Till innehållet

Styrelsen har en ägarstyrningssektion vars uppgift är att:   

  1. bereda en uppdatering av ägarstrategin för styrelse för att tillmötesgå de förändringar som skett i verksamhetsmiljön; 
  2. årligen bereda verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som ges till dotter- och intressesammanslutningar samt komma med planeringsanvisningar/önskemål som behövs för att fastställa mål för nästa kalenderår; 
  3. utse representanter till styrelser i bolag som ägs av samkommunen;
  4. utse representanter till bolagsstämmor och aktieägarmöten för sammanslutningar som ägs av samkommunen och till motsvarande andra möten för sammanslutningar i vilka samkommunen har ägarandelar; 
  5. ge anvisningar till de personer som företräder samkommunen vid bolagsstämman eller i motsvarande organ om framförande av samkommunens ståndpunkt i de frågor som behandlas; 
  6. följa upp verksamheten i de dotter- och intressesammanslutningar som är föremål för samkommunens ägande och vid behov ge förslag till åtgärder för att avhjälpa uppdagade brister till företagets ledning och vid behov rapportera till styrelsen; 
  7. organisera avtalshanteringen gällande dotter- och intressesammanslutningar och se till att avtalen i tillräcklig utsträckning styr serviceproduktionen;
  8. godkänna förändringar av bolagsordningar, delägaravtal samt övriga avtal som berör förhållandet mellan samkommunen samt dotter- eller intressebolag; 
  9. kontinuerligt rapportera till styrelsen om verksamheten i dotter – och intressesammanslutningarna genom av sektionen upprättade protokoll och årligen i form av årsberättelser; samt 
  10. sköta övriga uppgifter som fastställts av styrelsen.
OrdinarieErsättare
Gösta Willman, ordf.Terese Backlund
Johan KullasAnna-Lena Ahlnäs
Samuel BromanMarkus West
Carina StorhannusSven Jerkku
Elin HärmäläJanina Hannus
Camilla RibackaPauliina Peltorinne-Cederström
Sari SaarikoskiJouni Lilja
Gun KapténsStefan Högnabba
Micael WesterholmTero Sulkakoski