Till innehållet

Boendetjänster för klienter inom mental- och missbrukar rehabilitering

För mental- och missbrukarvårdens rehabiliteringsklienter ordnas ändamålsenliga boendetjänster som stöder rehabiliteringen och funktionsförmågan. Boendetjänsternas målsättning är att trygga ett boende för rehabiliteringsklienterna som motsvarar deras behov, samt stöd som främjar hanteringen av vardagen och rehabiliteringen. Organiseringen av tjänsterna baseras på socialvårdslagen och tjänsterna förverkligas i tätt samarbete med det sociala arbetet. Österbottens välfärdsområde producerar boendetjänster för mental- och missbrukarvårdens rehabiliteringsklienter både i form av egen serviceproduktion och i form av köptjänster. Boendetjänsterna för mental- och missbruksvårdens rehabiliteringsklienter indelas i i stödboende, serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg.

Ankaret i Larsmo är ett serviceboende med dygnet runt omsorg för vuxna med psykisk ohälsa.

Hagaborg är ett boende för äldre klienter med en psykiatrisk diagnos, som på grund av psykiska eller fysiska hinder inte klarar ett liv utan stöd och handledning dygnet runt.

Stödboende med psykosocial verksamhet.

Består av ett effektiverat gruppboende med 10 platser samt två fristående radhus på området med 9 lägenheter.

Maya är ett stödboende i Jakobstad för vuxna klienter med psykiatrisk diagnos. 

Silmuhemmets tjänster riktar sig till personer som inte klarar av självständigt boende och behöver stöd med de vardagliga sysslorna. Silmuhemmet erbjuder möjlighet till en ny rusmedelsfri livsstil. Man strävar efter att skapa en hemlik och trygg miljö för de boende. Var och en har sitt eget rum medan matsal, vardagsrum och badrum är gemensamma. Enheten har 15 klientplatser och klienterna står i hyresförhållande.

Aaltohemmets tjänster riktar sig till vuxna personer som aktivt använder rusmedel och som på grund av missbruksproblem har stora utmaningar med ett självständigt boende. Dessa personer behöver mycket stöd och handledning för att klara av sin vardag.

Grevenshem erbjuder effektiverad boendeservice och psykosocialt stöd till klienter inom mental- och missbrukarrehabilitering. Verksamhetens målsättning …

Boendeformer

Stödboende lämpar sig för dig som håller på att rehabilitera dig fråndina  psykiska och/eller rusmedelsproblem och du behöver stöd och handledning för ditt dagliga liv. Du kan bo antingen i ditt eget hem, i en boende-enhet eller i en separat bostad i anslutning till en boende-enhet. Tillsammans med din socialarbetare eller socialhandledare definierar du ditt behov av tjänster. I fastställandet av servicebehovet kan vid behov delta även dina närstående samt andra yrkespersoner inom social- eller hälsovården som stöder din rehabilitering. Tjänsterna förverkligas enligt en uppgjord serviceplan och ditt behov av hjälp och stöd utvärderas regelbundet tillsammans med dig.

Serviceboende lämpar sig för dig, som håller på att rehabilitera dig från dina psykiska och/eller rusmedelsproblem och du behöver dagligt stöd och vägledning av boende-enhetens personal för att hantera dina vardagliga funktioner. Serviceboendet kan förverkligas antingen i form av gruppboende för att kunna dra nytta av gemenskapen som en resurs, eller också som ett självständigt boende inom boende-enheten. Tillsammans med din egen socialarbetare eller socialhandledare definierar du ditt servicebehov. I fastställandet av servicebehovet kan vid behov delta även dina närstående samt andra yrkespersoner inom social- eller hälsovården som stöder din rehabilitering. Tjänsterna förverkligas enligt en uppgjord serviceplan och ditt behov av hjälp och stöd utvärderas regelbundet tillsammans med dig. 

Serviceboende med heldygnsomsorg lämpar sig för dig, som håller på att rehabilitera dig från dina psykiska och/eller rusmedelsproblem och du behöver stöd och vägledning dygnet runt av boende-enhetens personal för att hantera vardagen. Serviceboende med heldygnsomsorg förverkligas i form av gruppboende för att kunna dra nytta av gemenskapen som en resurs. Tillsammans med din egen socialarbetare eller socialhandledare definierar du ditt servicebehov och vilka tjänster du kommer att ha tillgång till. I fastställandet av servicebehovet kan vid behov delta även dina närstående samt andra yrkespersoner inom social- eller hälsovården som stöder din rehabilitering. Tjänsterna förverkligas enligt en uppgjord serviceplan och ditt behov av hjälp och stöd utvärderas regelbundet tillsammans med dig.