Till innehållet
Välfärdsområdesreform

I Österbotten går man över från en samkommun till ett självstyrande välfärdsområde

I och med den nationella välfärdsområdesreformen överförs ansvaret för organiseringen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet vid årsskiftet från kommunerna och samkommunerna till de nya självstyrande välfärdsområdena.

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde blir i likhet med de andra områdena ett självstyrande välfärdsområde.

– Den största förändringen för invånarna i Österbotten skedde redan i början av år 2022 när kommunerna i Österbotten anslöt sig till samkommunen för Österbottens välfärdsområde. I samkommunen har vi redan i ett år berett och producerat tjänster på det sätt som de självstyrande välfärdsområdena står i begrepp att göra, berättar välfärdsområdesdirektör Marina Kinnunen.

Utvecklingsarbetet fortsätter – samtidigt som välfärdsområdet kommer att försöka förenhetliga det regionala, brokiga serviceutbudet.

Nästa år får invånarna sin social- och hälsovårdsservice på samma sätt som i år. Tid till exempelvis skötar- och läkarmottagningar bokas även i fortsättningen via kundservicecentralens nummer 06 218 9000.

De största förändringarna blir att exempelvis skötar- och läkarmottagningarna på hälsostationerna i Vasa och några enheter inom den specialiserade sjukvården flyttar till det nya H-huset.

– Det här har egentligen inget att göra med välfärdsområdesreformen, utan är en del av det långsiktiga arbete som vi gör för att utveckla vår service, konstaterar Kinnunen.

Välkommen Kronoby och Korsnäs!

Välfärdsområdesreformen kommer att påverka Kronobyborna mest, eftersom deras social- och hälsovårdstjänster överförs från samkommunen Soite till Österbottens välfärdsområde. Kronoby ansluter sig till välfärdsområdet i och med att välfärdsområdena enligt lag ska bildas utifrån landskapsindelningen.

Överföringen har beretts i tätt samarbete med Soite och takten har ökat mot slutet av året.

– Vårt mål är att invånarna fortsättningsvis ska få sin service nära. I regel är det samma, bekanta personal som tar emot människorna på hälsostationerna. Och vid behov kan man fortfarande söka sig till jouren i Karleby på kvällar och veckoslut, berättar sektordirektör Pia-Maria Sjöström om tjänsterna i Kronoby.

I Finland har var och en rätt att välja den plats där hen vill få sin primärvård. En person som är bosatt i Kronoby kan alltså byta till en vårdplats i Mellersta Österbottens välfärdsområde om hen vill.

– Bytet gäller i så fall all primärvårdsservice, såsom läkar- och skötarmottagningar, barn- och mödrarådgivningar samt munhälsovårdstjänster. Om patienten behöver specialiserad sjukvård kan hen alltid diskutera valet av vårdplats med den läkare som skriver remissen, påminner verksamhetsdirektör Sofia Svartsjö.

Också Korsnäs socialservice ansluts till välfärdsområdet i början av januari.

I nöd finns hjälpen alltid nära

Räddningsväsendet blir administrativt en del av välfärdsområdet. Österbottens räddningsverk som blir det sjunde verksamhetsområdet i välfärdsområdet kommer fortsättningsvis att ledas av räddningsdirektör Tero Mäki.

– Invånarna i området kommer inte att märka av den här administrativa förändringen överhuvudtaget. I ett nödläge är det fortfarande de närmaste ändamålsenliga enheterna som kommer till undsättning – oberoende av kommun- och välfärdsområdesgränserna, säger Mäki.

Jakobstad, Larsmo och Kronoby överförs från Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk och blir en del av organisationen i Österbotten.

– När stationen i Jakobstad ansluts till Österbottens räddningsverk kommer vårt område att få en till brandstation utöver den i Vasa som är bemannad dygnet runt med räddningspersonal. Stationen är viktig i synnerhet med tanke på beredskapen i den norra delen av välfärdsområdet. Dessutom kommer den regionala anslutningen att föra med sig smärre administrativa förändringar.

Räddningsverket sköter fortfarande sina lagstadgade rådgivnings-, tillstånds- och tillsynsuppgifter, såsom brandsyner, kemikalieövervakningar och övervakningar av explosiva varor samt säkerhetskommunikationen. Nästa år får invånarna i Jakobstad, Larsmo och Kronoby alltså dessa tjänster av Österbottens välfärdsområde.

Ansvaret för specialomsorgerna överförs till välfärdsområdet

Från och med 1.1.2023 kommer socialservicen på specialiserad nivå, såsom boendeservice för personer i behov av särskilt stöd samt dag- och arbetsverksamhet som stöder delaktighet samt arbetsträning att skötas av Österbottens välfärdsområde.

Hittills har specialomsorgstjänsterna för svenskspråkiga personer producerats av Kårkulla samkommun och för finskspråkiga av Eskoo samkommun. I och med att dessa samkommuners verksamhet upphör förs ansvaret för de tjänster som de producerat över till olika välfärdsområden. De enheter som dessa samkommuner upprätthåller i Österbotten förs genom en rörelseöverlåtelse över till Österbottens välfärdsområde, men verksamheten och servicen fortsätter i huvudsak oförändrad.

Specialomsorgerna ska i fortsättningen utvecklas utifrån enhetliga principer utan att förglömma de språkliga behoven. I Österbotten ska i synnerhet tillgången till experttjänster stärkas.

– Vi håller som bäst på att bereda ett samarbetsavtal för de tvåspråkiga tjänsterna tillsammans med åtta olika välfärdsområden för att vi ska kunna trygga att våra klienter får sin service på sitt eget modersmål. Till exempel boendeenheterna kommer fortsättningsvis att vara enspråkiga, säger sektordirektör Erkki Penttinen.

Samkommunen körs ner

Fullmäktige och styrelsen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde kommer att sammanträda till slutet av året, då de uppgifter som hör till samkommunen upphör. Välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen för det självstyrande välfärdsområdet har redan från och med i våras arbetat med frågor som berör det självstyrande välfärdsområdet. Välfärdsområdesfullmäktige och -styrelsen som valdes i våras fortsätter till slutet av sin mandatperiod, dvs. till våren 2025, då nästa välfärdsområdesval hålls.

Tjänsteinnehavarna och arbetstagarna i samkommunen för Österbottens välfärdsområde förs över till den nya, självstyrande organisationen utan några större förändringar i organisationsstrukturen.

Mer information om välfärdsområdesreformen och serviceförändringarna i Kronoby hittas på vår webbplats.