Till innehållet

Förtroendeorgan

Samkommunens förtroendeorgan är fullmäktige, revisionsnämnden, nämnden för minoritetsspråk, styrelse, individsektion, personalsektion, ägarstyrningssektion, sektion för intern kontroll och riskhantering.

Styrelsen har en individsektion vars uppgift är att   avgöra och ge utlåtanden om ärenden som …

Fullmäktige är samkommunens högsta beslutande organ och om dess uppgifter stadgas i kommunallagen (410/2015). Antalet ledamöter baserar sig på kommunens invånarantal. Antalet ledamöter bestäms i enlighet med grundavtalet.

Styrelsen har en personalsektion vars uppgift är att:   utveckla personaladministrationen och för sin del svara …

Styrelsen har en ägarstyrningssektion vars uppgift är att:    bereda en uppdatering av ägarstrategin för styrelse …

Österbottens majoritetsspråk är svenska och minoritetsspråk är finska.

Revisionsnämnden har sju (7) ledamöter. Antalet ledamöter i revisionsnämnden fastställs i grundavtalet. Fullmäktige utser en ordförande och vice ordförande för nämnden bland ledamöterna. Ordföranden och vice ordföranden ska vara fullmäktigeledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Styrelsen har en sektion för intern kontroll och riskhantering vars uppgift är att:   svara för att den interna kontrollen organiseras och …

Samkommunen har en samordningsdelegation bestående av kommun- och stadsdirektörerna från varje medlemskommun jämte samkommunens direktör.