Till innehållet

Klientens och patientens rättigheter bestäms i lag. Som patient inom hälso- och sjukvården har du rätt till en god vård och ett gott bemötande. Enligt lag har du också rätt att få vård, få förståelig information om din vård, delta i planeringen av din vård, hemlighålla dina uppgifter och själv bestämma om din vård. Du har också rätt att få gratis rådgivning och handledning av ett patientombud.

Beslut om vård och behandling fattas av läkare men den ges alltid i samförstånd med dig. Du kan ändå vägra ta emot den vård eller behandling som erbjuds. Om du vägrar att ta emot en viss vård eller behandling ska det här registreras i din journalhandling, efter vilket vården eller behandlingen i mån av möjlighet och i samförstånd med dig ska ges på något annat sätt som är godtagbart från medicinsk synpunkt.

Vård oberoende av patientens vilja ges i enlighet med bestämmelserna i mentalvårdslagen, lagen om missbrukarvård, lagen om smittsamma sjukdomar och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.

Om du inte själv kan ta beslut om din vård informeras den person som du uppgett vara din närstående om din sjukdom. Då begärs din närstående också besvara frågor om dina vårdönskemål. Om du uttryckt din vilja om vården måste läkaren vårda och behandla dig enligt de önskemål som du uttryckt i vårddirektivet (vårdvilja).

Utvärdering av en minderårigs beslutsförmåga inom hälso- och sjukvården

Inom hälsovårdens tjänster ska man alltid utreda ett minderårigt barns och en minderårig ungdoms åsikt om sin vård när det är möjligt med avseende på hans eller hennes ålder och utvecklingsnivå.

Det är viktigt att barnet och den unga får ge sin egen åsikt och synpunkt samt ställa frågor även när han eller hon ännu inte själv kan fatta beslut om frågor som gäller vården.

När en minderårig inte kan fatta beslut om sin vård, vårdas han eller hon i samråd med föräldrarna, någon annan vårdnadshavare eller annan laglig företrädare.

Om ett barn eller ungdom bedöms vara förmögen att utnyttja sin självbestämmanderätt får han eller hon även fatta beslut om kontakt och utlämnande av information till föräldrarna, någon annan vårdnadshavare eller annan laglig företrädare.

Minderåriga i åldern 12–17 år kan fatta beslut om sin vård när en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer att hen, med avseende på sin ålder och utvecklingsnivå, kan fatta beslut i frågan.

Lagen känner ingen åldersgräns för beslutsförmåga, utan hälso- och sjukvårdspersonalen bedömer från fall till fall. Bedömningen görs i samband med varje besök och antecknas i journalhandlingarna.

Om den minderåriga bedöms vara kapabel att besluta om sin vård, frågar hälsovårdspersonalen om hen vill att vårdnadshavarna ska få ta del av journalhandlingarna.

Om hen ger sitt samtycke, kan föräldrarna se journaltexten via Kanta-tjänsten när det är tekniskt möjligt. Journaltexten blir synlig först då välfärdsområdets nya klient- och patientdatasystem stegvis tas i bruk 2024–2025. Journaltexten är synlig för vårdshavarna tills den minderåriga har fyllt 18 år.

Om den minderåriga inte ger sitt tillstånd, kommer vårdnadshavarna inte att kunna ta del av journalanteckningarna även om det skulle vara tekniskt möjligt. Det innebär också att alla kontakter från sjukhuset, som till exempel brev om kontrollbesök och räkningar för besök, går till den minderåriga.

En minderårig kan till exempel besluta om sina vaccineringar, be om att få sitt recept förnyat, hämta ut sitt läkemedel på apoteket och använda MittKanta om hen har nätbankskoder.