Till innehållet
Allmänt

H-huset blir tillgänglighetsanpassat och jämlikt för alla

Visualiseringsbild av H-huset, vyn från hissaulan till huvuddörren.
Vid dörren till en stor sjukhusbyggnad kan vem som helst känna sig osäker. Hittar jag rätt plats? Hur ska jag anmäla mig? Var kommer jag fram med rullstol? Hittar jag till rätt vårdutrymme när min syn inte är så bra? Till H-huset är det lätt för alla att komma och alla kan på lika villkor uträtta sina ärenden.

H-huset planeras och byggs tillgänglighetsanpassat. I en tillgänglighetsanpassad miljö har människornas mångfald beaktats och alla kan uträtta sina ärenden på lika villkor. Byggnadens omgivning och inomhusutrymmen görs så lättanvända, säkra och trivsamma som möjligt för både kunder och personal.

Tillgänglighet är ett omfattande begrepp. Det handlar inte bara om att röra sig, utan också om att se, höra, förstå, visa vägen och kommunicera. Behoven hos personer kan vara mångahanda och syns inte alltid utåt. Lagen och de krav som ställs på offentliga byggnader bidrar till en jämlik och tillgänglighetsanpassad planering.

Tillgänglighet gynnar alla

Tillgängligheten är en nödvändighet för många grupper, men även till stor nytta även för de övriga användarna. Alla gynnas exempelvis av tydliga markeringar och av att utrymmena inte ger ett överflöd av sinnesintryck.

Inne i H-huset har tillgängligheten beaktats i alla utrymmen för både kunderna och personalen. Planeringen gäller också omgivningen omkring H-huset. Det ska vara så smidigt och säkert som möjligt för alla att ta sig till H-huset och att överlag röra sig på sjukhusområdet.

Tillgängligheten är inte någon separat helhet i planeringen, utan något som beaktas i allt arbete under hela byggprojektet. Först på planerarens bord, sedan vid upphandlingen och slutligen under byggandet och underhållet av H-huset. Det handlar om högklassigt planeringsarbete och utförande.

Tillgängligheten befrämjes på många sätt

Vid planeringen av tillgängligheten utnyttjas mångsidig kompetens och samarbete med olika grupper.

De arkitektbyråer som deltar i projektet har lång erfarenhet av att planera sjukhus och andra offentliga byggnader. Sjukvårdsdistriktets tekniska enhet är förtrogen med kraven för sjukhusbyggande. Representanterna för vårdverksamheten för fram de utmaningar som framkommit i vårdarbetet gällande om tillgängligheten. Byggentreprenören bidrar med sina synpunkter på utförandet.

Under projektet har man hört representanter för olika patientföreningar, äldrerådet och rådet för personer med funktionsnedsättning. Vasa stads tillgänglighetskoordinator gav ett utlåtande om planerna i tillståndsskedet. Hen har också deltagit i till exempel utvecklingsmöten.

Alliansen Bothnia High 5, som uppför H-huset, styr och ansvarar för att tillgängligheten verkställs. Tillgängligheten är en del av de viktigaste målen för projektet och den följs upp regelbundet med hjälp av nyckeltalsmätare.

Planeringen och genomförandet av tillgängligheten har lyckats när olika människor kan uträtta ärenden i H-huset smidigt och på lika villkor.

Konkreta exempel på planeringen av H-husets tillgänglighet

 • I alla utrymmen och vid placeringen av möblerna har vi reserverat tillräckligt med plats, så att exempelvis en rullstolsburen person eller en person som går med vit käpp kan ta sig fram.
 • Ytorna är plana och halkfria. Ramperna har rättanpassad lutning för rullstolar.
 • Genom valet av material och färger samt en tillräcklig och bländfri belysning bidrar vi till att utrymmena är lättillgängliga, säkra och lätta att orientera sig i.
 • Färgerna inne i byggnaden har planerats så att de ska kännes behagliga. Med hjälp av dem blir det också lättare att hitta rätt, då till exempel hissaulorna blir lättare att urskilja tack vare effektfärger. Golvens färg avgränsar olika zoner eller korridorer och vårdområden.
 • Huvudrutten markeras med taktil markering, det vill säga ledstråk som hjälper personer med synnedsättning att röra sig i byggnaden.
 • Ekot och bullret minskas genom valet av material.
 • Ljudsignalen för personer med hörapparat förbättras med hjälp av teknik.
 • Mellan parkeringsområdena och H-huset ordnas platser där man kan vila sig.
 • För personer med rörelsenedsättning planeras parkeringsplatser i närheten av dörrarna och en säker passage till dörren.
 • Tydlig vägledning hjälper alla människor att hitta rätt.
 • Det finns tillräckligt med skyltar och de är lätta att förstå.