Till innehållet

För att göra förändringen så smidig som möjligt för invånarna i Kronoby har Österbottens och Mellersta Österbottens välfärdsområden förberett överföringen av tjänsterna tillsammans.

Bekanta yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården till din hjälp

Primärvården, hemvården och boendeservicen i Kronoby kommun fortsätter i oförändrad form. 1.1.2023 finns det fortfarande tre hälsostationer i Kronoby: Nedervetils, Terjärvs och Kronobys hälsostationer, och på dessa hälsostationer kommer i huvudsak samma personal att finnas kvar. Detta gäller även rådgivningarna och mun- och tandvården.

Bedömningen av vårdbehovet och tidsbokningen sker i fortsättningen via Österbottens välfärdsområdes kundservicecentral, men det är personalen i Kronoby som tar emot samtalet. De gamla telefonnumren fungerar under övergångsperioden.

Socialvårdstjänsterna flyttar närmare

En del av socialvårdstjänsterna för invånarna i Kronoby finns för tillfället i Karleby. Österbottens välfärdsområde rekryterar som bäst mer personal, eftersom målet är att producera så mycket socialvårdstjänster som möjligt i Kronoby nära invånarna. I fortsättningen produceras tjänsterna i Kronoby och Jakobstad.

Hjälpen nära i akuta situationer

I akuta situationer, på kvällar och veckoslut kan invånarna i Kronoby även i fortsättningen söka sig till samjouren eller barnjouren på Mellersta Österbottens centralsjukhus.

När man ringer 112 är det fortsättningsvis den enhet som är närmast som kommer och hjälper oavsett vilka välfärdsområdesgränserna är. Räddningsverkets nuvarande stationer i Kronoby fortsätter med sin verksamhet och ger även i fortsättningen service över välfärdsområdesgränserna.

Valfriheten inom hälso- och sjukvården

Invånarna i Kronoby har i likhet med alla andra finländare rätt att välja hälsostation som ansvarar för deras tjänster inom primärvården. En invånare i Kronoby kan byta till en vårdplats inom Mellersta Österbottens välfärdsområde om hen så önskar. Det här betyder ändå att ansvaret för alla tjänster som tillhandahålls inom primärvården, dvs. bland annat inom den öppna sjukvården, barn- och mödrarådgivningen samt mun- och tandvården, överförs till det andra välfärdsområdet.

Om en invånare väljer att byta sin vårdplats i Kronoby mot till exempel en vårdplats i Karleby kan invånaren inte åka till Karleby för sitt tandläkarbesök och sedan till Kronoby hälsostation för sitt läkarbesök.

Vid valet av en vårdplats som tillhandahåller specialiserad sjukvård kan man alltid diskutera valet med den läkare som skriver remissen. Hälsostationen kan bytas med en skriftlig anmälan en gång i året.

Sammarbetsavtal har godkänts

Avtalet mellan Österbottens och Mellersta Österbottens välfärdsområden gällande samarbete inom social- och hälsovårdstjänsterna har godkänts i november. I avtalet fastställs vilka tjänster inom Mellersta Österbottens välfärdsområde invånarna i Österbotten kan använda. Avtalet utvärderas varje fullmäktigeperiod.

Vi informerar mera om de förändringar som rör sättet att ta kontakt, hur man söker sig till tjänsterna och de elektroniska tjänsterna på denna sida. På vår webbplats finns aktuella uppgifter om social- och hälsovårdstjänsterna för invånarna i Kronoby kommun. Vi uppdaterar listan när uppgifterna preciseras.

