Till innehållet

Tillgång till vård

Vård inom specialsjukvård kräver remiss från en läkare. Remissen fås från en läkare på hälsovårdcentral, privat läkarstation eller arbetshälsovård.  

Tillgången till vård definieras av hälso- och sjukvårdslag Icke-brådskande sjukvård kräver en remiss. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det att en remiss har mottagits vid den specialiserade sjukvården. Behovet av specialiserad sjukvård eller undersökningar bedöms av den läkare som tagit emot remissen.  

Ett besök på polikliniken är avgiftsbelagd, också oannulerade besök faktureras. Avgifterna grundar sig på lag om klientavgifter inom social- och hälsovården. Mera information om klientavgifter kan du läsa här: Klient- och patientavgifter.

Observera! Från och med 2.5.2024 kan en avgift tas ut för distanstjänster i realtid om en telefon-, chat- eller videomottagning ersätter ett fysiskt besök. 

För oanvända och icke avbokade distanstjänster för personer över 18 år debiteras en avgift på 56,70 euro. Avbokning utan godtagbart skäl måste göras senast föregående arbetsdag. 

På Inremedicinska polikliniken sköter vi patienter från olika specialiteter, så som hormon- och ämnesomsättningssjukdomar, diabetes, infektionssjukdomar, njursjukdomar, reumasjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, blodsjukdomar.

Kontaktuppgifter

Vasa Centralsjukhus, Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa

Läge
H-huset, 2. våning.

Anmälning vid självanmälningsautomat.

Öppethållningstider
Vardagar kl. 8–15
Telefon

Ändring eller annullering av mottagningstid och frågor angående remisser och tidsbokning.

Tel. 06 213 2632, telefontid vardagar kl. 10-12.

Vi svarar inte med e-post i vårdärenden.

Inremedicinska polikliniken
Kållbyvägen 7 / Bottenviksvägen 1
Pb 111, 68601 Jakobstad
Ingång H, våning 4

Sjukskötare
Inremedicinska polikliniken
Rådgivningar och förfrågningar gällande sjukvårdsärenden

  • må – ti kl. 14:30 – 15
  • ons kl. 8.00 – 9:00
  • to kl. 14:30 – 15:00

Tel. 06 786 2202

Avdelningssekreterare
Inremedicinska polikliniken
Förfrågningar om remisser och tidsbokningar
Vardagar kl. 8 – 9 och måndag – torsdag 13 – 13:30

Tel. 06 786 2200

Specialiteter

Endokrinologi undersöker och behandlar sjukdomar i hormonproducerande organ. Vanligaste sjukdomarna är diabetes, fetma och sjukdomar i sköldkörteln. 

Vasa centralsjukhus

Sjukskötare – Rådgivningar och förfrågningar gällande sjukvårdsärenden 

Telefontid 12-13, tel. 06 213 2658

Diabetes patienter:
Om du inte har remiss till specialsjukvårdens mottagningen ska du först kontakta diabetesenheten.

Specialsjukvårdens diabetesskötare 

Telefontid 12-13, tel. 06 213 2620 eller tel. 06 213 2659

Till diabetesskötarnas arbetsuppgifter hör individuell handledning och stöd för egenvård av patienter med typ 1- och svåra fall av typ 2-diabetes.

Diabetesskötarna organiserar skolning om diabetes vid behov till personer med diabetes eller till vårdpersonal. Utdelning av vårdmaterial och tillbehör baserar sig på ett individuellt behov. För att få tillgång till vårdmaterial kräver det ett beslut av vårdande enhet.

Vid en infektionsmottagning behandlas olika typer av infektioner och smittsamma sjukdomar. På mottagningen behandlas också kroniskt sjuka patienter, bland annat är uppföljningen av HIV-patienterna infektionsläkarens ansvar. Infektionsläkaren är sakkunnig inom hela välfärdsområdet i ärenden som bestäms i lagen om smittsamma sjukdomar. 

Vasa centralsjukhus

Sjukskötare – Rådgivningar och förfrågningar gällande sjukvårdsärenden 
Telefontid 9:30-12, tel. 06 213 4633

På nefrologiska mottagningen undersöker och behandlar vi klienter med njursjukdomar och klienter som genomgått en njurtransplantation. 

Njurskötarens mottagning 

Klinisk specialistsjukskötare/njurskötare fungerar som sakkunnig resurs i klientens vårdplanering och koordinering. Hon har egen mottagning men arbetsfältet är hela sjukhuset med patientundervisning och –rådgivning, konsultationer och personalskolningar. 

Vasa centralsjukhus

Sjukskötare – Rådgivningar och förfrågningar gällande sjukvårdsärenden 

Telefontid 9.30-10, 12:30-13, tel. 06 213 4644

Klinisk specialistsjukskötare- njurskötare 

Telefontid 9.30-10, 12.30-13, tel. 06 213 2621

Reumatologi är ett specialområde, som undersöker, diagnostiserar och vårdar sjukdomar, smärttillstånd och funktionella störningar i stöd- och rörelseorganen, bindvävnaden och intill varande mjukdelsvävnader. Dessa är till exempel inflammationssjukdomar i musklerna, skelettet, bindvävnaderna och blodkärlen; inflammatoriska och degenerativa (erosions-) sjukdomar i lederna och ryggraden samt störningar i ämnesomsättningen i stöd- och rörelseorganen. 

Vasa centralsjukhus

Sjukskötare – Rådgivningar och förfrågningar gällande sjukvårdsärenden 

Telefontid ti-fre 9-10, tel. 06 213 2653

Jakobstad sjukhus

Reumaskötare – Rådgivningar och förfrågningar gällande sjukvårdsärenden 

Telefontid må-to kl. 8-8:30, tel. 06 786 1389

På kardiologiska polikliniken undersöker och behandlar vi klienter som har någon avvikelse i hjärtats funktion eller misstanke om det. 

