Till innehållet
Allmänt

Målet är en sjukhusbyggnad där det är trevligt att arbeta och uträtta ärenden

Visualiseringsbild av H-huset, bild uppifrån.
H-huset, som ska stå färdigt 2022, förenar specialistvårds-, primärvårds- och socialvårdstjänster under samma tak. Centraliseringen och de nya utrymmena medför ändringar för både kunderna och personalen. Representanter för personalen och kunderna har fått bidra med synpunkter i planeringen av H-huset ända sedan byggprojektet inleddes. Här har man haft hjälp av ett integrationsteam som består av representanter för vårdpersonalen på sjukhuset och inom primärvården samt för sjukhusets tekniska personal.

Visualiseringsbild av H-huset, bild uppifrån.
Visualiseringsbild av H-huset, bild uppifrån.

Professionella inom vårdarbete stöder planeringen

För att planera en sjukhusbyggnad enligt kundernas och personalens behov krävs förståelse för det praktiska vårdarbetet. I planerna bör man förstås också beakta de bygg- och hustekniska kraven och föreskrifterna, det arkitektoniska perspektivet och beställarens mål. Målpriset styr planeringen och påverkar till exempel valet av möbler och material.

H-husets integrationsteamets uppgift har varit att säkerställa att alla dessa perspektiv beaktas i planeringen av det nya H-huset. Utgångspunkten för teamets arbete har varit att planerna ska utgå från användarnas behov och att H-huset ska få de egenskaper som eftersträvas.

Integrationsteamet samarbetar med planerarna, arkitekterna, husteknikexperterna och framför allt med representanterna för personalen och kunderna. Integrationsteamet diskuterar också de kommande ändringarna och planerna med personalen inom sina egna organisationer och lyssnar på deras åsikter om dessa.

Utrymmen som är lämpliga för sitt ändamål

För undersöknings- och vårdrummen samt de övriga utrymmena och lösningarna i det nya H-huset har man valt mångsidiga alternativ som stöder personalens arbete och vården av patienter och klienter så väl som möjligt.

Vid valet av planeringslösningar för H-huset har personalen och kunderna hörts i stor utsträckning. Via integrationsteamet har de haft möjlighet att påverka planerna till exempel under workshoppar och diskussionsmöten. Man byggde modeller av ett mottagningsrum för öppenvården och ett patientrum på vårdavdelningen. Personalens så kallade drop-in-arbetsrum fanns till påseende. Allt detta så att det skulle vara lättare för personalens representanter att bilda sig en uppfattning om hur de planerade utrymmena kommer att fungera för deras eget arbete. Dessutom fick representanterna för personalen ta del av modelleringar av utrymmena med hjälp av VR-glasögon. Responsen antecknades och beaktades i den fortsatta planeringen.

Moderna och flexibla utrymmen

När H-huset står färdigt 2022 medför det nya rutiner såväl för den specialiserade sjukvården inom Vasa sjukvårdsdistrikt som för primärvården inom Vasa stad. H-huset kommer att ha effektiva, mångsidiga och flexibla utrymmen. Det viktigaste är att de stöder goda vårdformer av olika slag och att arbetet kan utföras smidigt. Detta har man försökt säkerställa via integrationsteamet.

På våning 1–3 i H-huset finns öppenvårdsutrymmen som är gemensamma för den specialiserade sjukvården och primärvården, vilket möjliggör en smidigare och mer helhetsbetonad vård för patienterna. Mottagningsrummen för öppenvården är gemensamma, och till exempel läkarna kommer inte att ha egna namngivna rum. Öppenvårdsfunktioner finns också på våning 0, till exempel dialysverksamheten. Utrymmena har planerats så att de lämpar sig såväl för den specialiserade sjukvården som för primärvården. Utrymmesanvändningen effektiviseras också med aktivitetsbaserade utrymmen, där allt utom det direkta patientarbetet sker. De aktivitetsbaserade kontoren, utrymmena för stödtjänster samt mötes- och pausrummen kommer att vara gemensamma för flera enheter.

I H-huset kommer det att finnas vårdavdelningar på fem våningar: somatiska avdelningar på tre våningar och psykiatriska avdelningar på två våningar. I H-huset sammanförs missbrukar- och mentalvårdstjänsterna under samma tak. Patientrummen på vårdavdelningarna kommer som regel att vara enkelrum. Vid behov kan användningsändamålet för utrymmena i H-huset anpassas när kundernas behov förändras.

Flytten till H-huset kommer att vara en stor förändring för kunderna, men i synnerhet för den personal som flyttar till H-huset. Integrationsteamet har gjort en betydande arbetsinsats för att huset ska motsvara användarnas behov. När H-huset står färdigt syns resultaten av det här arbetet i form av många fungerande detaljer och en noggrant övervägd helhet.