 • I Kronoby kommun erbjuder hälsostationerna i Nedervetil, Terjärv och Kronoby service på samma sätt och på samma öppettider som tidigare. Samma bekanta yrkespersoner tar emot dig även i januari och betjänar dig på både svenska och finska.
 • Vårdbedömningar och tid till skötar- och läkarmottagningen bokas via kundservicecentralens nummer 06 218 9000. Kundservicecentralen är öppen på vardagar kl. 8-16. Men även de bekanta telefonnumren till hälsostationerna i Kronoby (040 806 5700), Nedervetil (040 806 5900) och Terjärv (040 806 5800) är fortfarande i bruk. Samtalen besvaras av samma personal oberoende av om man ringer till kundservicecentralen eller hälsostationens direkta nummer.
 • Vårdbedömningar och tid till mun- och tandvården bokas via numret:
  06 218 9100
 • Utanför tjänstetid kan brådskande vårdbedömningar fås via telefonnumret 116117. Ring det här numret också alltid innan du åker till jouren.
 • Numret till Österbottens välfärdsområdes centrala telefonväxel är 06 218 1111. Telefonväxeln är öppen på vardagar kl. 7–17.
 • Äldres servicehandledning Helmi betjänar i Jakobstad på Runebergsgatan 9. Servicehandledningens nummer är 06 786 2660.
 • Om du behöver tolkning till något annat språk än svenska eller finska ska du beställa tolktjänster via Mico Botnias tolk- och översättningstjänster.

 • Primärvård fås på samma hälsostationer som tidigare i Nedervetil, Terjärv och Kronoby. Öppettiderna är fortfarande de samma, dvs. kl. 8-16.
 • Jourverksamheten fortsätter på Mellersta Österbottens välfärdsområdes samjour.
 • Laboratorieverksamheten vid hälsocentralerna i Kronoby, Terjärv och Nedervetil övertas av Fimlab från början av år 2023. Verksamhetsställena ändras inte, men från och med 2.1.2023 sker tidsbeställningen till laboratorieundersökningar via Fimlabs bokningssystem Vihta. Från och med 2.1.2023 ska du anmäla dig genom att visa upp ditt FPA-kort i anmälningsautomaten då du anländer till laboratoriet i Kronoby, Terjärv eller Nedervetil.
 • Från och med den 1 januari 2023 ska begäran om receptförnyelse riktas till din egen hälsovårdcentral i OmaKanta. Om du har bytt hälsovårdcentral, se till att ditt recept skickas till rätt ställe för förnyelse när du gör en förnyelseförfrågan i OmaKanta eller på apoteket. Du måste begära receptförnyelse senast onsdagen den 28 december 2022 klockan 14.00 så att läkaren hinner förnya ditt recept före den 1 januari 2023.
 • Kronobys hälsovård byter patientdatasystemet och för tillfället är det inte möjligt att använda de elektroniska tjänsterna såsom elektronisk tidsbokning och att fylla i preliminära hälsouppgifter. Tidsbokningar sköts via kundservicecentralen per telefon. Du får förhandsinformationsformulären och hälsoinformationsformulären från personalen.
 • Socialtjänster fås både i Kronoby och i Jakobstad.
 • Bedömning av vuxnas behov av socialservice, tfn 044 403 8573
 • Bedömning av behovet av barn- och familjesocialarbete tfn 040 8051726
 • Utdelning av vårdmaterial utreds som bäst. Kontaktpersonerna för utdelningen av vårdmaterial jobbar i fortsättningen i Österbottens välfärdsområde. Målet är att utdelningen av materialet fortsätter på samma sätt som tidigare.
 • Mödrarådgivningens tjänster är i övrigt de samma, men ultraljudsundersökningar under graviditeten görs på Malmska sjukhuset i Jakobstad.