Vasa centralsjukhus

Sjukskötare – Rådgivningar och förfrågningar gällande sjukvårdsärenden 

Klinisk specialistsjukskötare -Hjärtskötare 

Telefontid kl. 10-14, tel. 06 213 2622

Till hjärtskötarens mottagning kommer patienter med kranskärlssjukdom och hjärtopererade patienter som hör till specialsjukvården. Hjärtskötaren ger information om allt som berör kranskärlssjukdomen. Hon ger också information om olika hjärtkurser och möjlighet till rehabilitering, samt om hjärtföreningarnas verksamhet. 

Klinisk specialistsjukskötrea – Hjärtsviktskötare 

Telefontid kl. 8-16, tel. 06 213 4780

Hjärtsviktpatienter och deras anhöriga har möjlighet att få enskild handledning och information angående hjärtsviktpatientens bakomliggande sjukdom, egenvård, symptom, medicinering, behandling, sociala förmåner. 

Dessutom erbjuder vi patienterna uppföljning polikliniskt med kontroll av blodprov, blodtryck, puls, vikt, ödem med mera. Vi kan även optimera hjärtsviktmedicineringen i samråd med läkare och enligt bestämda direktiv. Remittering till hjärtsviktskötarmottagningen skall ske med en särskild uppgjord remiss av en inremedicinsk läkare, kardiolog eller av den för vår verksamhet ansvariga läkare. 

Pacemakerskötare 

Telefontid må-tis, to-fre 08:30-9:15, ons 14-14:45 
tel. 06 213 6648

På pacemakerpolikliniken görs årliga granskningar av pacemakern. På medicinska polikliniken hålls planerade mottagningar tre dagar per vecka. Mottagningen sköts av kardiolog och pacemakerskötare. Pacemakerskötaren ger tider till pacemakerpolikliniken. 

Gastroenterologi är läran om matsmältningsorganen (inklusive matstrupe, mage, tarmar, lever, galla och bukspottkörtel). 

Största patientgruppen utgörs av personer med inflammatoriska tarmsjukdomar (colitis ulcerosa och Crohns sjukdom). Vi sköter även patienter som lider av refluxsjukdom, magsår, celiaki, lever- och bukspottkörtelsjukdomar samt olika mag- tarmkanalproblem vars undersökning och vård är på hälft. 

Vasa centralsjukhus

Sjukskötare – Rådgivningar och förfrågningar gällande sjukvårdsärenden 
Telefontid 9-10, tel. 06 213 2657

IBD-skötare 

OBS! Under Juni -24 sköts IBD-skötarens telefontid via IBD-skötaren i Jakobstad på tel. nr 050 413 8216, mån-tis och tors-fre kl 12-13.

Telefontid kl. 9-10, tel. 06 213 2639

Jakobstad sjukhus

Sjukskötare Rådgivningar och förfrågningar gällande sjukvårdsärenden

Telefontid må-to kl 8-8:30, tel. 06 786 2212

IBD-skötare

Under Juni -24 sköts IBD-skötarens telefontid via IBD-skötaren i Jakobstad på tel.nr 0504138216, mån-tis och tors-fre kl 12-13.

Telefontid ons 8-8:30 och 14-15, tel. 050 413 8216

  • IBD-skötaren ger information och råd när du insjuknat i Crohn´s sjukdom, ulcerös colit eller oklassificerbar colit. Har du frågor angående din sjukdom och/eller vill boka tid för ett besök till IBD-skötare eller om du insjuknar akut, ska du ta kontakt så vi kommer då överens om fortsättningen. 
  • IBD-skötaren tar hand om dina blodprovskontroller när du påbörjar en ny medicinering, gäller främst immunsuppressiva mediciner (Imurel, Mercaptopurin, Metoject). 
  • Påbörjar du en biologisk medicin informerar IBD-skötaren dig om behandlingen, vid behov lär IBD-skötaren dig att injicera medicinen och sköter dina blodprovskontroller. 
  • Blir du intagen på någon avdelning vid Vasa Centralsjukhus och har frågor om din inflammatoriska tarmsjukdom, så ber du vårdpersonalen kontakta IBD-skötaren, så kommer hen på besök till avdelningen. 

På hematologiska polikliniken undersöker och behandlar vi klienter som har avvikelser i blodbilden eller i benmärgen. 

Vasa centralsjukhus

Sjukskötare – Rådgivningar och förfrågningar gällande sjukvårdsärenden 

Telefontid må-to 9-9:30, 13:30-14:30, fre 8:30-9:30 
Tel. 06 213 4641

Vasa centralsjukhus

Telefontid kl. 12-13, tel. 06 213 2637

Målsättningen med fotterapeutens mottagning är dels att förhindra och vårda fotproblem föranledda av olika sjukdomar och att upprätthålla mänskans rörelseförmåga med olika former av fotterapi. 

Den största delen av besök hos fotterapeuten på medicinska pkl. består av patienter med diabetes och reumatiska sjukdomar, men fotterapeuten står till tjänst för alla patientgrupper på basen av en remiss av läkaren. Fotterapeuten har som stöd en mångprofessionell arbetsgrupp. 

Patienten bör ta med sig till mottagningen ev. tidigare hålfotsinlägg samt skor som används mest, om patienten använder s.k.inneskor bör dom också tas med. 

Fotarbetsgruppen 

Mångprofessionella diabetesfotarbetsgruppen tar emot patienter som har benproblem av brådskande natur och där det krävs specialexpertis. Fotarbetsgruppens uppgift är att planera och arrangera så snabb och effektiv vård som möjligt åt patienten. 

Liittyvät palvelut