnet behöver uppföljning även resten av dagen. 

Utvärdering av en minderårigs beslutsförmåga inom hälso- och sjukvården

Inom hälsovårdens tjänster ska man alltid utreda ett minderårigt barns och en minderårig ungdoms åsikt om sin vård när det är möjligt med avseende på hans eller hennes ålder och utvecklingsnivå.

Du kan läsa mer om ämnet här.

Avvikande öppethållningstider sommaren 2024

Barnpolikliniken, Vasa, reducerad verksamhet 24.6 – 4.8.

Barnpolikliniken, Jakobstad, stängd 24.6 – 28.7.

Ta kontakt

OBS! Av informationssäkerhetsskäl hanterar vi inte patientärenden per e-post. Patientärenden kan ni sköta säkert genom att ringa skötaren på barnets egen poliklinik (se kontaktuppgifter ovan).

(se kontaktuppgifterna genom att klicka på en av enheterna)

Sandviksgatan 2-4, U2, 65100 Vasa (vardagar kl. 8-15)

Telefonnummer och -tider

Kansli
telefontid vardagar kl. 9-10

Mottagningar
Endokrinologisk mottagning

Mottagning för njur- och urinvägssjukdomar

Mottagning för tarmsjukdomar

Mottagning för reumasjukdomar

Mottagning för astmasjukdomar

Mottagning för hjärtsjukdomar

Diabetesmottagning

Mottagning för barnkirurgi

Mottagning för nyfödda

Mottagning för allergisjukdomar

Kållbyvägen 7/Bottenviksvägen 1, 68601 Jakobstad, Ingång H, våning 5,

Telefonnummer och -tider

Telefontid vardagar kl. 8.00-9.00 och 12.30-13.00
sjukskötare (vårdärenden)

avdelningssekreterare

I administrativa ärenden kan du kontakta ansvarspersoner
Avdelningsskötare Leena Nåhls, tel. 040 729 0686 leena.nahls[at]ovph.fi
Överskötare Susann Granlund, susann.granlund[at]ovph.fi