 • Fysioterapi fås fortfarande på social- och hälsostationen i Kronoby.
 • Hjälpmedelsutlåningen fortsätter på social- och hälsostationen i Kronoby, även om hjälpmedlen kommer från Österbottens välfärdsområde. Klienterna får ha kvar sina nuvarande hjälpmedel och läkemedelsrobotar också efter årsskiftet, men trygghetstelefonerna byts ut. Klienterna kan be om tilläggsinformation direkt från personalen.
 • Verksamheten på Regnbågen och Solgården (boendeenhet, dagverksamhet och stödd arbetsverksamhet) fortsätter som tidigare och boendeservicen inom funktionshinderservicen flyttar till Österbottens välfärdsområde. Solgårdens namn ändras till Solsidan.
 • Funktionshinderservicens socialarbetare finns i fortsättningen i Österbottens välfärdsområde. Mia Sundkvist som är kontaktperson hjälper i frågor som berör funktionshinderservicen. Tfn 040 353 6057, tisdagar och torsdagar kl. 09.00-12.00.
 • Tjänster som beviljats tidigare (liksom färdtjänster, personlig assistans, närståendevård, eftermiddagsvård och vård under semestrar) erbjuds på samma sätt som tidigare i enlighet med Soites avtal.
 • Rehabilitering som klienter fått mot servicesedel överförs till Österbottens välfärdsområdes servicesedelsystem, men påverkar inte servicen.
 • Ett tvåspråkigt kompetenscentrum inleder sin verksamhet i januari 2023 och kommer att ansvara för att rehabiliteringsplanerna uppdateras när detta blir aktuellt.
 • Ny förmedlingscentral för färdtjänster för dem som är berättigade till dem på grund av funktionshinder. Resorna förmedlas av Vasa Ulataxi Ab, mer information fås via www.taksivaasa.fi

 • Mental- och missbrukarvård på basnivå fås på hälsocentralernas mottagningar. Icke-brådskande vård och service fås lokalt på mottagningen i Kronoby eller i Jakobstad.
 • Klienter som på bor rusmedels- och mentalvårdsservicens boendeservice får fortsätta bo på Mellersta Österbottens boendeservice med betalningsförbindelse.
 • Klienter inom den specialiserade sjukvården med vårdkontakt till Mellersta Österbottens psykiatriska service fortsätter som Mellersta Österbottens klienter med stöd av det avtal som Österbottens välfärdsområde och Mellersta Österbotten ingått.
 • I Kronoby inrättas en psykiatrisk sjukskötarmottagning

 • Jourpatienter vårdas även i fortsättningen på det närmaste sjukhuset.
 • I Kronoby finns ett laboratorium där man kan ta blodprov
 • Planerad, specialiserad sjukvård ordnas primärt i Österbottens välfärdsområde. Vid valet av en vårdplats som tillhandahåller specialiserad sjukvård kan man alltid diskutera valet med den läkare som skriver remissen.
 • Röntgentjänster, såsom screeningmammografier, röntgenundersökningar och bentäthetsmätningar görs i Jakobstad. Det finns ändå möjlighet att utnyttja vissa röntgentjänser i Mellersta Österbotten.
 • I fortsättning har även kronobyborna möjlighet till hemsjukhusets och cancerskötarens tjänster.
 • I Jakobstad finns en allmänmedicinsk vårdavdelning där man också vårdar patienter från Kronoby.

 • Hem- och boendeservicen fortsätter i samma omfattning 1.1.2023, vilket betyder att boendeenheterna i Kronoby fortsätter med sin verksamhet och Kronobybor som bor på enheter någon annanstans fortfarande får bo på samma plats.
 • Hemvården, stödtjänsterna och dagverksamheten för äldre fortsätter såsom tidigare.
 • Kriterierna för hemvården, stödtjänsterna, närståendevården, boendeservicen och färdtjänsterna ska förenhetligas i enlighet med socialvårdslagen.
 • De tillämpningsanvisningar som berör klientavgifter, arvoden och servicesedlar kan förändras i samband med att de förenhetligas.

 • Jakobstad, Larsmo och Kronoby överförs från Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk till Österbottens välfärdsområde. De nuvarande brandstationerna och avtalsbrandkåristerna fortsätter såsom tidigare.
 • I nödsituationer, såsom vid sjukdomsanfall, bränder eller krockar, kommer den enhet som befinner sig närmast platsen fortfarande till undsättning, oberoende av kommun- och välfärdsområdesgränserna.
 • Brandbesiktningsmannens tjänster samt olika tillstånds- och tillsynsärenden sköts i Österbottens välfärdsområde av myndigheterna på Österbottens räddningsverk.