Till innehållet

Styrelsen har en sektion för intern kontroll och riskhantering vars uppgift är att:  

  1. svara för att den interna kontrollen organiseras och samordnas på ett sätt som tryggar en laglig och resultatrik verksamhet i samkommunen; 
  2. godkänna en årsplan för den interna revisionen, enligt vilken riskhanterings-, tillsyns-, lednings- och förvaltningsprocesserna utvärderas; 
  3. svara för att riskhanteringen organiseras så att de väsentliga riskerna i samkommunens verksamhet identifieras och beskrivs och så att konsekvenserna av att en risk realiseras, sannolikheten att en risk realiseras och möjligheterna att hantera risken bedöms; samt 
  4. bereda en beskrivning av den interna kontrollen och riskhanteringen för styrelsen, vilken införs i verksamhetsberättelsen.

Förvaltningsdirektören och kvalitetsdirektören fungerar som föredragande i sektionen.  

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 2021-20Sektionen för intern kontroll och riskhantering 2021-2025 

OrdinarieErsättare
Greger Forsblom, ordf.Conny Englund 
Ann-Louise Holmblad, vice ordf.Janina Hannus 
Johanna Smith Roy Wilson 
Aija Ström Johanna Kauppinen 
Rolf Sund Emma Dahl