Till innehållet
Allmänt

Nya verksamhetsmodeller inom hemvården genom teknologi

Inom samkommunen för Österbottens välfärdsområde utvecklas verksamhetsmodeller som möjliggör en ökad användning av välfärdsteknologi och hälsovårdsteknologi inom hemvården. Olika former av  teknik som förbättrar säkerheten för klienter som bor hemma och som stöder självständigt hemmaboende testas och tas i bruk inom Österbottens KATI-projekt. På bilden Tony Pellfolk och Tatu Karppinen.

Det finns ett brett utbud av välfärds- och hälsovårdsteknologi och erfarenheterna av att använda den inom social- och hälsovården är goda både inom Österbottens välfärdsområde och i andra områden. Åren 2020 – 2023 genomförs KATI-programmet, som koordineras av Institutet för hälsa och välfärd (THL). KATI är förkortat från finskan och står för teknik för hemmaboende äldre. KATI-programmet möjliggör en mer systematisk utvärdering av teknologin och att erfarenheterna från olika områden samlas i ett nationellt samarbetsnätverk, i vilket även Österbottens välfärdsområde deltar. I Österbottens KATI-projekt utvärderas klienternas och de yrkeskunnigas erfarenheter av bland annat distansmonitoreringsteknologi, Alvar bildtelefoni och läkemedelsautomater.

– Vårt välfärdsområde är med i ett mycket intressant utvecklingsarbete. Det finns ett stort utbud av intressant och nyttig teknologi, men vi hinner inte under projekttiden utvärdera allt tillsammans med klienterna och personalen. Det viktigaste är att personalen i välfärdsområdet lär sig att utvärdera och använda teknologin utgående från klienternas varierande behov, även efter projektet, berättar projektchef Tatu Karppinen.

Mot en stor verksamhetsförändring

En del av teknologin har redan använts i vissa delar av Österbotten, men personalen som deltar i projektet erbjuds också mycket nytt, särskilt då det handlar om att tolka data från distansövervakning. Under projektets gång blir personalen förtrogen med de data som tekniken ger, bland annat om klienternas aktivitet, dagsrytm och sömnkvalitet. Klienterna behöver inte ha kunskap om tekniken för att använda apparaterna, utan informationen från exempelvis välmåendeklockan  och sängmadrassen överförs automatiskt och i realtid till personalen. Uppföljningsinformationen möjliggör att personalen snabbt kan reagera om det finns avvikelser, vilket förbättrar servicens kvalitet och ökar säkerheten för de klienter som bor hemma.

– Teknologin möjliggör helt nya serviceformer inom hemvården. Vi får nu starta det här viktiga utvecklingsarbetet som kommer att fortsätta och utökas i välfärdsområdet under de kommande åren, säger överskötaren för service som ges hem Paula Olin.

– KATI-projektet möjliggör en fokusering på testning och utvärdering av lämplig välfärdsteknologi inom området tjänster som ges hem. Min förhoppning är att KATI-projektet ger svar på vilken form av välfärdsteknologi som är till nytta för våra kunder och för personalen nu och i framtiden, berättar Tony Pellfolk, verksamhetsområdesdirektör för hem- och boendeservice samt KATI-styrgruppens ordförande.

– Med välfärds- och hälsovårdsteknologi kan man på många sätt stöda ett självständigt och tryggt boende hemma för äldre. Inom KATI-projektet utvecklas vårt välfärdsområdes färdigheter att inom distansvården ta i beaktande klienternas olika behov och till dessa lämpliga, nya teknologibaserade serviceformer. Vi diskuterar varje vecka med utvecklingsklienterna i KATI-projektet om deras verkliga upplevelser av att använda teknologin, berättar Margareeta Verronen som är serviceansvarig för Alvar-tjänsten.

I Österbottens KATI-projekt har man även skapat en avtalshelhet som möjliggör att välfärdsteknologi under de kommande åren kan användas utgående från klienternas och personalens behov. Tillsammans med samarbetsföretagen har man kommit överens om ansvarsfördelning och roller gällande förevisning, upphandling, ibruktagning, utbildning och tekniskt stöd.

Utvecklingsarbetet kring personalens kunskaper om nyttjande och utvärdering av teknologi har nu startat. Den här kunskapen möjliggör att välfärds- och hälsovårdsteknologins användning senare kan utökas till hela välfärdsområdet.

Administrationen av Österbottens KATI-projekt

Österbottens KATI-projekt genomförs i Vasa, Korsholm och Laihela och i projektet deltar ca 40 hemvårdsklienter. Utvecklingsarbetet planeras och genomförs i samarbete med sakkunniga inom välfärdsområdet och goda erfarenheter som man får genom projektet kan sedan användas i hela välfärdsområdet.

För projektet ansvarar projektchef Tatu Karppinen. Dessutom finns deltidsanställd personal från hemvården samt även andra sakkunniga från välfärdsområdet med i projektet.

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat Österbottens KATI-projekt 300 000 euro i statsunderstöd för åren 2021–2023. Projektet administreras av välfärdsområdet från och med 1.1.2022.