Till innehållet

Diagnostik och undersökningar

Diagnostiska undersökningar görs för att kunna konstatera en diagnos. Utgående från en diagnos kan vi ge den vård du behöver. De flesta undersökningarna görs vid din egen hälsovårdscentral, ifall det finns behov för mera ingåede diagnostiska undersökningar får du en remiss till en poliklinik vid specialsjukvården.

På basen av remisser tar vi prov på laboratoriet och gör de undersökningar som läkaren har begärt. Det finns flera provtagningsställen och du väljer det verksamhetsställe som passar dig bäst.

Patologiska undersökningar utförs vid Vasa Centralsjukhus av Fimlab. Obduktionsverksamheten, dvs förvaringen av avlidna och utförandet …

Vår instrumentvård fungerar som en stödenhet för sjukvården och betjänar alla enheter vid Österbottens välfärdsområde. …

Klinisk neurofysiologi är en medicinsk specialitet som undersöker sjukdomar i centrala och perifera nervsystemet muskelsjukdomar …

På röntgen utförs traditionella röntgenundersökningar, ultraljud, mammografi, datortomografi, bentäthetsmätning, tandröntgen, datortomografier, magnetundersökningar och radiologiska ingrepp. Avbildningsundersökningar görs för att stöda diagnostiseringen och därför krävs det en läkarremiss för undersökningarna eller ingreppen.

Undersökningsprocessen börjar oftast på din hälsocentral hos din läkare / skötare. I specialfall remitteras du vidare till specialsjukvården.

Röntgenundersökningar görs till en del vid hälsocentralerna och mera krävande undersökningar görs vid röntgen i Vasa eller Jakobstad.

Klinisk fysiologi och klinisk neurofysiologi utförs till största delen vid Vasa Centralsjukhus samt ett mindre utbud även I Jakobstad.

Fimlab sköter provtagning och analytiken samt patologiska undersökningar.