Till innehållet

Ungdomspsykiatriska avdelningen fungerar som en akut mottagnings-avdelning, som erbjuder undersökningar och vård för ungdomar i åldern 13-17 tillsammans med deras familjer, då primärvård- och öppenvårdstjänster inte räcker till.  

Vid avdelningen vårdas både patienter som kommit med M1-remiss eller patienter som kommit till vården med sk. vanliga remisser. Ungdomen kan vårdas frivilligt eller på basen av mentalvårdslagen och vårdas oberoende av egen vilja.  

Orsaken till att söka vård kan till exempel vara: 

 • nedstämdhet, depression 
 • ångest eller rädslor,  
 • isolering hemma utan framtidsplaner 
 • självdestruktivitet,  
 • tvångshandlingar och -tankar 
 • ätstörningar 
 • röst-, hörsel- eller synhallucinationer 

Vården på avdelningen

Ungdomarna på avdelningen är antingen på en undersökningsperiod, utredningsperiod eller vårdperiod. Vården baserar sig på frivillighet, men vid behov kan den unga också vårdas mot sin vilja.  

Utredningsperioden är en kort, cirka två veckors kartläggningsperiod, vars syfte är att bryta den ungas svåra situation. Utgående från denna period kommer vi överens med den unga och familjen om eventuell fortsatt vård. 

Undersökningsperioden varar i sex veckor. Perioden innehåller en på förhand fastställd målsättning. Under perioden kartläggs bland annat den ungas utveckling, familjerelationer och den ungas psykiska och fysiska välmående. I slutet av undersökningsperioden håller vi tillsammans med den unga och familjen ett vårdmöte, där vi kommer överens om den fortsatta vården. Två av avdelningens åtta platser är reserverade för ungdomar som är i behov av en undersökningsperiod. 

Vårdperioden planerar vi tillsammans med den unga och familjen enligt den ungas individuella vårdbehov. Vårdplansmöten hålls regelbundet, där vi tillsammans med den unga och familjen utvärderar den ungas situation och vård. Periodens längd varierar beroende på den ungas vårdbehov. 

Hur få vård hos oss?

Till ungdomspsykiatriska avdelningen kommer man antingen akut eller via ungdomspsykiatriska polikliniken. Till avdelningen kommer man alltid med läkarremiss.

Den unga vårdas av en mångprofessionell arbetsgrupp bestående av läkare, psykolog, vårdare, socialarbetare, ergoterapeut, konstterapeut och lärare. Den unga har egenvårdare och familjen familjearbetare. Medlemmarna i arbetsgruppen har tystnadsplikt. 

Till vården hör även till exempel motion, skapande verksamhet, terapier och samtal med egenvårdarna. Den unga använder egna kläder på avdelningen. Hempermissioner är en del av vården och planeras enligt den ungas behov. 

Under avdelningsvistelsen går den unga antingen i sjukhusskola.

 • Kontakten mellan ungdom och föräldrar samt syskon är viktig. Besöken bestäms på förhand tillsammans med personalen. 
 • Besökstider är:
  • tisdag – torsdag 17.00 – 19.00 
  • lördag och söndag 12.00 – 14.00 & 17.00 – 19.00 
 • Besök av kompisar är möjligt på onsdagar och veckoslut. 

Kontaktuppgifter

Kansli, 06-2132199 

Överläkare Jouko Alanko, 06-2132289 tai 06-2132199 

Avdelningsskötare Ann Widdas, 040-6729848

Address

Ungdomspsykiatriska avdelningen 

Vasa centralsjukhus, psykiatri  

B-byggnaden på andra våningen, Seriegatan 2, Vasa