Till innehållet
Kundtidning Hembesöket

Lagen utgör rötterna till socialvårdens lummiga träd

Grafiken beskriver tjänsterna inom Österbottens välfärdsområde, vilka grundar sig på socialvårdslagen.
Vem som helst, i vilken livssituation som helst, kan behöva stöd för att klara vardagen. Varje person som har ett motiverat behov av socialvårdstjänster har rätt till dem.

Socialvårdstjänsterna var tidigare på kommunernas ansvar, men från och med början av år 2022 har samkommunen för Österbottens välfärdsområde ansvarat för ordnandet av socialservicen. I socialvårdslagen fastställts uppgifterna och tjänsterna inom socialvården, och välfärdsområdet svarar för att producera och genomföra dem.

– Tjänsterna i sig har inte förändrats, men nu är det en större grupp yrkesutbildade personer som tillsammans arbetar med att ordna dem. Tjänsterna finns också i fortsättningen nära klienterna, och majoriteten av socialvårdens klienter sköter sina ärenden på samma sätt som tidigare, hos samma yrkesutbildade person på mottagningen i hemkommunen, säger Österbottens välfärdsområdes utvecklings-socialarbetare Maria Lindvall.

Socialvårdens uppgift är att stödja människornas välbefinnande och sociala trygghet. Det finns många olika former av stöd, som till exempel stödpersoner, hjälpmedel, rådgivning, boendeservice eller utkomststöd. 

– Vår uppgift är att erbjuda stöd, så att var och en kan leva ett liv som enligt omständigheterna är så bra, tryggt och meningsfullt som möjligt. Alla klienter, från barn till åldringar, har rätt till det, sammanfattar Lindvall.

Behoven bedöms tillsammans

Socialarbetet och bedömningen av servicebehov fungerar som en dörr till socialvårdstjänsterna för klienten.

– Allt börjar med att vi kontaktas och bedömer servicebehovet. När vi får ett samtal till exempel från en trött förälder, som är utmattad av vardagen i en småbarnsfamilj, inleds ärendet och vi börjar tillsammans söka lösningar på situationen. I samband med telefonsamtalet bedöms behovet av brådskande stöd. Om vi konstaterar att en förälder är i brådskande behov av hemservice, kan det ordnas utifrån telefonsamtalet, berättar Lindvall.

– Sedan gör vi tillsammans med familjen en mer omfattande bedömning av servicebehovet, utifrån vilken vi planerar och ordnar de tjänster familjen behöver.

Eftersom socialvården är en myndighetsverksamhet, ska avgöranden av en yrkesutbildad person inom socialvården alltid antecknas som ett beslut.

Socialvårdsträdets rötter och stam utgörs av lagstiftningen, och på grenarna finns i huvuddrag de tjänster som grundar sig på den, säger utvecklings-socialarbetare Maria Lindvall.

– Utifrån bedömningen av servicebehovet fastställs vilka tjänster som motsvarar klientens behov. För dessa tjänster antecknas ett beslut, i vilket klienten i regel har rätt att söka ändring. Beslutet tryggar därigenom också klientens rättssäkerhet.

Enligt grundlagen har alla som inte förmår skaffa sig den trygghet som behövs för ett människovärdigt liv rätt till tillräcklig försörjning och omsorg. Var och en har rätt till nödvändig utkomst och omsorg. Socialvården utgör i kombination med hälso- och sjukvårdstjänsterna ett skyddsnät för var och en av oss.

– Social- och hälsovårdstjänsterna kompletterar varandra, och där den ena slutar tar den andra vid. Inom välfärdsområdet kan vi utveckla detta samarbete ytterligare.

Socialvårdens tjänster i Österbottens Välfärdsområde

Tjänster för äldre främjar och stöder funktionsförmågan samt det sociala välbefinnandet och tryggheten. Stödformer är exempelvis dagverksamhet, stöd av närståendevård, tjänster som ges i hemmet, boendeservice och ekonomiskt stöd.

Tjänster för personer i arbetsför ålder erbjuder stöd i frågor om livshantering, arbete, utkomst eller studier. Stödformer är exempelvis rehabiliterande arbetsverksamhet samt tjänster i anknytning till boende och ekonomiskt stöd.

Med tjänster för barnfamiljer stöds barnens tillväxt och utveckling samt föräldraskapet. Hjälp finns exempelvis i form av hemservice, familjearbete, familjerådgivning, stödpersons- och stödfamiljsverksamhet.

Barnskyddets uppgift är att trygga vardagen för barn och unga som behöver särskilt skydd. Till barnskyddet hör stödåtgärder inom öppenvården, omhändertaganden och vård utanför hemmet samt eftervård.

Med familjerättsliga tjänster tryggas barnets välbefinnande och en balanserad utveckling till exempel när föräldrarna skiljer sig. Via servicen tillhandahålls hjälp med avtal och utredningar som gäller barnet till exempel i anslutning till fastställande av faderskap, vårdnad om och umgänge med barnet eller adoption.

Mentalvårdsservice och service för missbrukare, dvs. psykosociala tjänster förenar social- och hälsovårdens tjänster. Socialvården ger stöd i vardagen till exempel genom tjänster som utförs i hemmet, öppen rehabilitering och boendeservice.

Service till funktionshindrade stöder jämlikhet och hjälper i vardagen exempelvis genom anpassningsträning, boendetjänster, ändringsarbeten i bostaden och hjälpmedel samt genom att ordna personlig assistans.

Social- och krisjouren erbjuder omedelbar hjälp vid krissituationer.

Läs mer!

Artikeln har publicerats i kundtidningen Hembesöket 1/2022.

Text och bild: Varpu Saari