Till innehållet

Utöver vad som bestäms i 121 § i kommunallagen ska revisionsnämnden  

  1. följa hur revisorns revisionsplan utfaller och också i övrigt följa hur revisorn utför sina uppgifter samt vid behov komma med förslag om hur revisionen kunde utvecklas; 
  2. se till att revisionen får de resurser som behövs för att revisionen ska kunna utföras i den omfattning som god offentlig revisionssed förutsätter; samt  
  3. komma med initiativ och förslag om hur revisionsnämndens och revisorns uppgifter och den interna revisionen kunde samordnas på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. 

Resultaten av utvärderingen rapporteras i den utvärderingsberättelse som årligen ges till fullmäktige. Innan utvärderingsberättelsen är klar kan revisionsnämnden ge fullmäktige de utredningar som nämnden anser att behövs. Revisionsnämnden kan under räkenskapsperioden rapportera också andra viktiga iakttagelser till fullmäktige 

Revisionsnämnden  

OrdinarieErsättare
Kjell Heir, ordf.Julia Sunabacka 
Bengt Kronqvist, vice ordf.Simon Holmstedt 
Jan Ray Maria Palm 
Ulla-Maj Salin Marlene Ahlberg 
Ulla Salmenheimo-West Dan Jakobsson 
Thomas Öhman Camilla Ribacka 
Anne-Marie Viinamäki Erkki Aro